Aurskog Spb

 In

Lokalbanken i lommaAurskog Sparebank for Android gir deg banken i lomma når du er på farten. Appen gir deg saldo, siste transaksjoner og overføring mellom egne konti. Du kan også se saldo og siste transaksjoner for dine kredittkort. Er du registrert i fordelsprogrammet får du oversikt over opptjent bonus på dine kredittkort, samt mulighet for å endre bonuskategori. Som forsikringskunde kan du lagre forsikringskort for reiseforsikring og veihjelp i appen.LesebrettAppen kan også brukes med lesebrett. Du må da ha mobiltelefonen du har registrert i nettbanken tilgjengelig ved aktivering av appen.Betale regninger, eFaktura og forfallsoversiktVelg Mobilbank i verktøylinjen. Da kommer du til en mobiltilpasset versjon av nettbanken.SikkerhetNår du aktiverer appen sikrer du at det er kun din mobiltelefon som kan se din informasjon. Appen lagrer ikke sensitiv informasjon som kontonr, kortnr eller personnr. Du kan passordbeskytte appen under Innstillinger. Vi anbefaler at du gjør dette for lesebrett som brukes av flere enn deg.Merk at bare de som er fylt 18 år har tilgang til å bruke denne appen for nå.Tallene i skjermbildene er kun ment som eksempler. Tilbud og prosentsatser vil kunne variere. Søkeord: lokalbank, sparebank, mobilbank, bank, Aurskog sparebank local bank in your pocket Aurskog Sparebank for Android provides the bank in your pocket when you’re on the go. The app provides balance, recent transactions and transfers between accounts. You can also view account balance and recent transactions on your credit card. Are you enrolled in the loyalty program get an overview of the bonus earned on your credit card, and the ability to change the bonus category. As insurance customer can save insurance cards for insurance and roadside assistance in the app. eReader The app can also be used with the tablet. You must have a mobile phone you have registered for Internet banking available when activating the app. Paying bills, invoicing and maturity overview Select Mobile banking in the toolbar. This takes you to a mobile customized version of online banking. Security When you enable the app ensures that only your phone can see your information. The app does not store sensitive information such as account number, license number or personal ID. You can password protect the app under Settings. We recommend that you do this for readers used by more than you.Note that only those who are 18 years of age have access to use this app for now.The numbers in the panels are intended only as examples. Offers and percentages may vary.Keywords: local bank, savings bank, mobile banking, bank, savings bank Aurskog

Recent Posts

Start typing and press Enter to search