Android App Ratings & Reviews

AndroidElementer logo

AndroidElementer

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryEducation
Version1.28
DeveloperJacob Nordfalk
Added
App Views0 views
Votes0 votes
Google Rating2.1
Ratings52
by On
Download App
KAN DU LIDE DET SÅ GIV DET ÉN STJERNE, IKKE 5 ! (se nedenfor)KUN TIL PROGRAMMØRERSmå, afgrænsede og let forståelige eksempler på hvordan man programmerer applikationer i Java til Android-telefoner.Overordnet indhold: * Begynderevenlige eksempler * Benytte intents, intent-filtre, aktiviteter der giver et resultat * Benytte dialoger, toasts, lyd, sensorer, stedbestemmelse (GPS), WebView, ListView, Gallery, GridView * Google Maps, med dynamisk indlæste overlejrede kort (WMS) og symboler, gadevisning * API-nøgle til Google Maps kan genereres supernemt * Vise samtlige af Androids indbyggede drawables (billeder) * Demonstrere livscyklus, incl korrekt brug af nonConfigurationInstance-objekt, onSaveInstanceState() og onRestoreInstanceState(), dialoger der overlever vending af telefonen * Demonstrere multitouch, gestures * Demonstrere brug af content providers (såsom adressebogen) * Demonstrere broadcast recievers * En minimalistisk DMI vejr-app * Indstillinger og PreferenceManager * Asynkrone kald, AsyncTask, Handler etc * Parsning af XML og JSON * SQLite * VideoView * Parsning af XML (RSS feed fra youtube) * Visning af youtube-video indlejret i egen aktivitet * Caching af data lokalt * Tekst til tale * Animationer * c2dm (Cloud to device messages) / push-notifikationer- Animationer- Knapper med billeder- dialoger der overlever vending af telefonen- Gallery, GridView og andre alternativer til lister- ProximityAlert (i Stedbestemmelse.java)- Livscyklus og brug af Application-objektetDu kan se kildekoden til eksemplerne INDE FRA SELVE app'en, lige efter at du har kørt dem (tryk længe på en aktivitet for at se kildekoden).Eksemplerne er open source og kan gennemses på http://code.google.com/p/android-eksempler/source/browse/trunk/AndroidElementer/De mange tilladelser er for at kunne vise hvordan forskellige dele af Androids biblioteker bruges (hvis du ikke har lyst til at installere noget der bruger så mange tilladelser så hent kildekoden, kig den igennem og oversæt den selv).Kan du lide eksemplerne så giv én stjerne i karakter og skriv en kommentar. Ja, jeg mener det: Giv en LAV karakter, det er jo ikke meningen at almindelige mennesker/ikke-programmører skal installere det her.Hilsen JacobCAN YOU LIKE IT THEN GIVE IT ONE STAR, NOT 5! (See below)FOR SOFTWARE DEVELOPERSSmall, well-defined and easily understood examples of how to program applications in Java for Android phones.Overall contents: * Beginner Friendly examples * Use intents, intent-filters, activities which give a result * Use dialogs, toasts, audio, sensors, positioning (GPS), WebView, ListView, Gallery, GridView * Google Maps with dynamically loaded superimposed maps (WMS) and symbols, street view * API key for Google Maps can be generated super easy * Display all of Android's built-drawables (images) * Demonstrate lifecycle, including proper use of nonConfigurationInstance object, onSaveInstanceState () and onRestoreInstanceState (), dialogues that survive turn the phone * Demonstrate multi-touch gestures * Demonstrate the use of content providers (such as Address Book) * Demonstrate broadcast recievers * A minimalist DMI weather app * Settings and PreferenceManager * Asynchronous call AsyncTask, Trades etc * Pars Ning XML and JSON * SQLite * Video View * Pars Ning XML (RSS feed from youtube) * Viewing youtube video embedded in their own activity * Caching data locally * Text to Speech * Animations * C2dm (cloud to device messages) / push notifications- Animations- Buttons with images- Dialogues that survive turn the phone- Gallery, GridView and other alternatives to lists- ProximityAlert (in Stedbestemmelse.java)- Life cycle and use of the Application objectYou can see the source code for the examples INSIDE FROM ACTUAL app, just after you have driven them (press and hold on an activity to see the source code).The examples are open source and can be browsed athttp://code.google.com/p/android-eksempler/source/browse/trunk/AndroidElementer/The number of licenses is to show how different parts of the Android libraries used (if you do not want to install anything that uses so many permissions, download the source code, look through it and translate it yourself).Like the examples so give one star in character and post a comment.Yes, I mean it: Give a LOW character, it's not supposed to ordinary people / non-programmers to install it here.Regards Jacob

App Screenshots

Other Education Apps

iLiveMath3 – 3rd Grade logo

iLiveMath3 – 3r...

0(0)
iLiveMath1234 Lite logo

iLiveMath1234 Lite

0(0)
iLiveMath1 – 1st Grade logo

iLiveMath1 – 1s...

0(0)
ЕГЭ 2013. Математика на 100. logo

ЕГЭ 2013. Мате...

3.4(66)
Guide Peru logo

Guide Peru

0(0)
Biosphere logo

Biosphere

0(0)

Comments