Android App Ratings & Reviews

DichterBy logo

DichterBy

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryEducation
Version1.4
DeveloperDutch Applications
Added
App Views0 views
Votes0 votes
Google Rating5
Ratings1
by On
Download App
De Fryske gedichte-app.Sparje Fryske gedichten en beharkje se op dyn iPhone. Se binne ferstoppe yn doarpen en stêden yn Fryslân, skreaun yn Frysk, Stellingwerfsk, Biltsk en soms yn it Nederlânsk. Foar dij de útdaging om de gedichten op te spoaren. Dat slagget ast yn de buert fan it gedicht bist, op 250 m of tichterby.Elk gedicht datst ophelle hast, kinst letter oppenij beharkje, en kinst it opslaan as favoryt. Dat, iepenje DichterBy en sjoch op de kaart fan Fryslân wêr’t de gedichten ferside brocht binne! Wa’t allinne mar harkje wol en net hoecht te sparjen, kin it sparjen útsette. Dan kinne je de poëzij fan Fryslân belibje út in maklike stoel wei, wêr’t je ek mar binne.Spaar Friese gedichten en beluister ze op je iPhone. Ze zijn verstopt in Friese dorpen en steden. Aan jou de uitdaging de gedichten op te sporen. Dat kan als je in de buurt bent van het gedicht, op 250 meter of dichterbij.Elk gedicht dat je opgehaald hebt, kun je later opnieuw beluisteren, en kun je opslaan als favoriet. Dus open DichterBy en bekijk op de kaart van Fryslân waar de gedichten zijn verstopt! Wie niet wil sparen en wel beluisteren, kan het sparen uitzetten. Dan kun je de taalrijkdom van de provincie Fryslân beleven vanuit je luie stoel.

App Screenshots

Other Education Apps

iLiveMath3 – 3rd Grade logo

iLiveMath3 – 3r...

0(0)
iLiveMath1234 Lite logo

iLiveMath1234 Lite

0(0)
iLiveMath1 – 1st Grade logo

iLiveMath1 – 1s...

0(0)
ЕГЭ 2013. Математика на 100. logo

ЕГЭ 2013. Мате...

3.4(66)
Guide Peru logo

Guide Peru

0(0)
Biosphere logo

Biosphere

0(0)

Comments