Android App Ratings & Reviews

60 QA logo

60 QA

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryEducation
Version1.0
DeveloperAppTek.No
Added
App Views0 views
Votes0 votes
Google Rating5
Ratings3
by On
Download App
"60 spørsmål og svar om Islam" ble første gangen utgitt i 2005 av Islamic Cultural Centre Norway (ICC) som et hefte. Dette heftet kan fås gratis hos ICC. ICC håper med dette å bidra til økt kunnskap blant unge muslimer og ikke-muslimer som ønsker en rask innføring i grunnleggende spørsmål om islam. islam. Denne appen kan også være til hjelp for de som skriver skoleoppgaver om islam. Og ikke minst journalister som ofte trenger fakta fra autentiske kilder. Svarene vil alltid ha potensial for forbedring, men denne gangen har vi valgt grunnleggende spørsmål, men vi håper (inshaAllah) å ta for oss viderekommende spørsmål og utdypende svar neste gang. På enkelte spørsmål kan leserne merke at det er korte svar. Selv om vi skulle ønske at vi kunne gi litt mer utdypende svar, så har ikke dette vært mulig på grunn av omfanget og detaljnivået på svarene. På nesten hvert enkelt spørsmål, kan man skrive lange detaljerte utredninger for å gi utdypende svar. Men vi har valgt å være kort og presis. ICC takker hele arbeidsgruppen for å ha jobbet med dette og Danial Sheikh for app-utvikling. Koranversene i svarene er gjengitt fra Einar Bergs koranoversettelse, De norske bokklubbene, 2000. Ønsker du mer detaljert svar eller ikke finner svaret på ditt spørsmål, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss på info@islamic.no. Kommentarer og tilbakemeldinger kan sendes til info@apptek.no. Vi setter pris på alle typer tilbakemeldinger. Denne appen er utviklet av AppTek.no i samarbeid med Islamic Cultural Centre Norway (www.islamic.no)."60 questions and answers about Islam" was first published in 2005 by the Islamic Cultural Centre Norway (ICC) as a booklet. This booklet can be obtained free of charge from the ICC.ICC hopes to contribute to increased knowledge among young Muslims and non-Muslims who want a quick introduction to basic questions about Islam. Islam. This app can also be helpful for those who write school reports about Islam. And not least, journalists often need facts from authentic sources.Answers will always have the potential for improvement, but this time we opted for the basic questions, but we hope (inshaAllah) to address the advanced questions and detailed answers next time. On some issues, readers can notice that there are short answers. Although we wish we could give a little more detailed answer, so this has not been possible because of the scale and level of detail in the responses. On almost every question, one can write long detailed reports to provide detailed answers. But we have chosen to be short and precise.ICC thank the working group to have worked with this and Danial Sheikh for app development.Quran Verses of the answers are reproduced from Einar's Quran translation, The Norwegian book clubs, 2000.For more detailed answers or can not find the answer to your question, you are most welcome to contact us at info@islamic.no.Comments and feedback can be sent to info@apptek.no. We appreciate any kind of feedback. This app is developed by AppTek.no in cooperation with the Islamic Cultural Centre Norway (www.islamic.no).

App Screenshots

Other Education Apps

iLiveMath3 – 3rd Grade logo

iLiveMath3 – 3r...

0(0)
iLiveMath1234 Lite logo

iLiveMath1234 Lite

0(0)
iLiveMath1 – 1st Grade logo

iLiveMath1 – 1s...

0(0)
ЕГЭ 2013. Математика на 100. logo

ЕГЭ 2013. Мате...

3.4(66)
Guide Peru logo

Guide Peru

0(0)
Biosphere logo

Biosphere

0(0)

Comments