SpoTUS logo

SpoTUS

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryMedical
Version1.1
DeveloperSaid Tahsin Dane
Added
App Views50 views
Votes0 votes
Google Rating
Ratings94

SpoTUS, TUS çal??an doktor ve doktor aday? t?p ö?rencileri için spot bilgiler içeren bir uygulamad?r.Güzel bir arayüz ile önce klinik veya temel bilimleri seçeceksiniz. Sonras?nda dersi ve bölümü seçerek sorulara bakabilirsiniz.Bekledi?inizde derslerin ve bölümlerin isimlerinin yan?na o k?s?mda kaç soru bulundu?u gelecektir. Ayarlardan cevap ekran?nda ne görmek istedi?inizi seçebilirsiniz.Uygulamaya spot bilgi girilmesi konusunda yard?mlar?ndan ötürü a?a??dakilere te?ekkür ederim. Burak Pasinlio?luMehmet Sayg?Ali Sadio?luAyr?ca yard?mc? olmak isteyenler benimle ileti?ime geçebilirler.Programda a?a??daki dersleri ve konular? bulabilirsiniz:Üst Ekstremite anatomisi ,Alt Ekstremite anatomisi ,Gö?üs (Thorax) anatomisi ,Kar?n (abdomen) anatomisi ,Pelvis ve Perine Anatomisi ,S?rt Bölgesi Anatomisi ,Ba? ve Boyun Anatomisi ,Sinir Sistemi Anatomisi ,Fizyoloji ,Histoloji ,Embriyoloji ,Biyoenerjetikler ve Oksidatif Fosforilasyon ,Karbonhidrat Biyokimyasi ve Ara Metabolizma ,Lipid Biyokimyasi ,Protein ve Azot Biyokimyasi ,Hormon Biyokimyasi ,Vitamin-Mineral ve Elementler ,Çekirdek Biyokimyasi ,Hücre ve Doku Biyokimyasi ,Genel Mikrobiyoloji ve Bakteriyolojiye Giri? ,Bakteriler ve Bakteriyel Hastaliklar ,Virüsler veViral Hastaliklar ,Mantarlar ,Parazitoloji ,?mmünoloji ,Genel Patoloji ,Çevresel Patoloji ve Beslenme ,?mmünopatoloji ,Genetik ,Neoplazi ,Enfeksiyon Hastal?klar? ,Kalp ve Damar Hastal?klar? ,Solunum Sistemi ,Hematopoetik Sistem ,Gastro ?ntestinal Sistem ,Pankreas ve Hepatobilier Sistem ,Endokrin Sistem ,Üriner Sistem ,Erkek Genital Sistemi ,Kad?n Genital Sistemi ve Meme ,Ba? ve Boyun Patolojileri ,Sinir Sistemi ,Kas-?skelet ve Yumu?k Doku ,Deri Hastal?klar? ,Genel Farmakoloji ,Otonom Sinir Sistemini Etkileyen ?laçlar ,Kardiyovasküler Sistemi Etkileyen ?laçlar ,Hematopoetik Sistemi Etkileyen ?laçlar ,Santral Sinir Sistemini Etkileyen ?laçlar ,Otakoidler ,Endokrin Sistem Hastal?klar?n?n Tedavisinde Kullan?lan ?laçlar ,Solunum Sistem Hastal?klar?n?n Tedavisinde Kullan?lan ?laçlar ,Gastrointestinal Sistem Farmakolojsi ,?mmün Sistem Hastal?klar?n?n Tedavisinde Kullan?lan ?laçlar ,Zehirlenme Tedavisi ,Kemoterapötik ?laçlar ,Di?er Konular ,Büyüme-Geli?me ,Ba????klama ,Beslenme ,Pediadrik Enfeksiyon Hastal?klar?,Genetik Yenido?an ve Hastal?klar?,Pediadrik Gö?üs Hastal?klar? ,Pediadrik Kardiyoloji ,Pediadrik Gastroenteroloji ,Pediadrik Hematoloji ve Onkoloji ,Pediadrik ?mmünoloji- Allerji ve Romatoloji ,Pediadrik Nefroloji ,Pediadrik Endokrinoloji ve Metabolizma ,Pediadrik Nöroloji Hematoloji-Onkoloji ,Kardiyoloji ,Gö?üs Hastal?klar? ,Gastroenteroloji ,Nefroloji ,Romatoloji-?mmunoloji ,Endokrinoloji ,?nfeksiyon Hastal?klar? ,Travmaya Metabolik ve Endokrin Cevap ,?ok ,S?v? Elektrolit-Asit-Baz Dengesi ve Bozukluklar? ,Preop-?ntraop ve Postoperatif Dönem (Haz?rl?k ve Komplikasyonlar?) ,Kan Transfüzyonlar?, Cerrahi Kanama Hastal?klar? ve Beslenme ,Yara ?yile?mesi, Yan?klar ve Cerrahi Enfeksiyonlar ,Travma ,Transplantasyon ,Meme Hastal?klar? ve Cerrahisi ,Tiroid Hastal?klar? ve Cerrahisi ,Paratiroid Hastal?klar? ve Cerrahisi ,Hipofiz-Adrenal Bez Hastal?klar? ve Cerrahisi ,GIS Hastal?klar?na Giri? ve Akut Kar?n ,Özefagus-Diyafragma Hastal?klar? ve Cerrahisi ,Mide Duedonum Hastal?klar? ve Cerrahisi ,?nce Barsak-Appendik Hastal?klar? ve Cerrahisi ,Kolon-Rektum-Ans Hastal?klar? ve Cerrahisi ,Pakreas Dalak Hastal?klar? ve Cerrahisi ,Hepatobiliyer Sistem Hastal?klar? ve Cerrahisi ,Mezenterik Vasküler Hastal?klar? ve Retroperitoneal Bölge Hastal?klar? ,Herniler ,Deri Hastal?klar? ve Malign Melenoma ,Genel Bilgiler ,Genel Jinekoloji ,Reproduktif Endokrinoloji ,Jinekolojik Onkoloji ,Obstetrik ,Dermatoloji ,Üroloji ,Ortopedi ,Nöroloji ve Nöro?irürji Psikiyatritusdata, uzmanl?k, uzmanlik, t?p, tip, doktor, doctor, tus

App Screenshots

Other Medical Apps

老眼チェック~いつでも手軽に視力チェック&目の体操~ logo

老眼チェック~...

(1)
乱視チェック~いつでも手軽に視力チェック&目の体操~ logo

乱視チェック~...

(0)
視力チェック~いつでも手軽に視力チェック&目の体操~ logo

視力チェック~...

(2)
Acute Kidney Injury Tablet App logo

Acute Kidney Injury T...

(2)
gestione schede odontoiatria logo

gestione schede odont...

(0)
Board Basics 3 Tablet Edition logo

Board Basics 3 Tablet...

(0)

Comments

Start typing and press Enter to search