Android App Ratings & Reviews

Platsbanken logo

Platsbanken

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryBusiness
Version1.52
DeveloperArbetsf
Added
App Views0 views
Votes0 votes
Google Rating3.5
Ratings311
by On
Download App
Söker du jobb? Här hittar du Platsbankens alla lediga jobb i Sverige. Vi vill gärna ha dina synpunkter! support@arbetsformedlingen.se Här kan du: - Fritextsöka – sök på ett ord eller kombinera flera ord - Spara din sökning som favorit- Söka via ort och filtrera på yrkesområden- Söka via yrke och filtrera på län- Söka efter rekryteringsträffar- Spara dina sökningar och annonser- Mejla eller dela annonser och rekryteringsträffar- Hitta företaget på karta, om besöksadressen finns i annonsen- Hitta kontaktuppgifter till alla arbetsförmedlingar i Sverige och hitta dem på kartaNär du söker via fritext, på ett eller flera ord, rangordnas sökresultatet i första hand utifrån hur många gånger ordet eller orden du söker på förekommer i en annons, i andra hand utifrån när annonsen är inlagd. I sökresultatet visas hur relevant annonsen är kopplat till vad du sökt på. Orden du sökt på är markerade i annonsen. När du söker via arbetsort kommer ditt sökresultat även att innehålla lediga jobb i kommuner som ligger inom pendlingsavstånd. Dessa annonser kommer sist i sökresultatet, efter rubriken ”Närliggande träffar”. Du kan också välja att filtrera sökresultatet på yrkesområden. När du söker via yrke kommer ditt sökresultat också att innehålla lediga jobb inom andra yrken som liknar det yrke du söker på eller som har liknande krav på utbildning/erfarenhet. Dessa annonser kommer sist i sökresultatet, efter rubriken ”Närliggande träffar”. Du kan också välja att filtrera sökresultatet på län. SpråkAlla texter utom själva annonserna, listor på yrkesområden, yrkesgrupper och yrkesbenämningar finns även på arabiska, engelska, franska, ryska och spanska. Du kan även välja dessa språk på själva annonserna med hjälp av Microsoft Translator, men då kan det hända att översättningen inte alltid blir rätt.Looking for a job? Find Location Bank all jobs in Sweden.We welcome your comments! support@arbetsformedlingen.seHere you can:- Full text search - search on a word or combine multiple words- Save your search as favorite- Search by location and filter the professions- Searching by profession and filter by county- Searching for recruitment meetings- Save your searches and ads- Email or share ads and recruitment meetings- Find it on the map, the street address in the ad- Find contact information for all employment agencies in Sweden and find them on mapWhen searching by keyword, on one or more words, the search results are ranked primarily by how many times the word or words you are looking for appears in an ad, in the alternative, based on when the ad is inserted. The search results are shown how relevant the ad is linked to what you searched for. The words you searched for are highlighted in the ad.When searching through the place of work, your search results will also include vacancies in municipalities that are within commuting distance. These ads come last in the results, after the heading "Top hits". You can also choose to filter the search results on professions.When searching through professional, your search results will also include jobs in other occupations similar to the professional you are looking for or who have similar level of training / experience. These ads come last in the results, after the heading "Top hits". You can also choose to filter the search results by county.LanguageAll texts except the ads themselves, lists of occupations, professions and job titles are also available in Arabic, English, French, Russian and Spanish.You can also choose the language in the ads themselves using Microsoft Translator, but it may happen that the translation is not always correct.

App Screenshots

Other Business Apps

PLISM 프리즘 logo

PLISM 프리즘

5(1)
Simple EOQ Calculator logo

Simple EOQ Calculator

0(0)
Job Search, Salaries & Reviews logo

Job Search, Salaries ...

4.3(80)
gestione comande gelateria logo

gestione comande gela...

0(0)
gestione agente di commercio logo

gestione agente di co...

0(0)
PowerPoint to PDF Converter logo

PowerPoint to PDF Con...

3.7(22)

Comments