Polskie numery

 In

Aplikacja pozwalaj?ca na sprawdzenie poprawno?ci polskich numerów rachunków bankowych IBAN / NRB, numerów identyfikacji podatkowej NIP, numerów statystycznych REGON, numerów PESEL, numerów dowodów osobistych i paszportów, numerów tablic rejestracyjnych, numeru prawa wykonywania zawodu (PWZ) lekarza, numeru karty kredytowej lub debetowej oraz numeru IMEI telefonu wraz ze sprawdzeniem czy telefon zosta? skradziony lub zagubiony w serwisie www.skradzione.netDodatkowe informacje podawane przez program:- IBAN – nazwa banku prowadzonego rachunku- NIP – nazwa urz?du skarbowego nadaj?cego numer- PESEL – data urodzenia oraz p?e? posiadacza numeru- TABLICE REJESTRACYJNE – województwo oraz powiat lub miasto pochodzenia wraz z mo?liwo?ci? podgl?du na mapie. W przypadku tablic instytucji pa?stwowych lub dyplomatycznych szczegó?owe informacje do kogo nale??- IMEI – mo?liwo?? sprawdzenia czy telefon zosta? zagubiony lub skradzionyDost?pna jest równie? wersja p?atna aplikacji bez reklam oraz z mo?liwo?ci? sprawdzenia numeru NIP dowolnego kraju Unii Europejskiej w bazie VIES (VAT Information Exchange System) oraz wy?wietlenia danych podmiotu je?li s? dost?pne.Uwaga! Sprawdzenie numeru IMEI w bazie "Skradzione.Net" nie daje 100% pewno?ci ?e sprawdzany telefon nie jest kradziony.Program nie rozpoznaje gmin oraz mniejszych miejscowo?ci na podstawie numeru tablicy rejestracyjnej poniewa? obecna numeracja pozwala jedynie na rozpoznawanie województw, miast powiatowych oraz powiatów.U?ytkowników prosz? o zg?aszanie b??dów na adres e-mail a nie jak do tej pory w komentarzach.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search