nto.pl

 In

Aplikacja nto.pl (Nowa Trybuna Opolska) to najszybszy dost?p do informacji o Opolszczy?nie. To najnowsze wiadomo?ci z Twojego regionalnego portalu (Opole, Opolszczyzna)!Dzi?ki aplikacji nto.pl dowiesz si?, co zdarzy?o si? w Twoim mie?cie, na Twoim osiedlu, na Twojej ulicy. Obejrzysz galerie zdj?? z najwa?niejszych wydarze? ostatnich dni. Mo?esz równie? skorzysta? z aplikacji MoDO i powiadomi? nas o wa?nych wydarzeniach, których jeste? ?wiadkiem – to dla Ciebie mo?liwo?? zostania Mobilnym Dziennikarzem Obywatelskim!Mo?esz równie? przenosi? artyku?y do "Ulubionych" – dzi?ki temu przeczytasz je nawet, gdy nie b?dziesz w zasi?gu internetu.Ch?tnie wys?uchamy równie? Twoich opinii. Pisz do nas: online@nto.pl?yczymy samych przyjemnych wra?e?!Zespó? nto.plWszelkie prawa zastrze?one. Media Regionalne sp. z. o.o., Pro Media sp. z o.o.Application nto.pl (New Offaly Express) is the fastest access to information about the Opole region. This is the latest news from your regional portal (Opole, Opole Province)!With this application nto.pl find out what happened in your city, in your neighborhood, on your street. You look at the photo galleries of the most important events of recent days. You can also use modo application and notify us of important events that you witness – it’s possible for you to become a mobile journalist Citizens!You can also move items to a "favorites" – so read them even when you are not within the internet.We are happy to also hear your opinion. Write to us: online@nto.plWe wish you a pleasant experience!The team nto.plAll rights reserved. Regional Media Sp zoo, Pro Media Ltd.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search