Navime GPS Tracker logo

Navime GPS Tracker

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryHealth & Fitness
Version2.8.2
DeveloperMariusz Wa?kowiec
Added
App Views7 views
Votes0 votes
Google Rating
Ratings307
Navime GPS Tracker zmienia Twój telefon w zaawansowany komputer podróży i rejestrator treningów. Dzięki niemu możesz szybko i łatwo nagrywać trasy wycieczek, treningów oraz innych rodzajów aktywności.Aplikacja posiada unikalną funkcję autopauzy, dzięki której na bieżąco wyświetlany jest czas ruchu, czas pauzy oraz całkowity czas trasy. Na ich podstawie generowane są statystyki m.in. średniej prędkości poruszania się. Statystyki, międzyczasy i mapa trasy wyświetlane są na kilku czytelnych ekranach, które mogą być w pełni dostosowane do własnych potrzeb. Dzięki opcji eksportu trasy do www.navime.pl zyskuje się dodatkowo dostęp do rozbudowanych statystyk oraz możliwość dzielenia się trasą ze znajomymi np. na Facebooku.Najważniejsze funkcje programu:- nagrywanie tras z podziałem na różne rodzaje aktywności- zaawansowane statystyki dostępne podczas nagrywania ścieżki- przesyłanie trasy "na żywo" do navime.pl- możliwość definiowania statystyk, które mają być aktualnie prezentowane- zbiorcze statystyki w dzienniku (czas, dystans) w zależności od aktualnego filtrowania wyników- głosowy asystent treningowy- statystyki spalonych kalorii- podgląd międzyczasów poszczególnych kilometrów trasy- wykresy prędkości oraz wysokości- proste cele treningowe (czas, dystans oraz tempo)- dowolnie definiowany czas opóźnienia nagrywania trasy- eksport nagranych tras do plików *.gpx- eksport nagranej trasy bezpośrednio do navime.pl- filtrowanie tras w dzienniku po rodzaju oraz typie aktywności- zestawienie miesięczne oraz tygodniowe ostatnich aktywności- zdalna rejestracja konta w navime.pl- podgląd aktualnego poziomu sygnału gps- zaawansowane filtrowanie błędów wskazań pozycji gpsStatystyki generowane podczas nagrywania mają charakter orientacyjny i zależą głównie od jakości sygnału gps. Aby obliczanie spalonych kalorii działało poprawnie, należy w ustawieniach podać swój wiek, płeć, wzrost i wagę ciała. Spalone kalorie mogą być wyświetlane na bieżąco podczas nagrywania, należy przytrzymać palec na dowolnym boksie z ikonką "i", a następnie wybrać "kalorie". Licznik spalonych kalorii daje tylko ogólny pogląd i nie zastąpi dedykowanych urządzeń pomiarowych.Prosty plugin do obsługi Sony Ericsson LiveView pozwala na podgląd podstawowych statystyk bez konieczności wyjmowania telefonu z kieszeni. Dzięki temu nie traci się cennego czasu np. podczas treningów biegowych.Dodatkowo po przesłaniu trasy do www.navime.pl zyskujesz:- dziennik treningowy z wieloma zbiorczymi statystykami- zaawansowaną prezentację tras gps (łącznie z kolorowaniem trasy w zależności od szybkości i procentowego nachylenia)- rozbudowane statystyki - interaktywne wykresy- automatyczną prezentację trasy na facebooku- automatycznie lokalizację zdjęć na mapie rejestrowanej trasy- graficzną porównywarkę tras- rankingi użytkowników- automatyczny odczyt pogody- ukrywanie początków i końców tras w celu ochrony prywatności- automatycznie generowane stopki, na fora dyskusyjne, ze statystykami użytkownikaAplikacja jest ciągle rozwijana, dlatego mogą wystąpić błędy lub nieprawidłowe działanie. Jeśli chcesz pomóc w jej rozwoju podziel się swoimi sugestiami na kontakt@navime.pl i nie wystawiaj od razu złej oceny...Szybkość łapania sygnału gps oraz jego dokładność nie zależą od Navime Gps Trackera, ale od używanego telefonu i aktualnie widocznej liczby satelitów. Nie ma znaczenia, czy korzysta się z Endomondo, Sports Tracker, Runtastic, czy innego programu, ponieważ i tak korzystają one z tej samej funkcji systemowej. Gdy uruchomi się kilka programów jenocześnie, to wszystkie dostaną informację o lokalizacji w tym samym momencie. Aby poprawić szybkość łapania sygnału gps sugeruję skorzystanie ze wspomagania AGPS.Tagi: gps logger, rower, bieg, bieganie, rekreacja, treningi, sport, jazda na rowerze, kalorie, spacer, ćwiczenia, pozycjonowanie GPS, licznik rowerowy, statystyki