Android App Ratings & Reviews

Nordeas mobilbank logo

Nordeas mobilbank

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryFinance
Version2.6.0.
DeveloperNordea
Added
App Views0 views
Votes0 votes
Google Rating3
Ratings5303
by On
Download App
I denna appen hittar du följande verktyg:• Aktiekurser• Valutakalkyl• Lånekalkyl• Sparkalkyl• Låneanteckningar (för att hålla koll på vad du lånar och lånar ut – pengar eller saker!)Under en övergångsperiod kan du från denna appen även logga in i de webbaserade mobila tjänsterna. Vi rekommenderar dock att du istället laddar ner vår nya, mer användarvänliga app som du hittar i Google play genom att söka på ’Nordea’ och välja appen som heter ’Nordea Mobilbank – Sverige’.***Information om behandling av personuppgifter i Nordeas appNordeas verktygsapplikation (verktygsappen) innehåller olika verktyg för att underlätta din finansiella vardag och ge dig som är kund hos Nordea en alternativ ingång till Nordeas mobilbank. För att använda verktygsappens verktyg har appen tillgång till följande åtkomster i din telefon:- Åtkomst till Internet – För att du ska kunna ansluta dig till mobilbanken och för att du ska kunna hämta information om valutakurser och aktiekurser- Åtkomst till telefonboken – I verktyget Låneanteckningar kan du – om du vill – hämta namn på låntagare/långivare direkt från telefonboken - Åtkomst till GPS – För att du ska kunna hitta närmaste bankomat eller NordeakontorI verktygsappen behandlas personuppgifter och annan information om och när du själv väljer att göra det. Följande uppgifter behandlas:- Personnummer – För att underlätta inloggning till mobilbanken kan du – om du vill – spara ditt personnummer i inloggningsrutan. Din personliga kod sparas inte och måste alltid fyllas i vid inloggning- Låneanteckningar – Håll reda på dina lån genom lägga in uppgifter om långivare/låntagare, belopp och anteckningar om lånet. Du kan – om du vill – hämta uppgift från låntagare/långivare direkt från telefonboken- Lånekalkyl och sparkalkyl – Planera din ekonomi genom att skapa låne- och sparkalkylerVerktygsappen behandlar bara de uppgifter som du själv lägger in för ditt personliga bruk och du kan när som helst ta bort uppgifterna eller avinstallera appen. Verktygsappen använder åtkomster i din telefon endast i ovan angivna fall. Nordea har inte någon tillgång till dina uppgifter i verktygsappen eller i din telefon och appen vidarebefordrar inte någon information från appen eller telefonen till tredje man.Det är du själv som är personuppgiftsansvarig för ovan beskrivna behandlingar.Nordeas behandling av IP-adresserFör att du ska kunna ansluta dig till mobilbanken och för att du ska kunna hämta information om valutakurser och aktiekurser används IP-adresser.Nordea loggar IP-adresser när du använder mobilbanken. Ändamålet med detta är att förhindra och utreda olika former av brottsliga attacker och incidenter. Informationen kan komma att utlämnas till rättsvårdande myndigheter. Nordea Bank AB (publ) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av IP-adresser. Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar kan du begära detta skriftligen hos Nordea Bank AB, Personuppgiftsansvarig. Hit kan du också vända dig för att begära rättelse av felaktiga uppgifter.In this app you will find the following tools:• Stock Quotes• Currency Calculator• Mortgage Calculator• Savings Calculator• Loan Notes (to keep track of what you borrow and lend - money or things!)During a transition period, you can from this app even log into the web-based mobile services. However, we recommend that you instead download our new, more user-friendly app that you can find in Google play by searching on 'Nordea' and choose the app called 'Mobile Nordea Bank - Sweden'.***Information on the processing of personal data in Nordea MobileNordea tool application (verktygsappen) contains various tools to facilitate your everyday financial and bring you as a customer of Nordea an alternative entrance to Nordea's mobile banking.To use verktygsappens tools the app has access to the following accesses in your phone:- Access to the Internet - To be able to connect to the mobile bank and for you to be able to retrieve information on exchange rates and share prices- Access to the phonebook - In the utility Mortgage Notes, you can - if you want - get name of borrower / lender directly from the phonebook- Access to GPS - For you to be able to find the nearest ATM or Nordea branchIn verktygsappen processed personal data and other information as and when you choose to do so. The following tasks are covered:- Personal - To facilitate login to mobile banking, you can - if you want - save your civic in the login box. Your personal code will not be stored and must be filled in at login- Loan Notes - Keep track of your loan by entering data on debtor / creditor, amount, and notes about the loan. You can - if you want - get information from the borrower / lender directly from the phonebook- Mortgage Calculator and piggy calculus - Plan your finances by creating loan and savings calculationsVerktygsappen treats only the data you put in for your personal use and you can always delete the data or uninstall the app. Verktygsappen accesses use your phone only in the above cases. Nordea does not have access to your information in verktygsappen or in your phone and the app will not forward any information from the app to your phone or to a third party.It is you that is personal data for the above-described treatments.Nordea treatment of IP addressesFor you to be able to connect to the mobile bank and for you to be able to retrieve information about the exchange rate and stock prices used IP addresses.Nordea logs IP addresses when using a mobile bank. The purpose of this is to prevent and investigate various forms of criminal attacks and incidents. The information may be disclosed to law enforcement authorities.Nordea Bank AB (publ) is the data controller for the processing of IP addresses. If you wish to know what personal information about you that we treat, you can request this in writing at Nordea Bank AB, Personuppgiftsansvarig. Hit, you can also contact you to request correction of erroneous information.

App Screenshots

Other Finance Apps

مصاريفي logo

مصاريفي

4.3(149)
Open The Books logo

Open The Books

4.6(14)
Markets in your Pocket logo

Markets in your Pocke...

5(30)
乐投资 logo

乐投资

4.5(4)
Navy Army CCU Mobile Banking logo

Navy Army CCU Mobile ...

5(6)
Lexington Law logo

Lexington Law

4.4(23)

Comments