Android App Ratings & Reviews

SpeedAlarm logo

SpeedAlarm

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryTravel & Local
VersionVaries with device
Developerbinartech
Added
App Views11 views
Votes0 votes
Google Rating2.5
Ratings33
by On
Download App
UWAGA: niestety konkurencja spamuje komentarze pod aplikacją, prosimy o rozwagę przy sugerowaniu się nimi. *Nie jest prawdą, że* ta aplikacja pobiera jakiekolwiek opłaty za pośrednictwem SMS - nawet nie prosi przy instalacji o takie uprawnienia. SpeedAlarm - CB Radio w komórce.Ostrzeżenia o zagrożeniach na drodze prosto od innych kierowców!* Otrzymuj ostrzeżenia od innych kierowców - komórka poinformuje Cię głosem, gdy zbliżasz się do zagrożenia* Ostrzegaj innych - wystarczą dwa dotknięcia, gdy mijasz niebezpieczeństwo>> SpeedAlarm włącza się sam gdy wykryje, że jedziesz samochodem! Nie musisz już pamiętać o uruchamianiu go ręcznie.>> Gdy się zatrzymasz, SpeedAlarm wyłączy się automatycznie po kilku minutach. SpeedAlarm ostrzega m.in. o:* fotoradarach* wypadkach* niebezpiecznych zakrętach i przejazdach kolejowych* nagłych niebezpieczeństwach na drodzeDodatkowo możesz zakupić usługę dostępu do bazy kontroli drogowych - LiveTraps, aby otrzymywać ostrzeżenia o kontrolach drogowych na drodze.Płatności za dodatkową usługę dostępu do bazy LiveTraps są obsługiwane poprzez Google Play.Każdy nowy użytkownik otrzymuje dostęp do bazy LiveTraps przez 30 dni zupełnie za darmo.Więcej na stronie www.SpeedAlarm.plWymagane uprawnienia:* Twoja lokalizacja - dokładna (GPS), zgrubna (na podstawie sieci). SpeedAlarm korzysta z odbiornika GPS, aby spełniać swoją podstawową rolę, czyli ostrzegać o zagrożeniach na drodze.* Komunikacja sieciowa - dostęp do Internetu wymagany jest, aby SpeedAlarm pobierał informacje o zagrożeniach z systemu - prosto na Twoją komórkę.* Dostęp do karty pamięci - w celu utrwaleniu regulaminu usługi SpeedAlarm - wymaga tego polskie prawo.* Nagraj dźwięk, zmień ustawienia dźwięku - technologia rozpoznawania jazdy dSense korzysta z tego uprawnienia, aby SpeedAlarm mógł wykryć, że właśnie wsiadłeś(aś) do samochodu i należy uruchomić ostrzeganie o potencjalnych zagrożeniach na drodze. Dzięki temu nie musisz pamiętać o włączaniu aplikacji, gdy wsiadasz do samochodu.* Rozmowy telefoniczne, odczytywanie statusu i identyfikatora telefonu - SpeedAlarm korzysta z tego uprawnienia, aby prawidłowo reagować (np. dyskretnie ostrzegać "do słuchawki"), podczas gdy Ty prowadzisz rozmowę telefoniczną.* Narzędzia systemowe, wyłącz blokadę telefonu, zapobiegaj przejściu w tryb uśpienia - dzięki tym uprawnieniom aplikacja może pracować w tle jeśli korzystasz np. z jednego z dostępnych widżetów. * Informacje osobiste - czytaj dane kontaktów - to uprawnienie jest wymagane, aby wyświetlić listę z wyborem kontaktów w menu "Zaproś znajomych". Twoje dane kontaktów nie są nikomu udostępniane, ani przesyłane gdziekolwiek poprzez Internet.Uwaga: to nie jest nawigacja. >> NOTICE: currently works only in Poland <> switches itself on when it detects that you are driving a car! You do not have to remember about how to run it manually.When you stop >>, SpeedAlarm turn off automatically after a few minutes.SpeedAlarm warns including about:* Safety Cameras* Cases* Dangerous curves and crossings* Sudden dangers on the roadAdditionally, you can purchase access to the database service road checks - LiveTraps to receive warnings about road checks on the road.Payments for additional services LiveTraps access to the database are handled by Google Play.Each new user gets access to the database LiveTraps for 30 days absolutely free.More on www.SpeedAlarm.plRequired qualifications:* Your location - the exact (GPS), coarse (network-based). SpeedAlarm uses a GPS receiver to meet its primary role, which is to warn about the dangers on the road.* Network Communications - Internet access is required to retrieve information SpeedAlarm threats from your system - directly to your cell phone.* Access to the memory card - in order to consolidate the Rules SpeedAlarm services - required by Polish law.* Record audio, change the audio settings - driving dSense recognition technology uses the power to SpeedAlarm can detect that it was wsiadłeś () Been in the car and run to warn about the potential dangers on the road. This eliminates the need to remember to turn on the application, when you get in the car.* Phone calls, read phone status and ID - SpeedAlarm uses this power to properly respond (eg discreetly warn "into the phone"), while you are driving call.* System Tools, disable the phone lock, prevent going into sleep mode - through the uprawnieniom application can run in the background if you have for example one of the available widgets.* Personal information - read contact data - it's permission is required to display a list of contacts in the choice of menu "Invite friends". Your contact information is not made available to anyone, anywhere, or sent over the Internet.Note: this is not navigation.>> NOTICE: currently works only in Poland <<

App Screenshots

Other Travel & Local Apps

Travel To Barcelona logo

Travel To Barcelona

0(0)
Going logo

Going

5(5)
Mumbai Highlights Guide logo

Mumbai Highlights Gui...

0(0)
Toledo Highlights Guide logo

Toledo Highlights Gui...

0(0)
Brussels Travel Guide logo

Brussels Travel Guide

0(0)
Oxontime logo

Oxontime

3.9(14)

Comments