BestWords Angielski Demo logo

BestWords Angielski Demo

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryEducation
Version1.02
DeveloperSPARQ
Added
App Views50 views
Votes0 votes
Google Rating
Ratings4

? Przeskocz szybko kilka poziomów w nauce KOMUNIKATYWNEGO j?zyka angielskiego!? Naucz si? w ?atwy sposób 1.000 najpopularniejszych wspó?czesnych angielskich s?ówek? wersja DEMO zawiera 25 wybranych s?ów zamiast 1.000? Znasz ju? angielski? Chcesz si? dowiedzie?, czy znasz wszystkie z 1000 najcz??ciej u?ywanych s?ów we wspó?czesnym angielskim?? ?CI?GNIJ APLIKACJ? I SPRAWD? JU? DZI?!Komunikacja w obcym j?zyku to przede wszystkim znajomo?? najcz??ciej u?ywanych s?ówek. Wybieraj?c najpopularniejsze s?owa poddali?my analizie SETKI TYSI?CY wspó?czesnych filmów, ksi??ek i artyku?ów. Bazuj?c na badaniach statystycznych, ró?ne formy tych 1.000 najpopularniejszych angielskich s?ów, stanowi? ponad 70% WSZYSTKICH u?ywanych s?ów. Dlatego ucz si? angielskiego inteligentnie i zacznij od rzeczy najwa?niejszych, czyli od nauki najwa?niejszego s?ownictwa. Takiego, które us?yszysz najcz??ciej w codziennych rozmowach, radiu czy telewizji.G?ÓWNE CECHY:? lista 1.000 najpopularniejszych s?ów w oparciu o statystyczn? analiz? wspó?cze?nie u?ywanego j?zyka angielskiego? wysokiej jako?ci wymowa, czytana przez natywnych angielskich lektorów? aplikacja nie korzysta z po??czenia z Internetem? brak reklam? oznaczanie s?ów jako "nauczone", "do powtórzenia", "do nauczenia"? procentowe okre?lanie post?pów w nauce? do ka?dego znaczenia przyk?adowe zdania i zwroty? zapisywanie wybranych s?ów do listy Ulubionych Po prostu spróbuj i skorzystaj z mo?liwo?ci szybkiej nauki komunikatywnego j?zyka angielskiego w inteligentny sposób! Jeste?my przekonani, ?e nie po?a?ujesz.Jeste?my wdzi?czni za informacje zwrotne od Ciebie. Je?eli masz pytania lub sugestie, napisz do nas:bestwords.angielski@sparq-systems.com——————–Zespó? BestWords?????????????????????????????????????????????Tagi: s?ówka angielskie, nauka angielskich s?ówek, slowka, angielski s?ówka, angielski nauka s?ownictwa, slownictwo, fiszki, english vocabulary, top english words, learn english, common english words? quickly jump several levels of learning communicative English language!? Learn to easily 1000’s most popular modern English words? DEMO version contains 25 selected words instead of 1000? You already know English? Want to know if you know all of the 1000 most frequently used words in modern English?? DOWNLOAD APPLICATION AND CHECK TODAY!Communication in a foreign language is primarily a knowledge of the most commonly used words. Choosing Top Hits We analyzed hundreds of thousands of modern films, books and articles. Based on surveys, various forms of the 1,000 most common English words, represent over 70% of ALL used words. Therefore, learn to speak English intelligently and start the most important things, which is the most important science vocabulary. One that you hear most often in everyday conversation, on the radio or television.KEY FEATURES:? list of the 1000 most popular words based on a statistical analysis of the contemporary use of English? high quality pronunciation, read by native English teachers? application does not use your Internet connection? no ads? means words as "trained", "to repeat", "to learn"? rates determine academic progress? meaning to each sample sentences and phrases? write some words to your favorites listJust try and take advantage of opportunities quickly learning communicative English in a smart way! We are confident that you will not regret.We are grateful for the feedback from you. If you have questions or suggestions, please write to us at:bestwords.angielski @ SPARQ-systems.com——————–The team BestWordsTags: English vocabulary, learning new vocabulary, vocabulary, English vocabulary, English learn vocabulary, vocabulary, flashcards, Angielski vocabulary, top Angielski words, learn Angielski, common Angielski words

App Screenshots

Other Education Apps

iLiveMath3 – 3rd Grade logo

iLiveMath3 – 3r...

(0)
iLiveMath1234 Lite logo

iLiveMath1234 Lite

(0)
iLiveMath1 – 1st Grade logo

iLiveMath1 – 1s...

(0)
ЕГЭ 2013. Математика на 100. logo

ЕГЭ 2013. Мате...

(66)
Guide Peru logo

Guide Peru

(0)
Biosphere logo

Biosphere

(0)

Comments

Start typing and press Enter to search