Android App Ratings & Reviews

Regneregler logo

Regneregler

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryEducation
VersionVaries with device
DeveloperSite Project ApS
Added
App Views1 views
Votes0 votes
Google Rating4.7
Ratings276
by On
Download App
Alle de kendte matematik-værktøjer fra www.regneregler.dk og meget andet.Regneregler-app’en, som kører direkte på din telefon, er en app-udgave af hjemmesiden http://www.regneregler.dk Få hjælp eller opfrisk dine matematikkundskaber med en hurtig oversigt over formler og med ”regnemaskiner”, der viser mellemregninger, og som giver forklaringer. En uundværlig app for elever, forældre, håndværkere og andre - uanset niveau - da den både kan bruges som opslagsværk og som hjælp med forklaringer til selve udregningerne.Regneregler tager udgangspunkt i undervisningen i grundskolen, men rummer også mange emner, der bruges på gymnasiale uddannelser eller i erhvervslivet.Teksterne er skrevet, så de er let forståelige. Vores mål er, at alle skal kunne være med - uanset niveau.Følgende emner er dækket:* GeometriCirkel, cirkelafsnit, cirkelring, cirkeludsnit, enhedscirklen, kvadrat, linjer og punkter, parabel, parallelogram, polygon, rektangel, rombe, trapez, trekanter og vektorer i planen.Regn på, tegn og lær om de geometriske former. ”Tegnemaskiner” der kan lave parabler, cirkler i koordinatsystemet, trekanter med vinkelmåler og passer med trinvis instruktion og meget andet inden for geometri.* RumgeometriCylinder, kegle, keglestub, kugle, parallelepipedum (kasse), prisme og pyramide.Regn direkte på figurerne og se formlerne for rumfang, overfladeareal og meget andet.* OmregningerAreal, grader og radianer, hastighed, længde, målestoksforhold, tidsforbrug, tidsomregning, rumfang og valuta.Omregn imellem forskellige enheder, lær at omregne imellem danske kroner og fremmed valuta eller omregn imellem grader og radianer direkte i app’en.* FinansAnnuitetslån, annuitetsopsparing, kapitalfremskrivning, momsberegning, procentregning og valutaomregning.Lær om de forskellige lån og opsparingstyper og få hjælp til procentregning.* Tal og algebraFørstegradsligninger, andengradsligninger, brøker, binære tal, lægge sammen, trække fra, dividere og gange på papir, parentes- og potensregneregler, regnearternes rækkefølge, roduddragning, tal-delelighed samt talkategorier.Se regnereglerne for potens og parenteser eller lær at udføre regne stykker med de fire regnearter på et stykke papir.Regnemaskinerne opstiller og regner stykkerne med trinvise forklaringer.Lær at løse ligninger eller beregn om et tal er et primtal eller et sammensat tal.* FunktionerLineære, omvendt proportionale, andengrads-, eksponentielle og potensfunktioner.Lær om funktioner og tegn dem i graftegneren.* StatistikDiagrammer og observationer, kombinatorik, sandsynlighedsregning, mængdelære og binomialfordelingLær om procent-, cirkel- og søjlediagrammer og se hvad begreber som typetal, mindsteværdi og meget andet dækker over - med eksempler og forklaringer.* Spil og træningTræning af den lille tabel.Lær den lille tabel udenad med vores lille men underholdende spil, hvor man skal sætte gangestykker sammen på tid. Spillet er nemt i starten, men bliver meget sværere efterhånden.Spillet om regnearterneKan du rækkefølgen af plus, minus, gange og dividere? Vrid hjernen med vores nye regneart-spil.* Matematisk ordbogFå korte forklaringer på matematiske begreber. Ordbogen dækker endnu ikke alt, men vil blive opdateret løbende.Regneregler understøtter android-telefoner og tabs fra version 2.3.3Site Project ApS kan kontaktes på www.regneregler.dk/kontakt.jsp eller direkte inde fra app’en under ”Om og kontakt” og derefter ”Kontakt os”.All the known mathematical tools from www.regneregler.dk and much more.Rain Rules app, which runs directly on your phone is an app version of the website http://www.regneregler.dkGet help or brush up on your math skills with a quick summary of formulas and "calculators" that show intermediate results and providing explanations. An indispensable app for students, parents, artisans and others - at any level - as it can be used both as a reference and to help with explanations for the calculations.Calculation rules are based in primary school, but also contains many items that are used on secondary education or in business.The texts are written so that they are easily understood. Our goal is that everyone can participate - regardless of level.The following topics are covered:* GeometryCircle, circle section, circular ring, circular section, the unit circle, square, lines and points, parable, parallelogram, polygon, rectangle, rhombus, trapezoid, triangles and vectors in the plane.Rain on the signs and learn about the geometric shapes. "Drawing tools" that can make parabolas, circles in the coordinate system, triangles with protractor and fits with step by step instruction and much more in geometry.* Solid geometryCylinder, cone, truncated cone, sphere, parallelepiped (box), prism and pyramid.Calculate the solids and see the formulas for the volume, surface area and much more.* ConversionsArea, degrees and radians, speed, length, scale, time, time conversion, volume and currency.Convert between different units, learn how to convert between Danish kroner and foreign exchange or convert between degrees and radians directly in the app.* FinanceAnnuity, annuity, capital projections, tax calculation, percentage calculations and currency conversion.Learn about the different types of loans and savings and help percent expense.* Numbers and algebraFirst-degree equations, quadratic equations, fractions, binary numbers, add, subtract, divide and multiply on paper, brackets and power calculation rules, rain species order, square root, numbers, divisibility and number categories.See the calculation rules for potency and brackets or learn to perform figure pieces with the four arithmetical operations on a piece of paper.Calculators sets and count the pieces with step explanations.Learn to solve equations or calculate if a number is prime or composite number.* FeaturesLinear, inversely, quadratic, exponential and power functions.Learn about features and sign them in graph cartoonist.* StatisticsCharts and observations, combinatorics, probability, set theory and binomial distributionLearn about percentages, pie and bar charts and see what concepts such as stormwater *, minimum value and other covers - with examples and explanations.* Play and exerciseTraining of the small table.Learn the multiplication tables by heart with our small but entertaining game where you have to put time pieces together in time. The game is easy at first, but becomes much more difficult over time.Game of rain speciesCan the order of addition, subtraction, multiplication, and division? Twist the brain with our new calculator function games.* Mathematical dictionaryGet short explanations of mathematical concepts. The dictionary does not yet cover everything, but will be updated regularly.Rain Rules supports android phones and tabs from version 2.3.3Site Project Ltd. can be reached at www.regneregler.dk / kontakt.jsp or within the app under "About and Contact" and then "Contact Us".

App Screenshots

Other Education Apps

iLiveMath3 – 3rd Grade logo

iLiveMath3 – 3r...

0(0)
iLiveMath1234 Lite logo

iLiveMath1234 Lite

0(0)
iLiveMath1 – 1st Grade logo

iLiveMath1 – 1s...

0(0)
ЕГЭ 2013. Математика на 100. logo

ЕГЭ 2013. Мате...

3.4(66)
Guide Peru logo

Guide Peru

0(0)
Biosphere logo

Biosphere

0(0)

Comments