iKörkort

 In

iKÖRKORT – SVERIGES POPULÄRASTE KÖRKORTSAPP!iKörkort är den mest nedladdade körkortsappen till både Android och iPhone och har fått strålande betyg och recensioner på både Google Play och App Store. iKörkort har även vunnit ”Bäst i Test” i Macworld, utsetts till en av Sveriges bästa appar i tidningen ”Smartare Mobil” samt omskrivits i DN och på Feber!iKörkort innehåller över 1000 teorifrågor samt 400 vägmärkesfrågor. För att uppmuntra djupinlärning och för att ge dig en större möjlighet att utöka din teoretiska förståelse så har mer än hälften av teorifrågorna även en tillhörande förklaringsruta som ger mer detaljerad information på ämnet eller förklarar varför rätt svar är rätt och varför fel svar är fel.. Teorifrågorna är uppdelade i 8 kategorier och tar upp allt som behandlas i den senaste körkortslitteraturen. iKörkort innehåller även ALL körkortsteori utförligt sammanfattad på motsvarande 80 sidor, ett uppslagsverk med alla vägmärken samt provstatistik. INNEHÅLL – Över 1000 teorifrågor med massor av bildfrågor kopplade till fullskärmsbilder – Över 600 utförliga förklaringar till teorifrågorna – 8 olika frågekategorier samt ett separat Vägmärkesprov med 400 frågor – ALL körkortsteori utförligt sammanfattad på motsvarande 80 sidor (35 000 ord) – Uppslagsverk med alla 558 vägmärken, signaler, tecken och vägmarkeringar – Kompakt och Android-anpassad design – Automatisk sparfunktion som ger dig möjlighet att återuppta påbörjade prov – Detaljerad, överskådlig och pedagogisk rättning med utförliga förklaringar – Statistik över utförda prov och per kategori – Slumpad placering på alla svarsalternativ – Inbyggd funktion för att utmana vänner via mail iKÖRKORT MC Om du ska ta motorcykelkörkort kan du istället köpa iKörkort MC, den är baserad på iKörkort men är helt och hållet anpassad för MC.FEEDBACKOm du upplever att iKörkort är instabil eller på något annat sätt inte fungerar som den ska ber vi dig kontakta oss på kontakt@boboshi.se så att vi kan lösa problemet. Observera att placeringen på svarsalternativen blandas om varje gång en fråga laddas, alltså även i rättningen. På grund av detta kan det se ut som att angivna svar har ändrats i rättningen, men så är det alltså inte."WEB PAGE NOT FOUND"Om du får detta felmeddelande när du klickar på länkarna i teoridelen så behöver du uppdatera din telefons mjukvara.iKÖRKORT – SWEDEN’S TOP KÖRKORTSAPP!iKörkort is the most downloaded körkortsappen for both Android and iPhone, and has received rave ratings and reviews on both Google Play and the App Store. iKörkort has also won "Best in Test" in Macworld, named one of the best apps in the newspaper "Smarter Mobile" and been featured in the DN and the Fever!iKörkort contains over 1,000 questions on theory and 400 Road Sign questions. To encourage deep learning and to give you a greater opportunity to expand your theoretical understanding so, more than half of theory questions also an accompanying explanation box that gives more detailed information on the subject or explain why the right answer is right and why the wrong answers are wrong ..Theory questions are divided into eight categories, taking up all covered in the latest license literature. iKörkort also contains ALL driving theory comprehensively summarized in the corresponding 80 pages, an encyclopedia with all the signs and test statistics.CONTENTS- Over 1000 questions on theory with lots of picture issues related to full screen- Over 600 detailed explanations of theory questions- 8 different categories of questions, plus a separate road sign test with 400 questions- ALL driving theory comprehensively summarized equivalent to 80 pages (35,000 words)- Encyclopedias with all 558 traffic signs, signals, signs and road markings- Compact and Android custom design- Automatic saving function that allows you to resume started trial- Detailed, clear and pedagogical correction with detailed explanations- Statistics of the tests carried out and by category- Random placement of all responses- Built-in feature to challenge friends via emailiKÖRKORT MCIf you are having a motorcycle license, you can instead buy iKörkort MC, it’s based on iKörkort but is entirely suited for MC.FEEDBACKIf you feel that iKörkort is unstable or otherwise not functioning properly, please contact us at kontakt@boboshi.se so that we can resolve the problem. Note that the location of response options mixed if every time a question is loaded, and therefore also in the fix. Because of this, it may appear that the answers given were changed in the fix, but that is not the case."WEB PAGE NOT FOUND"If you get this error message when you click on the links in the theory part, you need to update your phone’s software.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search