Mobilbilletter Hovedstaden logo

Mobilbilletter Hovedstaden

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryTransportation
Version1.3.1
DeveloperDSB-IT
Added
App Views1 views
Votes0 votes
Google Rating
Ratings1074
Med Mobilbilletter kan du nemt købe mobilbilletter til hovedstadsområdet (Movia H). Mobilbilletter er udviklet af trafikselskaberne i Hovedstadsområdet: DSB, DSB S-tog, Movia, Metroselskabet og Trafikstyrelsen.Du kan købe:• Almindelige zonebilletter (til børn og voksne)• Mobilklippekort• Cykelbillet• Tilkøbsbillet• 24-timers billetter• Tillæg til DSB 1’• City Pass 24 timer• City Pass 72 timerBilletterne er gyldige i busser, S-tog, Metro, DSB-, lokal- og Øresundstog i hovedstadsområdet. Betaling sker med dit betalingskort, eller hvis du har zoner på mobilklippekort kan du betale zonebilletter med klippekortet.Du kan gemme betalingskortoplysningerne fra gang til gang, så skal du kun taste en selvvalgt kode, og ikke alle kortoplysninger hver gang du køber en mobilbillet. Kort du kan bruge til betaling:-Dankort-Visa/Dankort-Mastercard-Visa-Visa Electron Mobilbilletter sælger billetter fra der hvor du er, til det antal zoner du ønsker.For at kunne finde ud af hvor du er, skal du give Mobilbilletter lov til at bruge enhedens gps. App’en finder selv den zone du er i. Hvis du er tæt på en zonegrænse, kan du vælge mellem de zoner der er i nærheden af dig. Du kan også skrive hvor du vil hen, for at finde ud af hvor mange zoner du skal købe billet til. Det er også muligt at vælge rejsemål på et kort. Endelig kan du gemme de steder du normalt rejser til som favorit, f.eks. hjem, arbejde, skole, familie og venner, så du hurtigt kan finde antal zoner og købe billet fra der hvor du er, til der hvor du skal hen.Bemærk om tilkøbsbilletter: • Tilkøbsbilletter til 1 zone findes under ”Andre billetter”. Tilkøbsbilletter til 1 zone har ingen afrejsezone og bruger ikke GPS.• Tilkøbsbilletter til 2 zoner eller mere, købes som almindelig billet til det antal zoner du skal bruge. Du behøver ikke at være i de zoner, tilkøbsbilletten skal gælde til, når du køber den. På tilkøbsbilletter til flere zoner, er afrejsezonen underordnet. • Tilkøbsbilletter skal vises sammen med et gyldigt periodekort eller billet. OBSHusk at købe din mobilbillet inden du begynder din rejse. Mobilbilletten er kun gyldig på den telefon hvor den er købt.Keywords: Movia, Metro, DSB, S-tog, billet, klippekort, 10-turs, zone, 1415, 8415, Hovedstadsområdet, KøbenhavnWith Mobile Tickets you can easily buy mobile tickets metropolitan area (Movia H). Mobile Tickets are developed by transport operators in NSW: DSB, DSB S-tog, Movia, Metro Company and Transport Authority.You can buy:• Terms zone ticket (for children and adults)• Mobile Voucher• Bicycle Ticket• Acquisition Ticket• 24-hour ticket• Addendum to DSB 1 '• City Pass 24 hours• City Pass 72 hoursThe tickets are valid on buses, trains, Metro, DSB, local and Øresund trains in the metropolitan area. Payment is made by credit cards, or if you have zones on mobile vouchers you can pay zone tickets with the voucher system.You can store credit card information from time to time, so you only need to type in a self-selected code, and not all credit card information every time you buy a mobile ticket. Cards that you can use for payment:-VISA-Visa/Dankort-Mastercard-Visa-Visa Electron Mobile Tickets sells tickets from where you are, to the number of zones you want.To find out where you are, you must provide Mobile Tickets permission to use the device's GPS. The app finds himself the zone you are in. If you are close to a zone boundary, you can choose between the zones that are near you. You can also write where you want to go, to find out how many zones you need to buy a ticket. It is also possible to select the destination on a map. Finally, you can save the places you usually travel as a favorite, for example. home, work, school, family and friends, so you can quickly find the number of zones and buy ticket from where you are to where you are going.Note on acquisitions tickets:• Acquisition Tickets for 1 zone, see "Other tickets". Acquisition Tickets for 1 zone has no departure zone and does not use GPS.• Acquisition Tickets for 2 zones or more, purchased in plain ticket to the number of zones you need. You do not have to be in the zones acquisitions ticket will apply to when you buy it. On acquisitions tickets for multiple zones, departure zone subordinate.• Acquisition Tickets must be presented together with a valid season ticket or ticket. ATTENTIONRemember to buy your mobile ticket before you begin your journey. Mobile Ticket is only valid on the phone where it was purchased.Keywords: Movia, Metro, DSB S-train, ticket, voucher, 10-trip, Zone, 1415, 8415, NSW, Copenhagen

App Screenshots

Other Transportation Apps

My Car Parking logo

My Car Parking

(18)
Volkswagen of Cherry HIll logo

Volkswagen of Cherry ...

(0)
allSPEED Speedometer Ultimate logo

allSPEED Speedometer ...

(3)
Speedometer logo

Speedometer

(1727)
Portafare logo

Portafare

(4)

Comments

Start typing and press Enter to search