Android App Ratings & Reviews

Mobilní banka 2 logo

Mobilní banka 2

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryFinance
Version4.2.0
DeveloperKomerční banka, a.s.
Added
App Views3 views
Votes0 votes
Google Rating3.6
Ratings1014
by On
Download App
Mobilní banka je služba přímého bankovnictví Komerční banky, která vám jednoduchým a uživatelsky přívětivým způsobem umožní:Provádět platby a získávat informace o transakční historii a čekajících transakcích- Platby na libovolný účet ze zvoleného telefonu. Funkci plateb na libovolný účet aktivujete v internetovém bankovnictví MojeBanka- Rychlé zadání platby vybrané protistraně- Možnost rušení příkazů s dopřednou splatností- Zobrazení transakční historie včetně dnešní činnosti- Zobrazení čekajících transakcí (platby kartou a výběry z bankomatů)- Dobití mobilního telefonu a platba faktury Vodafone- Platby prostřednictvím QR kódu- Platby složenky (pro snímání složenky je nutná přítomnost zadního objektivu) - ZaplaťMi - vytvoření a sdílení vlastní QR platby pro příjem plateb na předem definované účty- Opakování plateb – z historie plateb a přehledu příkazů lze nyní odchozí platby opakovatZobrazit informace o vašich dalších účtech- Spořicí a termínované účty- Kreditní karty- Spotřebitelské úvěry a hypotékyZobrazit informace o bankovním poradci a domácí pobočce- Jméno a kontaktní údaje vašeho bankovním poradci- Adresa pobočky s možností navigovat na adresu- Otevírací hodinyZobrazení zpráv ve Schránce- Zobrazení cílených zpráv z bankyZískávat informace o pobočkách Komerční banky a bankomatech kterékoliv banky- Vyhledávání bankomatů dle zadaných parametrů- Zobrazení otevírací doby poboček a dalších užitečných informací- Přímé zavolání na zvolenou pobočkuSpočítat váš budoucí důchod- Zadejte parametry o svých příjmech a formě spoření na důchod- Získejte přehled o jednotlivých důchodových příjmech- V případě zájmu odešlete žádost o kontakt a naši pracovníci vám zavolají zpětPožádat o vlastní design platební karty- Vyfotíte nebo vyberete obrázek z galerie- Provedete úpravu obrázku (ořez, přiblížení/oddálení, rotace)- Odešlete žádost s obrázkem do banky a naši pracovníci vás budou kontaktovatZobrazit telefonních kontaktů Komerční banky a jejich přímé zavolání:- Stoplistace platební karty- Infolinka Komerční banky- Klientská linka přímého bankovnictví- Centrální asistenční službaSimulovat spotřebitelské a hypoteční úvěry- V případě zájmu o produkt odešlete žádost a naši pracovníci vás budou kontaktovatZobrazit kurzovní lístek Komerční banky- Vývoj kurzu měny- Součástí je i kalkulačka měnZobrazení kurzů podílových fondů nabízených Komerční bankou- vývoj kurzů IKS a Amundi- detailní informace o fonduPostup pro nastavení Mobilní banky 2 pro platby na libovolný účet:1) Přihlaste se na počítači do internetového bankovnictví MojeBanka2) Na produktové kartičce Mobilní banka 2 klikněte na tlačítko „Nastavení“3) V průvodci nastavením v kroku Platby bez omezení označte, že chcete platit na libovolné účty v ČR4) Dokončete průvodce a odešlete požadavek5) Přihlaste se do 10 minut od odeslání požadavku prostřednictvím aplikace Mobilní banka 2 a dojde k automatickému přiřazení daného zařízení s uživatelským účtem.Postup nastavení služby Mobilní banka 2 pro nového uživatele :1) Přihlaste se na počítači do internetového bankovnictví MojeBanka2) V menu Rozšířené nastavení (ikona klíče) zvolte položku Mobilní banka 2 / Nastavení3) V průvodci nastavením nastavíte- Heslo a bezpečnostní limit pro přístup- Obsluhované účty- Protistrany- Možnost platit na libovolné účty na zvoleném zařízení4) Dokončete průvodce a odešlete požadavek5) Pokud jste označil/a, že chcete platit bez omezení v rámci ČR, přihlaste se do 10 minut od odeslání požadavku prostřednictvím aplikace Mobilní banka 2 a dojde k automatickému přiřazení daného zařízení s uživatelským účtem.Mobile bank's Internet banking service Komerční banka, giving you a simple and user-friendly way to:Make payments and receive information on transaction history and pending transactions- Payment on any account from the selected phone. The function of payments on any account to activate Internet banking MojeBanka- Quick entry payment selected counterparty- The possibility of interference orders with advance maturity- View transaction history, including today's activities- Display of waiting transactions (card payments and ATM withdrawals)- Recharge your mobile phone and payment invoices Vodafone- Payment via QR code- PAYMENT Postal (for scanning bills requires the presence of the rear lens)- Pay - Create and Share a custom QR payments to receive payments to predefined accounts- Repeat payments - from the history of payments and the list of orders can now be outgoing payments opakovatView information about your other accounts- Savings and term accounts- Credit Cards- Consumer loans and mortgagesView details of the bank advisors and domestic branch- Name and contact details of your relationship manager- Branch address with navigate to an address- HoursViewing messages in the Drop Box- Display targeted messages from the bankObtain information about KB branches and ATMs that any bank- Search bankomatů according to set parameters- Display opening hours affiliates and other useful information- Direct call to the selected branchCalculate your future pension- Enter the parameters of your income and form of retirement savings- Get an overview of the various retirement income- If interested, submit a request to the contact, and our staff will call you backRequest a custom design cards- Take a photo or select an image from the gallery- Perform image editing (crop, zoom in / out, rotation)- Submit the request with a picture of the bank and our staff will contact youView phone contacts KB and their direct call:- Blocking Credit Cards- Infoline Komerční banky- Client line of direct banking- The Central assistance serviceSimulate consumer and mortgage loans- If you are interested in the product please submit your request and our staff will contact youZobrazit exchange rates Komerční banky- The development of the exchange rate- It also includes a calculator CurrencyView rates mutual funds offered by Komerční bankou- IKS course development and Amundi- Detailed information about the FundThe procedure to adjust Mobile Bank 2 for payments to any account:1) Log on to the computer to the internet banking MojeBanka2) The product card Mobile Bank 2 Click on the "Settings"3) In the setup wizard in step Platby without limitation to indicate that you want to apply to any accounts in the Czech Republic4) Complete the wizard and send the request5) Subscribe to within 10 minutes of sending the request through the Mobile bank 2 and there is automatically assigned to the device with a user account.Setting procedure services Mobile Bank 2 for the new user:1) Log on to the computer to the internet banking MojeBanka2) in Advanced settings (the wrench icon), select the Mobile bank 2 / Set3) In the setup wizard, set the- Pass a safety limit access- Served accounts- Counterparties- Ability to pay any bills on the selected device4) The wizard and send the request5) If you select / and you want to apply without restriction in the Czech Republic, log within 10 minutes of sending the request through Mobile and bank 2 will automatically assign the device to the user account.

App Screenshots

Other Finance Apps

مصاريفي logo

مصاريفي

4.3(149)
Open The Books logo

Open The Books

4.6(14)
Markets in your Pocket logo

Markets in your Pocke...

5(30)
乐投资 logo

乐投资

4.5(4)
Navy Army CCU Mobile Banking logo

Navy Army CCU Mobile ...

5(6)
Lexington Law logo

Lexington Law

4.4(23)

Comments