Android App Ratings & Reviews

French Vietnamese Dictionary logo

French Vietnamese Dictionary

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryBooks & Reference
Version2.1.1
DeveloperNDT
Added
App Views1 views
Votes0 votes
Google Rating4.3
Ratings3
by On
Download App
French Vietnamese Dictionary Offline:With over 47,000 French - Vietnamese words and nearly 40,000 Vietnamese - French, this is the most sufficient free French - Vietnamese, Vietnamese - French offline dictionary for android with words updated regularly in term of quantity of words and their meaning.Program has attractive interface, easy to use with function of automatically saving 150 newest words (History), and allows you to save and delete your saved words (Saved words).If you have any questions or suggestions for programs, please send mail to the address nhudinhtao@gmail.comNote:Click button Menu on device and select French -> Vietnamese or Vietnamese -> French to change dictionary (Default is French -> Vietnamese)-----------Từ điển Pháp Việt - Việt Pháp Offline:Với trên 47,000 từ Pháp Việt và gần 40,000 từ Việt Pháp, đây là bộ từ điển Pháp Việt, Việt Pháp offline miễn phí dành cho android đầy đủ nhất và được cập nhật thường xuyên các từ và nghĩa của từ.Chương trình với giao diện đẹp, dễ sử dụng, có chế độ tự động lưu 150 từ mới nhất mà bạn đã tra (History), đồng thời cho phép lưu và xoá những từ mà bạn quan tâm (Saved words).Nếu có bất cứ thắc mắc hoặc đóng góp cho chương trình, xin vui lòng gửi mail về địa chỉ nhudinhtao@gmail.com.

App Screenshots

Other Books & Reference Apps

Русская Сказка Фролка Сидень logo

Русская Ска...

0(0)
Детский Праздник Рецепт logo

Детский Пра...

0(0)
Мясо Говядина Рецепты Кулинара logo

Мясо Говяди...

0(0)
Пицца Домашняя Кулинария logo

Пицца Домаш...

0(0)
Кулинария и Рецепты Супы logo

Кулинария и...

0(0)
Мясо Свинина Кулинария Рецепты logo

Мясо Свинин...

0(0)

Comments