Parkering Göteborg logo

Parkering Göteborg

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryTravel & Local
Version3.2.2
DeveloperG
Added
App Views4 views
Votes0 votes
Google Rating
Ratings17

Genom Parkering Göteborg hoppas vi kunna hjälpa dig som trafikant att hitta p-platser i Göteborg. Vi vill även ur ett miljöperspektiv reducera koldioxidutsläppen. Parkering Göteborg är till för dig som brukar parkerar i Göteborgs Stad och dess närområden. Genom applikationen kan du snabbt hitta närliggande p-platser baserat på din positionering, se antal lediga p-platser i realtid, motsvarigheten i centrala Göteborg är de dynamiska skyltar som visar antal lediga p-platser för en parkeringsplats eller p-hus. Övriga p-platser visar statisk information i form av totalt antal p-platser. Denna information visualiseras grafiskt med hjälp av en karta. Genom att klicka på en p-plats tillhandahålls detaljerad information om den valda p-platsen. Såsom hur många platser det finns, priser för olika tidpunkter på dygnet, antal automater och möjliga betalningssätt. Med hjälp av den inbyggda ruttplaneringen förenklas transporten att ta sig från utgångspunkten till vald p-plats.För dig med boendekort finns en kartvy som endast visar de p-platser där ditt boendekort gäller. Du som är ute efter en besöksparkering har möjlighet till att filtrera p-platser baserat på Bilar, Bussar, MC, Handkapp-platser och antalet p-platser. Genom sökfunktionen går det enkelt att hitta det området du ämnar besöka för att se närliggande p-platser.Through Parking Gothenburg, we hope to help you as a road user to find parking spaces in Gothenburg. We also from an environmental perspective to reduce carbon emissions.Parking Gothenburg is for those who usually park in the City of Gothenburg and the surrounding areas. The application allows you to quickly find nearby parking spaces based on your positioning, see the number of available parking spaces in real time, the equivalent in central Gothenburg is the dynamic signs showing the number of available parking spaces in a parking lot or parking garage. Other parking spaces showing static information such as the total number of parking spaces.This information is visualized graphically by means of a map. By clicking on a parking space provided detailed information about the selected p-spot. As how many places there are, prices for different times of day, number of machines and possible payment. Using the built-in route planning is simplified transport to get from the starting point to the selected parking space.For those of you with accommodation briefly a map view that shows only the parking spaces where your accommodation for short. If you are looking for a visitor parking, able to filter parking spaces based on trucks, buses, motorcycles, Hand Kapp sites and the number of parking spaces. Through the search function, you can easily find the area you plan to visit to see nearby parking lots.

App Screenshots

Other Travel & Local Apps

Travel To Barcelona logo

Travel To Barcelona

(0)
Going logo

Going

(5)
Brussels Travel Guide logo

Brussels Travel Guide

(0)
Oxontime logo

Oxontime

(14)

Comments

Start typing and press Enter to search