trasy, ścieżki, cele treningowe, mapa trasy, autopauzaNavime GPS Tracker turns your phone into an advanced trip computer and logger training. With it you can quickly and easily record itineraries, training and other activities.The application has a unique feature autopauzy, which allows for real time traffic displays the time, pause time and overall route. On the basis of such statistics are generated average speed of movement. Statistics, split and route map are displayed on several screens readable, which can be fully customized to suit your needs. The option of export routes to www.navime.pl additionally gaining access to extensive statistics and the ability to share with your friends in the route such as Facebook.Key features of the program:- Record routes broken down into different types of activity- Advanced statistics available during the recording track- Transmission route "live" to navime.pl- The ability to define the statistics to be currently displayed- Overall statistics in the log (time, distance) depending on the current filter results- Voice assistant training- Statistics calories- Viewing of laps each kilometer route- Speed ​​and altitude graphs- Simple training targets (time, distance and speed)- Arbitrarily defined delay time recording routes- Export routes to the recorded files *. Gpx- Export the recorded route directly to navime.pl- Route filtering in the log by the kind and the type of activity- Monthly and weekly summary of recent activity- Remote registration account navime.pl- Preview the current level of GPS signal- Advanced filtering GPS position errors of indicationsStatistics generated during recording are indicative and depend largely on the quality of GPS signals. To calculate the calories burned to work properly, you must specify your settings, age, sex, height and weight. Calories burned can be displayed in real time while recording, hold your finger on any box with the mark "and" and then select "calories". Calorie Counter gives only a general overview and does not replace a dedicated measurement devices.A simple plugin to handle the Sony Ericsson LiveView allows you to view basic statistics without having to remove the phone from your pocket. So you do not lose valuable time in training such as running.Additionally, after sending a route to www.navime.pl get:- Daily training with a number of statistics zbiorczymi- Presentation of advanced GPS routes (including routes coloring depending on the speed and incline percentage)- Extensive statistics- Interactive charts- Automatic route presentation on facebook- Location of the image automatically registered route map- A graphical comparison tras- User rankings- Automatic reading of the weather- Hide the beginnings and ends of routes in order to protect privacy- Footer automatically generated on the forums, with user statsThe application is still in development, so there may be errors or malfunctions. If you want to help in its development share your suggestions on kontakt@navime.pl and immediately expose a bad review ...GPS speed signal capture and its accuracy is not dependent on Navime Gps Tracker, but on your phone and now the number of visible satellites. It does not matter whether you are using Endomondo, Sports Tracker, runtastic or any other program, because they still use the same system function. When you run a few programs jenocześnie, all accessible information about the location at the same time. To improve the speed signal capture suggest the use of a GPS-GPS support.Tags: gps logger, bike, run, running, leisure, training, sports, cycling, calories, walking, exercise, GPS positioning, Bicycle, statistics trails, paths, training goals, map routes, autopauza

App Screenshots

Other Health & Fitness Apps

Muscle Builder logo

Muscle Builder

(8)
Muscle Builder logo

Muscle Builder

(8)
ニキビ予防30のレッスン~お肌ケアで大人ニキビ退治! logo

ニキビ予防30の...

(5)
ながら美容~効率良く美しく、いつでもどこでもスグできる!~ logo

ながら美容~効...

(33)
開運ストレッチ~肩こりや腰痛などカラダの悩み解消~ logo

開運ストレッチ...

(7)
Завтрак Фитнес Fitness Рецепты logo

Завтрак Фит...

(0)

Comments

Start typing and press Enter to search