Android App Ratings & Reviews

Polska Prasa logo

Polska Prasa

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryNews & Magazines
Version1.97
DeveloperMobifly
Added
App Views2 views
Votes0 votes
Google Rating4.5
Ratings4211
by On
Download App
Najświeższe wiadomości z Polski i świata.Wydajny, funkcjonalny oraz ergonomiczny w użytkowaniu czytnik polskiej prasy internetowej (RSS), który oszczędzi twój czas i transfer.Program serwuje czyste wiadomości pochodzące z prasy informacyjnej (polskie gazety), a nie jest tylko zbiorem linków do aktualności z gazet mobilnych jak u większości aplikacji w tym dziale. Szeroka możliwość konfiguracji, a jednocześnie prostota użytkowania połączona z wydajnym mechanizmem zapisu danych w pamięci podręcznej, abyś mógł czytać offline (także wsparcie dla Instapaper, Read It Later oraz Kindle) sprawia że jest to unikalna aplikacja prezentująca polskie gazety.Ponadto aplikacja zawiera unikalną funkcjonalność pełnoekranowego podglądu zdjęć wiadomości, a także możliwość dodania swoich gazet spoza domyślnej bazy programu, co czyni go uniwersalnym czytnikiem RSS/Atom.Wiadomościami możesz się podzielić za pomocą Facebook'a, Twitter'a, SMS'a, pocztą Gmail lub innymi usługami pokrewnymi. Możesz także skopiować całość, część zajawki i wkleić do innej aplikacji wg uznania, bądź wysłać samego linka pocztą lub do Instapaper bądź serwisów pokrewnych.Oferowany tryb offline, który jest przeźroczysty dla użytkownika wymiernie zaoszczędza Twój pakiet danych.Aktualnie obsługuje następujących wydawców prasy:* gazeta.pl (Gazeta Wyborcza) * dziennik.pl (Dziennik) - najświeższe aktualności* rp.pl (Rzeczpospolita) * gazetaprawna.pl (Gazeta Prawna) * polskatimes.pl (Polska The Times)* mediaregionalne.pl (Grupa Media Regionalne), szeroka gama prasy regionalnej* gazetapolska.pl* money.pl* bankier.pl* wprost24.pl* infor.pl* forsal.pl* pozostałe - Interia, Wirtualna Polska, Onet, TVN24, Focus, prasa niezależna (Nowy Ekran, wPolityce, Najwyższy Czas, Do Rzeczy),prasa informatyczna, dziennik internautów, rmf.fm, tokfm, radio maryja, telepolis.pl, ZUS, obserwator finansowy, farmer.pl,satkurier, blogi (appacz.net, kominek.in)Latest news from the Polish and the world.Efficient, functional and ergonomic to use the Polish press web reader (RSS), which will save you time and transfer.Program serves a clear message from the press information (Polish newspaper), and not just a collection of links to news from newspapers like the majority of mobile applications in this section.Ample opportunity to setup and simple to use, yet powerful mechanism combined with the recording of data in the cache, so that you can read offline (including support for Instapaper, Read It Later, and Kindle) makes it an unique application that presents Polish newspapers.Additionally, the application includes a unique feature full-screen image preview messages, and the ability to add their newspapers outside the default database, which makes it a universal reader, RSS / Atom feeds.Messages can be shared with Facebook, Twitter, SMS, Gmail or other email related services. You can also copy a whole, part of the crazes and paste it into another application according to your taste, or send the same by post or link to Instapaper or related services.Offered offline, which is transparent to the user measurably saves your data package.Currently supports the following publishers:* Gazeta.pl (Gazeta Wyborcza)* Dziennik.pl (Official) - the latest news* Rp.pl (Republic of)* Gazetaprawna.pl (Legal Newspaper)* Polskatimes.pl (Poland The Times)* Mediaregionalne.pl (Regional Media Group), a wide range of regional newspapers* Gazetapolska.pl* Money.pl* Bankier.pl* Wprost24.pl* Infor.pl* Forsal.pl* Other - BBC News, Virtual Poland, Yahoo, TVN24, Focus, an independent newspaper (New screen, wPolityce, High Time, The Stuff), Newspapers Informatics, daily Internet users, rmf.fm, tokfm, radio mary, telepolis.pl, Social Security, Financial observer, farmer.pl, Satkurier, blogs (appacz.net, kominek.in)

App Screenshots

Other News & Magazines Apps

الشريط الاخباري logo

الشريط الاخ...

4(2)
Techtree logo

Techtree

4.2(11)
Kolkata News logo

Kolkata News

0(0)
Photo Funny logo

Photo Funny

0(0)
Delhi News logo

Delhi News

0(0)
GW2 Reddit Reader logo

GW2 Reddit Reader

4.9(11)

Comments