Android App Ratings & Reviews

iKörkort MC logo

iKörkort MC

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
Price$17.92
CategoryEducation
Version1.1.9
DeveloperBoboshi
Added
App Views0 views
Votes0 votes
Google Rating4.2
Ratings145
by On
Download App
iKÖRKORT MC – SVERIGES POPULÄRASTE KÖRKORTSAPP FÖR MC!iKörkort MC är fullproppad med innehåll som är helt anpassat för dig som vill ta motorcykelkörkort! iPhone-versionen av iKörkort MC har rekommenderats av tidningen MCM och hojen.nu, omskrivits i DN och på Feber samt fått strålande betyg och recensioner på App Store!iKörkort MC innehåller bland annat 1000 teorifrågor uppdelade i 8 olika frågekategorier samt ett separat vägmärkesprov med 300 vägmärkesfrågor. Teorifrågorna är baserade på den senaste körkortslitteraturen och de guider och artiklar som publicerats av experter på Sveriges Motorcyklister (SMC) och på andra ledande motorcykelsidor.Över 20 % av alla teorifrågor är fordonsspecifika - precis som på det riktiga kunskapsprovet för motorcykel. För att uppmuntra djupinlärning så har hundratals av frågorna dessutom en tillhörande förklaringsruta som ger mer detaljerad information på ämnet eller förklarar varför rätt svar är rätt och varför fel svar är fel.INNEHÅLL* Över 1000 teorifrågor med massor av bildfrågor kopplade till fullskärmsbilder.* Över 400 utförliga förklaringar till teorifrågorna.* 8 olika frågekategorier. * Vägmärkesprov med över 300 vägmärkesfrågor.* Uppslagsverk med alla 558 vägmärken, signaler, tecken och vägmarkeringar.* Lättnavigerat kapitel med Teori och Trafikregler.* Kompakt och Android-anpassad design.* Automatisk sparfunktion som ger dig möjlighet att återuppta påbörjade prov.* Detaljerad, överskådlig och pedagogisk rättning med utförliga förklaringar. * Statistik över utförda prov och per kategori.* Slumpad placering på alla svarsalternativ.* Inbyggd funktion för att utmana vänner på Facebook eller via mail.FEEDBACKOm du upplever att iKörkort MC är instabil eller på något annat sätt inte fungerar som den ska ber vi dig kontakta oss på kontakt@boboshi.se så att vi kan lösa problemet. Observera att placeringen på svarsalternativen blandas om varje gång en fråga laddas, alltså även i rättningen. På grund av detta kan det se ut som att angivna svar har ändrats i rättningen, men så är det alltså inte."WEB PAGE NOT FOUND"Om du får detta felmeddelande när du klickar på länkarna i teoridelen så behöver du uppdatera din telefons mjukvara.iKÖRKORT MC - SWEDEN'S TOP KÖRKORTSAPP FOR MC!iKörkort MC's packed with content that is completely designed for those who want to take a motorcycle license! iPhone version of iKörkort MC has been recommended by the magazine MCM and hojen.nu, been featured in the DN and the Fever and received glowing ratings and reviews on the App Store!iKörkort MC includes the 1000 theory questions divided into 8 different categories of questions, plus a separate road sign test with 300 Road Sign questions. Theory questions are based on the latest drivers license literature and guides and articles published by experts at the Swedish Motorcyclists (SMC) and other leading motorcycle pages.Over 20% of all theoretical questions are vehicle specific - just like on the real theory test for a motorcycle. To encourage deep learning so have hundreds of questions also an accompanying explanation box that gives more detailed information on the subject or explain why the right answer is right and why the wrong answers are wrong.CONTENTS* Over 1000 questions on theory with lots of picture issues related to full screen images.* Over 400 detailed explanations of theory questions.* 8 different question categories.* Road Sign Test with over 300 Road Sign questions.* Encyclopedias with all 558 traffic signs, signals, signs and road markings.* Easy-to-navigate chapters Theory and Traffic.* Compact and Android custom design.* Automatic saving function that allows you to resume the trial began.* Detailed, clear and pedagogical correction with detailed explanations.* Statistics on the tests carried out and by category.* Random placement of all responses.* Built-in feature to challenge friends on Facebook or via email.FEEDBACKIf you feel that iKörkort MC is unstable or otherwise not functioning properly, please contact us at kontakt@boboshi.se so that we can resolve the problem. Note that the location of response options mixed if every time a question is loaded, and therefore also in the fix. Because of this, it may appear that the answers given were changed in the fix, but that is not the case."WEB PAGE NOT FOUND"If you get this error message when you click on the links in the theory part, you need to update your phone's software.

App Screenshots

Other Education Apps

iLiveMath3 – 3rd Grade logo

iLiveMath3 – 3r...

0(0)
iLiveMath1234 Lite logo

iLiveMath1234 Lite

0(0)
iLiveMath1 – 1st Grade logo

iLiveMath1 – 1s...

0(0)
ЕГЭ 2013. Математика на 100. logo

ЕГЭ 2013. Мате...

3.4(66)
Guide Peru logo

Guide Peru

0(0)
Biosphere logo

Biosphere

0(0)

Comments