Android App Ratings & Reviews

SAOL logo

SAOL

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryBooks & Reference
Version1.1.3
DeveloperSvenska akademien
Added
App Views0 views
Votes0 votes
Google Rating4.4
Ratings656
by On
Download App
Svenska Akademiens ordlista (SAOL) är sedan länge normen för stavning, uttal och böjning av svenska ord. Denna upplaga innehåller cirka 125 000 ord, samt en unik felstavningsfunktion som gör det möjligt att söka efter ord även om man inte vet exakt hur de stavas. Dessutom inkluderas en korsordshjälp: genom att trycka på mellanslag istället för varje bokstav som är okänd visas alla möjliga kombinationer.Orden har försetts med markeringar för de ordled som ingår (ordled är de byggstenar som tillsammans formar ett ord). Detta bidrar till förståelsen och ger även möjlighet till konsekvent avstavning. Ordklass anges också för samtliga uppslagsord. Den första upplagan av SAOL gavs ut 1874. Denna upplaga, SAOL 13, utkom 2006. Den innehåller bland annat 10 500 ord som tillkommit sedan den föregående upplagan, samtidigt som 5 500 ord försvunnit. Det är viktigt att påpeka att alla svenska ord inte finns med i SAOL. De ord som tagits med är de mest använda i den levande, nutida svenskan, och är framtagna ur stora databaser med hjälp av frekvensanalys. Förenklat kan man säga att ord försvinner ur SAOL när de fallit ur bruk. (Ord ”avskaffas” heller aldrig, utan återkommer i SAOL om och när de återtas av brukarna.) Vill man studera ord som inte återfinns i SAOL får man gå till Svenska Akademiens ordbok, SAOB, där samtliga svenska ord sedan Gustav Vasas tid finns med. Där får man mer information även om de ord som återfinns i SAOL.Redaktionen för SAOL finns vid Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. Felstavningsstödet har utvecklats av Oribi AB. Applikationen är utvecklad av Isolve AB.Swedish Academy's dictionary (SAOL) has long been the standard for spelling, pronunciation and bending of Swedish words. This edition contains about 125,000 words, and a unique felstavningsfunktion that makes it possible to search for words, even if you do not know exactly how they are spelled.Also includes a crossword puzzle help: by pressing the space bar instead of each letter is unknown, all possible combinations.The words have been provided with markings for the ordled included (ordled are the building blocks that together form a word). This contributes to the understanding and the ability to consistently hyphenation. Part of speech also provides for all entries.The first edition of SAOL was issued 1874th This edition, SAOL 13, appeared in the 2006th It includes 10,500 words that have been added since the previous edition, while 5500 words disappeared.It is important to note that all Swedish words not in SAOL. The words included are the most used in this vibrant, contemporary Swedish, and are developed from large databases using frequency analysis. Simply put the words disappear from SAOL when they have fallen out of use. (Words "abolished" never, but will return in SAOL and when they repossessed by users.)If you want to study the words that are not found in SAOL have to go to the Swedish Academy's dictionary, SAOB, where all Swedish words since Gustav Vasa is listed. Where to get more information, even if the words that are found in SAOL.The editors of SAOL is the Department of Swedish, University of Gothenburg. Felstavningsstödet developed by Oribi AB. The application is developed by Isolve AB.

App Screenshots

Other Books & Reference Apps

Русская Сказка Фролка Сидень logo

Русская Ска...

0(0)
Детский Праздник Рецепт logo

Детский Пра...

0(0)
Мясо Говядина Рецепты Кулинара logo

Мясо Говяди...

0(0)
Пицца Домашняя Кулинария logo

Пицца Домаш...

0(0)
Кулинария и Рецепты Супы logo

Кулинария и...

0(0)
Мясо Свинина Кулинария Рецепты logo

Мясо Свинин...

0(0)

Comments