Android App Ratings & Reviews

Fio banka Smartbanking logo

Fio banka Smartbanking

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryFinance
VersionVaries with device
DeveloperFio banka
Added
App Views1 views
Votes0 votes
Google Rating4.3
Ratings439
by On
Download App
Fio banka nabízí zdarma chytrou aplikaci pro správu vašich účtů a karet - Smartbanking poskytuje informace o vašich financích i možnost realizace aktivních transakcí. Můžete si jeho prostřednictvím prohlížet přehledy zůstatků a historii účtu, zadávat platební příkaz nejen v rámci ČR, ale i na Slovensko či do ostatních zemí eurozóny, přečíst si zprávy od banky, měnit nastavení, najít nejbližší pobočku nebo si spočítat poplatky za standardní transakce a ověřit si tak, že u Fio banky jsou zdarma. Nově je přidána i část věnovaná platebním kartám, u kterých můžete měnit limity, blokace, či kontrolovat přehled nezaúčtovaných transakcí. Informativní část s kalkulátorem, adresářem poboček a dalšími kontakty mohou po stažení používat všichni bez přihlášení, pro pohled na účet a zadávání transakcí je třeba mít aktivován přístup do aplikace. Jste-li klientem Fio banky a chcete Smartbanking používat pro aktivní správu účtu, můžete si přístup aktivovat v globálním nastavení svého internetbankingu. Pokud dosud nejste klientem a chcete aplikaci aktivně používat, navštivte pobočku Fio banky nebo požádejte o účet on-line.Výhody:* Rychlý, moderní a snadný přístup k vašim financím odkudkoliv.* Pohodlné ovládání - vyrobeno přímo pro Android.* Informativní část přístupná pro všechny bez přihlášení.* Možnost bezpečné aktivní správy účtů a karet (autorizace transakcí PINem).* Bezplatné používání, v rámci ČR a Slovenska bezplatné transakce.Fio banka offers free smart application for managing your accounts and cards - smartbanking provide information on your finances and the possibility of implementation of active transactions. You can browse through your balance and account history, payment orders, not only in the Czech Republic but also in Slovakia or in other euro area countries, read news from the bank, change settings, find the nearest branch or calculate fees for standard transactions and verify so that at Fio banks are free. A new feature is also a part devoted to credit cards, where you can change the limits, blocking, or check přehled unrecorded transactions. Informative part with a calculator, address book and other branches after downloading contacts can be used by all without logging in, to look into your account and entering transactions must have enabled access to the application. If you are a client and would like Fio banka smartbanking used to proactively manage your account, you can access the global setting to activate your internet banking. If you still are not a client and you want the application to actively use, visit Fio banka branch or contact your Account online.Benefits:* Fast, modern and easy access to your finances from anywhere.* Convenient operation - made specifically for Android.* Information is accessible to all without login.* The ability to securely and active account management cards (transaction authorization PIN).* Free use in the Czech Republic and Slovakia free transactions.

App Screenshots

Other Finance Apps

مصاريفي logo

مصاريفي

4.3(149)
Open The Books logo

Open The Books

4.6(14)
Markets in your Pocket logo

Markets in your Pocke...

5(30)
乐投资 logo

乐投资

4.5(4)
Navy Army CCU Mobile Banking logo

Navy Army CCU Mobile ...

5(6)
Lexington Law logo

Lexington Law

4.4(23)

Comments