Android App Ratings & Reviews

Looptijden.nl logo

Looptijden.nl

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryHealth & Fitness
Version4.4.1
DeveloperMeetMijnTijd
Added
App Views4 views
Votes0 votes
Google Rating4.3
Ratings1796
by On
Download App
Met de gratis Looptijden.nl app kun je heel eenvoudig je hardlooproute opnemen op je Android mobiel. Tijdens het hardlopen zie (en hoor) je direct je snelheid, de gelopen afstand en route en het aantal verbruikte calorieën!Belangrijkste features: Nederlandstalige audiocoaching, hardloopschema's, live-tracking, trainingsdoelen, ghost-running, levels, ondersteuning voor hartslagmeter en Twitter en Facebook integratie.De basisfuncties in de app zijn gratis. Een aantal extra fucnties maken onderdeel uit van het betaalde Plus Pakket. Dit zijn o.a. ghost-running. trainingsdoelen en live-tracking. Meten en delen van de route is gratis, evenals Nederlandstalige audiocoaching bij elke kilometer- of minuutdoorkomt.*Nederlandstalige audiocoaching*Looptijden.nl is de enige hardloopapp ter wereld met Nederlandstalige audiocoaching. Tijdens het hardlopen krijg je elke kilometer (of minuut) een statusupdate te horen met je voortgang en snelheid.*Trainingsdoelen en ghost-running (in het Plus Pakket)*Stel je doel in en de app coacht je er naar toe! Kies voor je gewenst tijd, afstand, calorieën, snelheid of de combinatie van afstand en tijd en de audiocoach helpt je om je doel te halen!Met ghost-running kun je een vorige tijd van jezelf of een vriend selecteren en het hier vervolgens tegenop nemen. Je ziet een spookje op de kaart verplaatsen waar je zou moeten zijn. Kun jij het spookje voorblijven? *Live-tracking (in het Plus Pakket)*Laat vrienden, kennissen en familie rechtstreeks met je meekijken en je aanmoedigen tijdens het hardlopen. Ze kunnen je via Facebook en Twitter aanmoedigen en zodra je een aanmoediging ontvangen hebt zal de audiocoach je hiervan op de hoogte stellen. *Intervaltrainingen en hardloopschema's*Via de website van Looptijden.nl kun je zelf je eigen intervaltrainingen samenstellen of een hardloopschema volgen. Vervolgens kun je via de app gebruik maken van audiocoaching om de oefeningen uit te voeren. Noot: deze optie moet je via de website eerst activeren. Zie http://www.looptijden.nl/shop/store/hardloopschemas voor meer informatie.*Hartslagmeter*Koppel de Polar Bluetooth hartslagmeter aan deze app en meet eenvoudig je hartslag. Na afloop kun je een uitgebreide analyse van je hartslag terugzien via de website. Inclusief onderverdeling in hartslagzones. Bestel de bijbehorende Polar Bluetooth hartslagband via de webshop. Zie http://www.looptijden.nl/shop/store/polar-hartslagband voor alle details.*Twitter, Hyves en Facebook integratie*Aangezien je tijden op je Looptijden.nl profiel worden opgeslagen kun je gebruik maken van alle features hiervan. Zo kun je je tijden automatisch naar Facebook en/of Twitter publiceren en ook terug laten komen op je Hyves profiel.Ook krijg je toegang tot vele interessante statistieken over je tijden en alle andere features van Looptijden.nl. *Uitgebreide wedstrijd- en winkelinformatie*Omdat deze app (als enige) helemaal op de Nederlands hardlopers is gericht kun je ook uitgebreide wedstrijdinformatie vinden voor wedstrijden welke binnenkort plaatsvinden. Zo kun je o.a. de reviewscore, de route en tijden van andere hardlopers bekijken.Ook bevat de app een handig overzicht van alle hardloopwinkels in Nederland. Zo weet je precies waar je terecht kunt voor goed advies over hardloopschoenen en kleding.