KPN iTV Online

 In

Let op! Deze iTV Online app is niet geschikt voor alle Android toestellen, kijk op www.kpn.com/itvonline of je toestel wordt ondersteund. Om Live TV en Programma Gemist te kunnen kijken moet je (naast een goedgekeurd toestel) verbonden zijn met je KPN internetverbinding (wifi) en heb je minimaal een OS versie van 3.0 en hoger nodig.Met de gratis iTV Online app van KPN kun je als klant van Interactieve TV van KPN overal in en om het huis genieten van Interactieve TV van KPN.Voordelen van KPN Interactieve TV Online: • Thuis:o De populairste tv-zenders live kijkeno Programma Gemist bekijken• Thuis en onderweg:o Toegang tot de Elektronische Programmagidso Eenvoudig door de Videotheek Thuis bladeren o Opnames plannen en beheren thuis en onderweg* o Deel wat je kijkt met je vrienden via Twitter, Facebook of Hyves*Alleen in combinatie met het Opnemen Pakket.Waar werkt het?Om Interactieve TV van KPN te kunnen kijken moet je Android tablet en/of telefoon verbonden zijn met je KPN internetverbinding (via WiFi). Bladeren door de Videotheek Thuis, de Elektronische Programmagids en het beheren van je opnames is ook mogelijk via een andere internetverbinding. Om opnames te kunnen plannen buiten je eigen netwerk moet je inloggen met je abonnementsnummer en pincode.Wat kost het?KPN iTV Online is gratis te downloaden.Voor het plannen van je opnames heb je het Opnemen Pakket nodig, dit kost € 5 per maand. Heb je Alles in één Standaard of Premium, dan is het Opnemen Pakket gratis. Voor alle mogelijkheden van Interactieve TV Online kijk op kpn.com/itvonlineBinnen de iTV Online app worden generieke aanbevelingen gedaan in Videotheek thuis om u beter op weg te helpen binnen het brede aanbod van films.Caution! This app iTV Online is not suitable for all Android devices, check out www.kpn.com / itvonline or your device is supported. To watch Live TV Program and Missed you must be connected (in addition to an approved device) with your KPN Internet (wifi) and have a minimum OS version 3.0 and higher.With the free app KPN iTV Online you as a customer of KPN Interactive TV anywhere in and around the house enjoying Interactive TV from KPN.Benefits of KPN Interactive TV Online:• Home:o The most popular TV channels live viewo Program Missed View• At home and away:o Access to the Electronic Program Guideo Simply browse through the Library Homeo Recordings planning and managing home and *o Share what you watch with your friends via Twitter, Facebook or Hyves* Only in combination with the Recording Package.Where does it work?To watch Interactive TV from KPN to your Android tablet and / or phone are connected to your KPN Internet (via WiFi). Browse the Library Home, Electronic Program Guide and managing your recordings is also possible via a different internet connection. To schedule recordings outside your own network you must log in with your membership number and PIN.What does it cost?KPN iTV Online is free to download.To plan your shots you need, the Recording Package will cost € 5 per month. Do you have everything in a Standard or Premium, then the Recording Package Free. For all the possibilities for Interactive TV Online check kpn.com / itvonlineWithin the iTV Online app are generic recommendations made in Library home to better help within the wide range of movies on your way.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search