Nhung Quy Tac Trong Cuoc Song logo

Nhung Quy Tac Trong Cuoc Song

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryBooks & Reference
Version1.0
DeveloperVIET STORE
Added
App Views0 views
Votes0 votes
Google Rating
Ratings7
Những quy tắc trong cuộc sống - Full (Sách Hay)Tác giả: Richard Templar“Hãy bắt đầu với những quy tắc quan trọng nhất, những quy tắc cho chính chúng ta - quy tắc cá nhân. Có những quy tắc sẽ giúp chúng ta thức dậy mỗi sáng, nhìn thế giới với một màu hồng và lái con đường ta đi thuận lợi suốt một ngày bất kể chuyện gì xảy đến.” Trong cuốn sách còn có những quy tắc giúp giảm bớt căng thẳng, cho chúng ta cái nhìn đúng đắn về sự việc, khích lệ chúng ta đặt ra cho mình những tiêu chuẩn riêng và mục tiêu để vươn tới.Từ khóa: nhung quy tac trong cuoc songThe rules of life - Full (Hay Books)Author: Richard Templar"Let's start with the most important rules, those rules ourselves - personal rule. There are rules that will help us wake up every morning, look at the world with a driver pink and favorable way we go throughout the day no matter what happens. "In the book there are eases rules stress, we look for the right things, we are encouraged to set their own standards and goals to reach.Keywords: rules of life

App Screenshots

Other Books & Reference Apps

Русская Сказка Фролка Сидень logo

Русская Ска...

(0)
Детский Праздник Рецепт logo

Детский Пра...

(0)
Мясо Говядина Рецепты Кулинара logo

Мясо Говяди...

(0)
Пицца Домашняя Кулинария logo

Пицца Домаш...

(0)
Кулинария и Рецепты Супы logo

Кулинария и...

(0)
Мясо Свинина Кулинария Рецепты logo

Мясо Свинин...

(0)

Comments

Start typing and press Enter to search