Aftonbladet Supernytt logo

Aftonbladet Supernytt

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryNews & Magazines
Version1.3.12
DeveloperAftonbladet
Added
App Views44 views
Votes0 votes
Google Rating
Ratings1907

Senaste nytt och mest lästa artiklar från Aftonbladet med sektionerna nyheter, sport, nöje och tv. Genväg till Aftonbladets mobilsajt och bilder på tidningens förstasidor. Dela artiklar via Facebook och Twitter. Android-version 1.6 rekommenderas.—-VIKTIG INFO: Aftonbladet samlar inte in någon personlig information om telefonnummer. Att appen begär tillstånd till "Telefonsamtal – läsa telefonstatus och identitet" innebär att den kan skicka info till vårt statistikverktyg om vilken telefonmodell som används, viktigt info när vi utvecklar appar. Många andra vanliga appar (ex Facebook, Youtube och Android Market) begär samma tillstånd till appens telefonstatus.Latest news and most read articles from Aftonbladet sections with news, sports, entertainment and television. Shortcut to Aftonbladet’s mobile site and pictures on the newspaper front pages. Share articles via Facebook and Twitter.Android version 1.6 is recommended.—-IMPORTANT INFO: Aftonbladet does not collect any personal information about the telephone number. The app asks permission to "Phone calls – read phone state and identity" means that it can send the info to our statistics tool on the phone model used, important information when developing apps. Many other common apps (eg Facebook, YouTube and Android Market) request the same permission to the app’s phone status.

App Screenshots

Other News & Magazines Apps

الشريط الاخباري logo

الشريط الاخ...

(2)
Techtree logo

Techtree

(11)
Kolkata News logo

Kolkata News

(0)
Photo Funny logo

Photo Funny

(0)
Delhi News logo

Delhi News

(0)
GW2 Reddit Reader logo

GW2 Reddit Reader

(11)

Comments

Start typing and press Enter to search