mFISZKI Rosyjski Starter logo

mFISZKI Rosyjski Starter

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
Price$4.44
CategoryEducation
Version1.0.250
DeveloperWydawnictwo Cztery Glowy
Added
App Views0 views
Votes0 votes
Google Rating
Ratings1
Skorzystaj z 10-letniego doświadczenia i dołącz do 500 000 zadowolonych klientów.Poznaj mFISZKI® – profesjonalną aplikację Wydawnictwa Cztery Głowy! mFISZKI® - i nie zabraknie Ci słów! mFISZKI® to aplikacja do nauki języków obcych, stworzona przez doświadczony zespół redakcyjny, specjalizujący się w publikacjach językowych. Dzięki niej: * skorzystasz z rzetelnie przygotowanego materiału * zastosujesz sprawdzoną, skuteczną metodę nauki * osiągniesz trwałe rezultaty w krótkim czasie Rosyjski Starter – zawiera ponad 550 podstawowych słów i zwrotów, zgromadzonych w 14 jednostkach lekcyjnych.Aplikacja skierowana jest do osób, które samodzielnie, bez potrzeby sięgania do podręcznika, chcą opanować podstawy języka rosyjskiego, umożliwiające poprawną komunikację.Poznaj mFISZKI®NIEZAWODNY SYSTEM – naucz się uczyć Algorytm MEMOBOX®, oparty na badaniach niemieckiego metodyka Sebastiana Leitnera, sprawia, że zapamiętujesz efektywnie i z przyjemnością.PRAKTYCZNE SŁOWA I ZWROTY – postaw na komunikacjęMateriał w aplikacjach mFISZKI® dobrany jest w taki sposób, aby szybko podnieść Twoją umiejętność porozumiewania się w języku obcym.WYRAŹNE NAGRANIA AUDIO – mów poprawnie Słówka zostały nagrane przez native speakerów, co pozwoli Ci bez trudu opanować poprawną wymowę. Zaufaj profesjonalistom...mFISZKI® stworzono z najwyższą dbałością o zagadnienia merytoryczne. * Jasne przykłady pozwalają poznać kontekst charakterystyczny dla danego wyrażenia – masz pewność, że będziesz używał słów i zwrotów we właściwy sposób. * Wyjątki i nieregularności zostały wyróżnione podkreśleniem – zapamiętasz je z łatwością. * Wyrażenia potoczne napisano kursywą – nie popełnisz gafy w oficjalnej sytuacji. * Hasła pogrupowano „rodzinami” – umożliwi Ci to łatwą naukę wyrazów pochodnych (np. to act – działać, action – działanie). * Poszczególne tytuły z serii mFISZKI® dopełniają się merytorycznie, dzięki czemu możesz uczyć się kompleksowo. Dowiedz się więcej na www.fiszki.pl i www.treecards.pl.Take advantage of the 10-year experience and join the 500 000 satisfied customers.Meet mFISZKI ® - a professional publishing application four heads!mFISZKI ® - and do not run out of words!mFISZKI ® is an application for learning foreign languages, developed by an experienced editorial team, specializing in language publications.Thanks to: * Use the material diligently prepared * Apply a proven, effective method of learning * Achieving sustainable results in a short timeRussian Starter - includes more than 550 basic words and phrases, collected in 14 units of instruction.Aplikacja is addressed to the people who own, without consulting the manual, they want to learn the basics of the Russian language, allowing reliable communication.Meet mFISZKI ®RELIABLE SYSTEM - learn to teachMEMOBOX ® algorithm, based on the research methodology German Sebastian Leitner, makes you store efficiently and with pleasure.PRACTICAL words and phrases - the communication of attitudesThe material in applications mFISZKI ® is chosen in such a way as to quickly improve your ability to communicate in a foreign language.AUDIO RECORDINGS EXPRESS - speak properlyWords have been recorded by native speakers, which allow you to easily master the correct pronunciation.Trust the professionals ...mFISZKI ® is made with the utmost attention to substantive issues. * Clear examples to reveal the distinctive context for the expression - you are sure that you will be using words and phrases in the right way. * Exceptions and irregularities have been highlighted emphasis - remember them easily. * Colloquial expressions written in italics - do not make a blunder in the official position. * Passwords grouped into "families" - allow you to easily learn words derivatives (eg, to act - act, action - action). * Individual titles mFISZKI ® series is essentially complete, so you can learn the complex.Learn more www.fiszki.pl and www.treecards.pl.

App Screenshots

Other Education Apps

iLiveMath3 – 3rd Grade logo

iLiveMath3 – 3r...

(0)
iLiveMath1234 Lite logo

iLiveMath1234 Lite

(0)
iLiveMath1 – 1st Grade logo

iLiveMath1 – 1s...

(0)
ЕГЭ 2013. Математика на 100. logo

ЕГЭ 2013. Мате...

(66)
Guide Peru logo

Guide Peru

(0)
Biosphere logo

Biosphere

(0)

Comments

Start typing and press Enter to search