Biết Người- S. Nghệ Thuật Sống logo

Biết Người- S. Nghệ Thuật Sống

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryBooks & Reference
Version1.0
DeveloperVIET STORE
Added
App Views69 views
Votes0 votes
Google Rating
Ratings18

Biết người – Sách nghệ thuật sốngTác giả: Philippe GirardetMột điều hơi lạ, trong việc đào luyện con người, người ta không mấy quan tâm đến môn tâm lý học. Trong chương trình học vấn, người ta không đếm xỉa đến nó hoặc chỉ dạy phớt qua. Có lẽ người ta nghĩ rằng những lớp triết học mà một số ít sinh viên ban trung học có dịp theo đuổi, là những hành lý đầy đủ để họ xông pha trên trường đời. Ngoài ra người ta phó thác họ cho đời chỉ dạy.Theo ý kiến một vài nhà giáo dục, ch úng ta nhồi nhét vào trí óc của trẻ em quá nhiều tri thức. Chúng ta muốn nhào nặn khối óc của chúng trở thành một bộ bách khoa toàn thư “sống”, nhưng chúng ta quên dạy chúng cái khoa học cốt yếu, quên trao cho chúng cái chìa khóa có thể mở các cánh cửa: tâm lý học.Ngoại trừ bị giam hãm suốt đời trong một phòng thí nghiệm hoặc trong một xưởng máy, chúng ta luôn luôn cần nhờ đến người khác để áp dụng những điều hiểu biết của mình hoặc đối phó với sự thờ ơ, ghét vơ của họ.Nên chúng ta dốt đặc về tâm lý học, nếu chúng ta không hiểu về những định luật bất dịch chi phối những thị dục của con người, nếu chúng ta không đặng dẫn dắt bởi những chân lý đã từng thí nghiệm, thì với hiểu biết của chúng ta rất có thể đưa chúng ta tới thất bại. Chúng ta có thể nói không sợ lầm rằng: sự hiểu biết của mọi người có đắc dụng chăng là tùy thuộc sự thấu đáo về tâm lý của họ.Kiến nghiệm và khoa học:Đành rằng, kinh nghiệm của sự đời cũng có thể giúp chúng ta nhận xét để hiểu biết người. Thường gần gũi với người đồng loại, chúng ta có thể phán đoán về họ, nếu chúng ta có chút ít khả năng về việc đánh giá con người.Nhưng chúng ta đừng lầm lộn việc áp dụng thực tiễn một khoa học với khảo cứu những nguyên tắc của nó. Cái kinh nghiệm chúng ta thâu rút khi chung đụng với đời có thể hợp thành một phương pháp kinh nghiệm. (Phương pháp kinh nghiệm là phương pháp chỉ được căn cứ vào những kinh nghiệm, không chịu tìm hiểu nguyên do, khác với phương pháp thực nghiệm căn cứ trên những thí nghiệm khoa học. Thí dụ Đông y dựa vào phương pháp kinh nghiệm và Tây y sau khi trải qua giai đoạn kinh nghiệm, đã tiến đến giai đoạn thực nghiệm). Dù không có ý khinh rẻ phương pháp kinh nghiệm, chúng ta cũng phải nhận thấy nó có lắm bất tiện. Muốn dùng đặng nó chúng ta phải trả một giá khá đắt: phải trải qua những lỗi lầm, đau thương, phải mất bao nhiêu thời giờ, bao nhiêu cố gắng. Đó là chưa kể muốn áp dụng đặng những kinh nghiệm ấy chúng ta phải có đôi chút khả năng thiên nhiên; trái lại, phương pháp thực nghiệm căn cứ trên những nền tảng khoa học có thể giúp ích cho một số đông người có những khả năng tầm thường.Ở ngoài đời, chúng ta đã từng thấy có người văn hóa rất kém (mà chúng tôi đã đặt cho họ cái tên hơi bất công là “những người sơ đẳng”) đã chiếm đặng những địa vị khả quan trong xã hội. Có nên vì đó mà kết luận rằng văn hóa không cần thiết để thành công?….Từ khóa: biet nguoi sach nghe thuat songKnowing people – live art BooksAuthor: Philippe GirardetA strange thing, in the formation of man, who was not much interested in psychology. In academic programs, people disregard it or felt through instruction. Perhaps it was thought that the philosophy class that a few high school students have the opportunity to give pursuit, as the luggage to their full sortie over the world. Also people entrust their lives to teach.Opinion some educators, ch flooding was putting on the mind of the child too much knowledge. We want to squeeze their brains become an encyclopedia "live", but we forget to teach them the fundamental science, for they failed to deliver the key can open the door: psychologist .Except imprisoned for life in a laboratory or in a factory, we always need to ask others to apply the knowledge to deal with his or indifference, hate their wives.Should we illiterate specialty in psychology, if we do not understand about the unchangeable laws governing urban human sexuality, if we can not come guided by the truth has been experimental, with the understanding Our most likely lead us to failure. We can not be afraid to say the wrong that understanding of people use reasonable acquisition is subject to comprehend their psychology.Scientific Knowledge and experience:Despite the fact that the experience of life can also help us to understand the comments. Standing close neighbor, we can judge about them, if we have little ability to judge people on.But let us not mistake the practical application of a research scientist with the principle of it. The experience we gather when they clash with his withdrawal may constitute a method of experience. (Empirical approach is the only approach is based on experience, not understand why, other than empirical methods based on scientific experiments. Example-based medicine approach and experience Western medicine after undergoing phase of experience, has advanced to the experimental stage). Even without the experience method contempt, we must also recognize that it is very inconvenient. To use it unto us a pretty steep price to pay: to go through mistakes, pain, how much time it takes, how many tries. This was not to apply that experience unto us has some natural ability, on the contrary, empirical methods based on the scientific background may be helpful for a number of people have the ability mediocre performance.In real life, we have a culture that is very poor (that we have given them the name is a bit unfair "primitive people") was accounted unto the good status in the society. Should we conclude that because that culture is not necessary for success?….Keywords: art books but know

App Screenshots

Other Books & Reference Apps

Русская Сказка Фролка Сидень logo

Русская Ска...

(0)
Детский Праздник Рецепт logo

Детский Пра...

(0)
Мясо Говядина Рецепты Кулинара logo

Мясо Говяди...

(0)
Пицца Домашняя Кулинария logo

Пицца Домаш...

(0)
Кулинария и Рецепты Супы logo

Кулинария и...

(0)
Мясо Свинина Кулинария Рецепты logo

Мясо Свинин...

(0)

Comments

Start typing and press Enter to search