Android App Ratings & Reviews

Sencor logo

Sencor

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryTools
Version1.2
DeveloperBayer CropScience SA-NV
Added
App Views0 views
Votes0 votes
Google Rating4.3
Ratings3
by On
Download App
Sencor AppSencor® WG is een herbicide voor de professionele teelt van consumptie-, poot- en fabrieksaardappelen. Tussen aardappelrassen bestaan aanzienlijke verschillen in gevoeligheid voor Sencor. Met deze app kunt u voor een reeks van circa 40 aardappelgewassen een inschatting maken van de kans op nadelige effecten, merkbaar in loof en in opbrengst, van voor-opkomst- en LDS-toepassingen van Sencor. Hoe werkt de app?Deze handige app geeft aan de hand van de kleuren groen, geel, oranje en rood een inschatting van de kans op gewasreactie en de mate daarvan, voor loof en opbrengst. De inschatting is uitgewerkt voor de voor-opkomsttoepassing én voor de LDS-toepassing van Sencor voor rassen geteeld voor consumptie of zetmeelproductie. De app is vooralsnog niet geschikt om te worden gebruikt voor de pootgoedteelt.Het eerste scherm bevat een alfabetische lijst met de rassen waarvoor informatie beschikbaar is. Na keuze van een ras verschijnt in het tweede scherm de keuzemogelijkheid ‘toepassing voor-opkomst dan wel na- opkomst’ Na keuze van de voor-opkomsttoepassing kunt u kiezen uit een dosering uit een reeks ( 0,25-0,5-1,0-2,0 kg/ha); bij de na-opkomsttoepassing is één gebruik opgenomen (LDS toepassing met 2x 150 g/ha). De app presenteert op basis van uw keuzes het effect op de aardappelplant voor verschillende doseringen van Sencor en geeft u de mogelijkheid de inschattingen voor de verschillende doseringen snel te vergelijken.Meer over SencorSencor is een breedwerkend herbicide dat zowel via het blad als via de bodem wordt opgenomen. Voor werking via de bodem is voldoende bodemvocht wenselijk. Door de spuitkorrelformulering is het middel gemakkelijk en veilig te verwerken.Sencor AppSencor ® WG is a herbicide for the professional cultivation of consumption, seed and plant potatoes. Between potato varieties are significant differences in sensitivity to Sencor. With this app you can enjoy a range of approximately 40 potato crops make an assessment of the likelihood of adverse effects, noticeable in leaves and yield, pre-emergence and LDS applications of Sencor.How does the app?This handy app gives reference to the colors green, yellow, orange and red to estimate the probability of crop response and the extent thereof, for foliage and yield. The estimation is developed for the pre-emergence application and for the LDS application of Sencor for varieties grown for consumption or starch. The app is still not suitable to be used for seed production.The first screen contains an alphabetical list of the varieties for which information is available. After selecting a race appears in the second screen the option 'application-emergence or post-emergence "After selecting the pre-emergence application, you can choose from a dose of a series (0,25-0,5-1, 0 to 2.0 kg / ha), in the post-emergence application is an application included (LDS application with 2x 150 g / ha). The app presents based on your choices, the effect on the potato for different doses of Sencor and gives you the ability estimates for the different doses quickly compare.More about SencorSencor is a broad-spectrum herbicide that both through the leaves and through the soil is absorbed. For operation via the soil is sufficient soil moisture is desirable. Through the syringe granule formulation is the tool easy and safe to handle.

App Screenshots

Other Tools Apps

Audiko ASO Ringtones logo

Audiko ASO Ringtones

5(4)
أمان logo

أمان

0(0)
BALLSCREW FREE logo

BALLSCREW FREE

4.8(5)
BALL SCREW PRO logo

BALL SCREW PRO

0(0)
DQ7ラッキーパネル用メモ帳 logo

DQ7ラッキーパネ...

3.7(18)
AA開心制 – AA制計算機 logo

AA開心制 – A...

5(1)

Comments