Android App Ratings & Reviews

SMSbillet – hurtigt og nemt logo

SMSbillet – hurtigt og nemt

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryTransportation
Version2.09
DeveloperMartin Birk
Added
App Views0 views
Votes0 votes
Google Rating4.2
Ratings41
by On
Download App
SMS-billet til bus/tog/metro i HT-området* Skal IKKE bruge GPS, internet eller betalingskort for at købe billet* Kan finde din startzone og antal zoner, eller du kan selv vælge zoner* Voksen, barn, cykel eller tillægbillet* Billetoversigt, favorit-rejser, zonekort, Rejseplanen og trafikinfo* Kan bruge MobilPenge, så du f.eks. kan bruge firmatelefon til privatrejser* Kan IKKE bruge klippekortBemærk:* Betaling sker direkte til DSB via telefonregning eller MobilPenge.* Hvis du vil bruge MobilPenge, skal du tilmeldes i din bank.* Du kan vælge mellem simpelt eller detaljeret udseende vha. menuen* Tillægsbillet kan vælges som 1 zone i det simple udseende* Du kan slå GPS til i menuen, hvis du oplever problemer med placeringHusk:* Når din billet er kommet, så vil der være et grønt ikon øverst på din telefon.* Billetten er en SMS, som du kan vise til kontrolløren eller chaufføren.* Købte sms-billetter kan også ses i DSB's mobilbilletapp* Du BETALER for din billet, når du trykker Betal. Ingen mulighed for fortrydelse.* Du skal købe zoner til den dyreste zone, du kører igennem. Specielt på Amager kan metroen tage en stor omvej, hvis du skifter mellem de to metroruter.*** Fejl i Android 4 betyder, at placeringen kan "hænge fast" et bestemt sted. Også andre apps som Vejret har samme problem. Google løser forhåbentligt snart problemet. Du kan i mellemtiden genstarte telefonen eller vælge din startzone/station, hvis din placering sidder fast.SMS ticket for bus / train / metro in Copenhagen area* Do NOT use GPS, Internet or debit card to buy tickets* Can find your starting zone and the number of zones, or you can select zones* Adult, child, bicycle or additional ticket* Ticket Overview, favorite travel, zone maps, Travel Planner and traffic info* Can use the Mobile Money, so you example. can use the business phone for private trips* Do NOT use a discount cardNote:* Payment is made directly to the DSB by phone bill or Mobile Money.* If you want to use Mobile Money, you must enroll in your bank.* You can choose between a simple or detailed appearance using the menu* Additional Ticket can be selected as 1 zone in the simple appearance* You can turn off the GPS to the menu if you experience problems with locationRemember:* Once your ticket is come, then there will be a green icon at the top of your phone.* The ticket is a text that you can show to the controller or driver.* Purchased SMS tickets can also be seen in the DSB mobilbilletapp* You PAY for your ticket when you press Pay. No possibility of withdrawal.* You must purchase zones for the most expensive zone, you run through. Especially on Amager metro take a big detour if you switch between the two metro routes.*** Error in Android 4 means that the location can "snag" a particular place. Also other apps like weather has the same problem. Google solves hopefully soon problem. You can meanwhile restart the phone or choose your starting zone / station, if your location is secure.

App Screenshots

Other Transportation Apps

My Car Parking logo

My Car Parking

4.8(18)
Volkswagen of Cherry HIll logo

Volkswagen of Cherry ...

0(0)
allSPEED Speedometer Ultimate logo

allSPEED Speedometer ...

5(3)
Speedometer logo

Speedometer

4.5(1727)
Portafare logo

Portafare

4(4)

Comments