Android App Ratings & Reviews

Japanese Vietnamese Dictionary logo

Japanese Vietnamese Dictionary

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryBooks & Reference
Version2.1.1
DeveloperNDT
Added
App Views1 views
Votes0 votes
Google Rating5
Ratings1
by On
Download App
Japanese Vietnamese Dictionary Offline:With over 172,000 Japanese - Vietnamese words and 20,000 Vietnamese Japanese, this is the most sufficient free Japanese - Vietnamese, Vietnamese - Japanese offline dictionary for android with words updated regularly in term of quantity of words and their meaning.Program has attractive interface, easy to use with function of automatically saving 150 newest words (History), and allows you to save and delete your saved words (Saved words).If you have any questions or suggestions for programs, please send mail to the address nhudinhtao@gmail.comNote: 1. Click button Menu on device and select Japanese -> Vietnamese or Vietnamese -> Japanese to change dictionary (Default is Japanese -> Vietnamese)2. Please using with Japanese keyboard----------Từ điển Nhật Việt Offline:Với trên 172,000 từ Nhật Việt và 20,000 từ Việt Nhật, đây là bộ từ điển Nhật Việt, Việt Nhật offline miễn phí dành cho android đầy đủ nhất và được cập nhật thường xuyên các từ và nghĩa của từ.Chương trình với giao diện đẹp, dễ sử dụng, có chế độ tự động lưu 150 từ mới nhất mà bạn đã tra (History), đồng thời cho phép lưu và xoá những từ mà bạn quan tâm (Saved words).Nếu có bất cứ thắc mắc hoặc đóng góp cho chương trình, xin vui lòng gửi mail về địa chỉ nhudinhtao@gmail.com.Chú ý: Bạn nên cài đặt bàn phím tiếng Nhật trước khi sử dụng chương trình này.

App Screenshots

Other Books & Reference Apps

Русская Сказка Фролка Сидень logo

Русская Ска...

0(0)
Детский Праздник Рецепт logo

Детский Пра...

0(0)
Мясо Говядина Рецепты Кулинара logo

Мясо Говяди...

0(0)
Пицца Домашняя Кулинария logo

Пицца Домаш...

0(0)
Кулинария и Рецепты Супы logo

Кулинария и...

0(0)
Мясо Свинина Кулинария Рецепты logo

Мясо Свинин...

0(0)

Comments