*Support*Heb je een vraag of een opmerking. Plaats deze NIET in een review, hier kunnen we niet op reageren. Neem daarentgen gerust contact op via de support opties op de website: www.looptijden.nl/support*Over GPS ontvangst*Deze app maakt gebruik van de GPS in je mobiel. De nauwkeurigheid van de meting is grotendeels afhankelijk van de kwaliteit van de GPS in je mobiel. Sommige Android telefoons hebben helaas een slechte GPS ontvanger en hiermee kan dus ook geen nauwkeurige meting gemaakt worden.Draag je mobiel altijd in een schouderband met de ontvanger naar boven en zorg dat je eventuele task killers / managers uit hebt staan.With free Looptijden.nl app lets you easily record on your jogging path your android mobile. While running see (and hear) you immediately your speed, distance and route and the number of calories!Key features: English audio coaching, hard running schedule, live tracking, training goals, ghost-running, levels, heart rate and support for Twitter and Facebook integration.The basic features in the app are free. A number of additional fucnties are part of the paid Plus Package. These are, inter alia ghost running. training goals and live tracking. Measuring and parts of the route is free, as well as English audio coaching at every kilometer or minutes through.* English audio coaching *Looptijden.nl is the only hardloopapp world with English audio coaching. While running get every mile (or minutes) to hear a status update with your progress and speed.* Training objectives and ghost-running (in the Plus Package) *Set your goal and the app will coach you there! Choose for your desired time, distance, calories, speed, or the combination of distance and time and the audio coach will help you to your goal to get!With ghost running you can last time yourself or a friend and select it here then reluctant to take. You see a ghost to move the map where you should be. Can you stay for ghost?* Live tracking (in the Plus Package) *Let friends, acquaintances and family directly with your watch and cheer you on while running. They can on Facebook and Twitter to encourage and once you've received an encouragement audio will coach you accordingly inform.* Interval Training and hard running schedule s *Through the website of Looptijden.nl Can you yourself your own interval training session, or a hard running schedule to follow. Then you can use the app to use the audio coaching exercises to perform. Note: this option you must first activate via the website. See http://www.looptijden.nl/shop/store/hardloopschemas for more information.* Heart rate monitor *Disconnect the Polar Bluetooth heart rate monitor with this app and easy measuring your heart rate. Afterwards you can get a detailed analysis of your heartbeat seen on the website. Including sections in target zones. Order the corresponding Polar Bluetooth heart rate belt through the webshop. See http://www.looptijden.nl/shop/store/polar-hartslagband for full details.* Twitter, Hyves and Facebook integration *Since your times on your profile Looptijden.nl saved you can use all the features of this. This way, your times automatically to Facebook and / or Twitter published and made known to come back to your Facebook profile.You also get access to many interesting statistics about your times and all other features of Looptijden.nl.* Extensive game and store information *Since this app (if any) completely on the Dutch runners focuses you can find detailed race information for competitions which take place soon. So you can include the review score, the route and times of other runners view.The app also contains a handy overview of all running shops in the Netherlands. Just so you know exactly where to go for good advice on running shoes and apparel.* Support *Have a question or comment. DO NOT place it in a review, here we can not respond. Daarentgen Please feel free to contact us via the support options on the website: www.looptijden.nl / support* About GPS reception *This app uses the GPS in your phone. The accuracy of the measurement depends largely on the quality of the GPS in your phone. Some Android phones have unfortunately a poor GPS receiver and this can therefore no accurate measurement can be made.Carry your mobile always a shoulder strap with receiver up and get any task killers / managers have standing.

App Screenshots

Other Health & Fitness Apps

Muscle Builder logo

Muscle Builder

4.2(8)
Muscle Builder logo

Muscle Builder

4.2(8)
ニキビ予防30のレッスン~お肌ケアで大人ニキビ退治! logo

ニキビ予防30の...

3.4(5)
ながら美容~効率良く美しく、いつでもどこでもスグできる!~ logo

ながら美容~効...

3.8(33)
開運ストレッチ~肩こりや腰痛などカラダの悩み解消~ logo

開運ストレッチ...

4(7)
Завтрак Фитнес Fitness Рецепты logo

Завтрак Фит...

0(0)

Comments