Glukomi

 In

Aplikacja Glukomi jest cz??ci? serwisu Glukomi.pl, dost?pnego na stronie internetowej www.glukomi.plCukrzyca wymaga bie??cej samokontroli. Glukomi to elektroniczny dzienniczek samokontroli, który co tydzie? opisuje i ocenia Twoj? chorob?, wysy?aj?c Ci raport o stanie Twej glikemii za pomoc? e-maila. Dodatkowo, Glukomi przechowuje Twoje pomiary w serwisie, gdzie mo?na je analizowa?, tworzy? wykresy, raporty, wysy?a? do lekarza, oraz eksportowa? do u?ycia w innych programach.Glukomi jest idealne dla osób zaj?tych i zabieganych, które nie mog? lub nie chc? prowadzi? uregulowanego i regularnego trybu ?ycia, jednak chc? w jak najlepszy sposób mie? ?wiadomo?? swej glikemii. Glukomi Je?eli masz 100 spraw na g?owie, ale chorujesz na cukrzyc? i chcesz mie? j? pod kontrol?, wypróbuj Glukomi!Je?eli chore jest twoje dziecko, naucz je u?ywa? Glukomi, aby mie? lepsz? kontrol? nad jego chorob?!—————–U?ywanie serwisu wymaga minimum wysi?ku – wystarczy po?wi?ci? kilkana?cie sekund na zanotowanie pomiaru cukru we krwi, dawki insuliny lub posi?ku, u?ywaj?c do tego superszybkiego programu zainstalowanego na telefonie komórkowym Java lub Android.Na podstawie zebranych pomiarów Glukomi wysy?a na Twoj? skrzynk? email cotygodniowy raport o Twojej chorobie. Bie??ce przegl?danie raportów zwi?ksza ?wiadomo?? stanu w?asnej cukrzycy – oraz motywuje do lepszej samokontroli.U?ytkownik Glukomi nie potrzebuje nawet pami?ta? o tym ?eby raz na tydzie? wys?a? zapisane pomiary do serwera – program sam o tym przypomina! Dzi?ki raportom wysy?anym emailem, do serwisu chory loguje si? tylko wówczas, gdy chce dok?adniej przeanalizowa? swoj? chorob? lub wydrukowa? raport z d?u?szego okresu – na przyk?ad przed wizyt? u lekarza!Glukomi to aplikacja tworzona w j?zyku Polskim i przystosowana do Polskich realiów – rodzajów insuliny obecnych na rynku oraz jednostek.————————cukrzyca, cukrzycy, diabetes, diabetes log, dziennik, dbees.com, samokontrola, dzienniczek, glukomi.pl, www.glukomi.pl, glukomi,

Recent Posts

Start typing and press Enter to search