Scrobble FM logo

Scrobble FM

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryMusic & Audio
VersionVaries with device
DeveloperRadek Piekarz
Added
App Views0 views
Votes0 votes
Google Rating
Ratings1070
Aplikacja służąca do słuchania polskich stacji radiowych. Umożliwia scrobblowanie utworów na last.fm. W tej chwili można słuchać kanałów: Eska, Eska Rock, Eska Extreme, AntyRadio, Radio Zet, RMF FM, OpenFM, Polska Stacja, Planeta FM, Roxy FM, TOK FM, Złote Przeboje, Polskie Radio, Jedynka, Dwójka, Trójka, Radiofonia, Radio Bajka, Kontestacja, Rozgłośnie Polonijne, Radio Wnet, Radio Gol, Radio Świnoujście i wiele innych.Z poziomu ustawień Scrobble FM można ustawić radiobudzik z naszą ulubioną stacją radiową. Oprócz tego, jeśli lubimy spać przy włączonym radiu, wystarczy skorzystać z timera, który wyłączy aplikację po wskazanym czasie.Jeśli ktoś boi się o przekroczenie swojego pakietu internetowego to z poziomu ustawień aplikacji istnieje możliwość zablokowania odtwarzania stacji radiowych przez łącze komórkowego. Wyjątkiem jest budzik, który zagra nawet gdy mamy zaznaczoną opcję "tylko WIFI".Niestety nie mam możliwości na odpowiadanie na błędy w komentarzach dlatego w razie problemów najlepiej jak napiszecie komentarz tutaj: http://bit.ly/scrobble-fm podając model telefonu i wersję Androida.Wersja PRO umożliwia dodatkowo:* nagrywanie streamów* kontrolę aplikację za pomocą widgetu* dodawanie własnych stacji* wysyłanie nagrań do serwisu DropBox* podgląd informacji o artyście, tekście piosenki* oglądania teledysków* historię odtwarzanych utworów* listę ulubionych utworówWyjaśnienie uprawień aplikacji:* Połączenia sieciowe - aplikacja służy do słuchania internetowych stacji radiowych.* Twoje konta - aplikacja korzysta z danych uwierzytelniania konta. Aplikacja korzysta z tego w celu synchronizacji danych pomiędzy urządzeniami. W końcu chcemy, abyśmy tylko mieli dostęp do naszych danych.* Pamięć - aplikacja korzysta z karty SD do zapisywania plików tymczasowych.* Połączenia telefoniczne - aplikacja automatycznie zatrzymuje odtwarzanie, gdy ktoś dzwoni.* Narzędzia systemowe - Scrobble FM nie pozwola, aby telefon przeszedł całkowicie w tryb uśpienia - w końcu przecież słuchasz muzyki prawda?The application is used to listen to Polish radio stations. Umożliwia scrobblowanie tracks on last.fm. At this time, you can listen to channels Eska, Eska Rock, Eska Extreme AntyRadio, Radio Zet, RMF FM, OpenFM, Poland station, Planet FM, Roxy FM, TOK FM, Gold Hits, Polish Radio, Single, Double, Triple, Radio , Radio tale, Defiance, Broadcast Polonia, Radio Soon, Radio Gol, Radio Swinoujscie and many others.From the settings Scrobbles FM clock radio set with our favorite radio station. In addition, if you like to sleep with the radio on, just use the timer to turn off the application for the indicated time.If someone is afraid of crossing the Internet is your package from the application settings, you can lock the playback speed radio stations by phone. The exception is an alarm clock that will play even if we have selected the option "WiFi only".Unfortunately, I have no way to respond to errors in the comments so if you have problems as best as you write a comment here: http://bit.ly/scrobble-fm giving your phone model and Android version.PRO version also allows for:* Recording streams* Control application using widget* Add your own stations* Send your recordings to service DropBox* View information about the artist, song text* Watching music videos* The history of played songs* List of favorite songsExplanation uprawień application:* Network - used to listen to Internet radio stations.* Your account - application uses the authentication data account. The application uses this to synchronize data between the devices. In the end we want, we only have access to our data.* Memory - application uses SD cards to store temporary files.* Phone calls - the application will automatically stop playing when someone calls.* System Tools - Scrobbles FM will not allow the phone went completely to sleep - in the end, after listening to music right?

App Screenshots

Other Music & Audio Apps

Stereophonics logo

Stereophonics

(22)
MÚSICA PARA BODAS y FIESTAS logo

MÚSICA PARA BODAS y ...

(4)
Traxsource logo

Traxsource

(16)
Dinlendirici Fon Müzikleri logo

Dinlendirici Fon M&uu...

(1527)
Deep Sleep Ringtone logo

Deep Sleep Ringtone

(4)
Saxophone Ringtones logo

Saxophone Ringtones

(13)

Comments

Start typing and press Enter to search