Android App Ratings & Reviews

Fryslan logo

Fryslan

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryLifestyle
Versionbeta
DeveloperHTApplications
Added
App Views0 views
Votes0 votes
Google Rating4.5
Ratings2
by On
Download App
1e Mobiele applicatie met nieuws over Fryslan!Friesland is en provincie in het noorden van Nederlans met vele mogelijkheden!Volg nieuws over de mooie provincie via deze nieuwe Android applicatie!In het bedrijfsleven is de zichtbaarheid en het gebruik van het Fries niet groot. Terwijl toch het overgrote deel van de inwoners van de provincie Friestalig is. Het is bekend dat mensen het op prijs stellen wanneer ze in hun eigen taal benaderd worden. Het schept direct een band en brengt het bedrijf/produkt dichter bij de klant. Daarom wil de provincie met een (tijdelijke) subsidieregeling bedrijven stimuleren om meer gebruik van het Fries te maken.Sedert 2008 heeft al een flink aantal bedrijven gebruik gemaakt van de regeling en veelal ontvangen ze van hun klanten positieve reacties over het gebruik van de Friese taal.Informatie over deze regeling vindt u op subsidie bevorderen Fries taalgebruik waar ook het aanvraagformulier staat.De subsidieregeling voor bedrijven is gebaseerd op de Taalnota 2008-2010: 'Fan rjocht nei praktyk. Frysk yn Fryslân: taal tusken minsken'. Met deze nota is het kader voor de taalactiviteiten van de provincie tot en met 2011 vastgelegd. Ook is er een publieksversie van deze regeling.Naast deze regeling voor bedrijven zijn er nog diverse andere taalprojecten waar de provincie Fryslân bij betrokken is.Yn it bedriuwslibben is de sichtberens en it brûken fan it Frysk net botte grut. Wylst fierwei it grutste part fan de befolking Frysktalich is. It is in feit dat minsken it op priis stelle wannear't se yn har eigen taal oansprutsen wurde. It skept fuort al in bân en bringt it bedriuw/produkt tichter by de klant. Dêrom wol de provinsje mei in (tydlike) subsydzjeregeling bedriuwen stimulearje om it Frysk mear te brûken.Sûnt 2008 hat al in moai tal bedriuwen gebrûk makke fan de regeling. It bysûndere dêrby is dat se faak positive reäksjes fan har klanten krije.Ynformaasje oer de regeling fine jo op subsydzje befoarderjen Frysk taalgebrûk dêr't it oanfraachformulier ek stiet.De subsydzjeregeling foar bedriuwen is basearre op de Taalnota 2008-2010: 'Fan rjocht nei praktyk. Frysk yn Fryslân: taal tusken minsken'. Mei dy nota is it ramt foar de taalaktiviteiten fan de provinsje oant en mei 2011 fêstlein. Der is ek in publyksferzje fan dizze regeling.Njonken dizze regeling foar bedriuwen binne der noch ferskate oare taalprojekten dêr't de provinsje Fryslân by belutsen is.

App Screenshots

Other Lifestyle Apps

Cooking Artichokes logo

Cooking Artichokes

0(0)
GoaWatchman logo

GoaWatchman

4(11)
3D excali GO Locker theme logo

3D excali GO Locker t...

5(1)
AcuraLink Streams logo

AcuraLink Streams

3.8(4)
AcuraLink Connect logo

AcuraLink Connect

2.6(5)
Bollywood Gossips logo

Bollywood Gossips

0(0)

Comments