Android App Ratings & Reviews

Binh Pháp Tôn Tử (Cực HOT) logo

Binh Pháp Tôn Tử (Cực HOT)

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryBooks & Reference
Version1.0
DeveloperVIET STORE
Added
App Views0 views
Votes0 votes
Google Rating4.3
Ratings22
by On
Download App
Binh Pháp Tôn Tử (Full - Cực Hay)Tác giả: Tôn VũTư tưởng quân sự của Tôn Vũ rộng lớn sâu xa, có mưu lược thần diệu, cơ hồ bao quát cả quá trình và các phương diện tương quan của chiến tranh, từ ý tưởng phát động đến thực thi, kết thúc...Nguyên tắc chung khi dụng binh tác chiến là khi phải huy động chiến xa nghìn chiếc, xe tải nặng nghìn chiếc, quân đội mười vạn, vận lương đi xa nghìn dặm, thì tình huống đó, chi phí ở tiền phương và hậu phương, chi phí đãi khách khứa sứ thần, bảo dưỡng và bổ sung tiêu phí nghìn vàng thì mới có thể cho mười vạn quân xuất chinh được. Dùng một đạo quân khổng lồ như thế để tác chiến thì đòi hỏi phải thắng nhanh. Nếu kéo dài thời gian, quân đội sẽ mệt mỏi, nhuệ khí sẽ suy giảm; tấn công thành trì sẽ hao hết sức chiến đấu, quân đội tác chiến ở ngoài lâu có thể làm nền tài chính của quốc gia gặp khó khăn. Nếu quân đội mỏi mệt, nhuệ khí suy giảm thì lúc đó cho dù là người tài giỏi sáng suốt đến đâu cũng không thể cứu vãn tình thế được.Từ khóa: binh phap ton tuSun Tzu Art of War (Full - Pole Hay)Author: Ton VuMilitary Thought of Sun Dance vast deep, with magical counsel, the lake covers both the process and the relationship aspects of war, from idea to launch executable, end ...The general rule is to use combat troops to be mobilized thousands of armored vehicles, heavy trucks a thousand, ten thousand troops, transport food thousands of miles away, the situation, the cost in money and hinterland, treatment costs angel guests, additional maintenance and waste thousands of gold to be able to ten hosts the main export.Using a huge army to combat the so requires quick wins. If prolonged, the military will fatigue, morale will decline; stronghold attack will wear hard fighting, in addition to combat forces long can the country's financial difficulties. If the army fatigue, declining morale at that time whether it is wise to talented people everywhere can not save the situation is.Keywords: War Sun Tzu

App Screenshots

Other Books & Reference Apps

Русская Сказка Фролка Сидень logo

Русская Ска...

0(0)
Детский Праздник Рецепт logo

Детский Пра...

0(0)
Мясо Говядина Рецепты Кулинара logo

Мясо Говяди...

0(0)
Пицца Домашняя Кулинария logo

Пицца Домаш...

0(0)
Кулинария и Рецепты Супы logo

Кулинария и...

0(0)
Мясо Свинина Кулинария Рецепты logo

Мясо Свинин...

0(0)

Comments