Android App Ratings & Reviews

Swedbank Latvia logo

Swedbank Latvia

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryFinance
VersionVaries with device
DeveloperSwedbank
Added
App Views6 views
Votes0 votes
Google Rating4.5
Ratings488
by On
Download App
[LAT]Maksājumi, konta pārskats, valūtas kursi – tagad tas ir izdarāms ērtāk un ātrāk! Ielādējot aplikāciju, piekļūt savai Swedbank Internetbankai var ar vienu klikšķi.Mobilās internetbankas iespējas:• Vietējie maksājumi• Konta bilance un pārskats• Valūtu kursu apskate un konvertācija• Informācija par saņemtajiem e-rēķiniem un bankas ziņojumiem• Internetbanka privātpersonām un uzņēmumiem• Budžeta plānotājs• Filiāļu un bankomātu karte• Konta numura sūtīšana ar SMS vai e-pastu• Vērtspapīru darījumi• Priekšapmaksas karšu papildināšana – nepieciešama piekļuve lietotāja kontaktiem – lai papildinātu citas personas karti – papildinājumu SMS sūtīšana - tikai pēc lietotāja rīkojumaLai piekļūtu mobilajai Internetbankai izmantojiet savu pastāvīgo paroli un kodu no kodu kartes / kodu kalkulatora.Šī ir „Swedbank” AS (reģ. nr. 40003074764 ) izstrādātā oficiālā aplikācija mobilajai Internetbankai Android ierīcēm.[ENG] Payments, account balance, currency exchange - now it can be done easier and faster than ever! By downloading application, you can access your Swedbank Internet banking page from your mobile phone with one click.Mobile Internet banking opportunities:• Domestic payments• Account balance and statement• Check exchange rates and make currency exchange• Information about E-bills and bank messages• Internet banking for private and corporate customers• Finance planner• Map of branches and ATMs• Sending account number via SMS or e-mail• Transactions with securities• Recharging of prepaid cards – requires access to user’s contacts – to recharge other persons’ cards – SMS sending for card recharge – only at user’s requestTo access mobile Internet banking use your current password and code card / calculator for authentication.This is Swedbank AS (register code: 40003074764) developed official application for mobile Internet banking in Android devices.[RUS]Платежи, просмотр счета, обмен валют – теперь все это можно сделать удобнее и быстрее! Загрузив приложение, можно подключиться к своему Интернет-банку Swedbank при помощи одного клика.Возможности мобильного Интернет-банка:• Местные платежи• Остаток и выписка по счету• Валютные курсы и обмен валют• Информация о э-счетах и банковских сообщениях• Интернетбанк для частных и юридических лиц• Планировщик бюджета• Карта филиалов и банкоматов• Отправка номера счета по электронной почте или SMS• Сделки с ценными бумагами• Пополнение карт предоплаты – необходим доступ к контактам пользователя – для пополнения карты другого лица – отправка SMS для пополнения – только по запросу пользователяЧтобы подключиться к мобильному Интернет-банку используйте свой постоянный пароль и код с кодовой карты / кодового калькулятора.Это официальное приложение мобильного Интернет-банка для устройств Android, разработанное АО «Swedbank» (рег. № 40003074764).

App Screenshots

Other Finance Apps

مصاريفي logo

مصاريفي

4.3(149)
Open The Books logo

Open The Books

4.6(14)
Markets in your Pocket logo

Markets in your Pocke...

5(30)
乐投资 logo

乐投资

4.5(4)
Navy Army CCU Mobile Banking logo

Navy Army CCU Mobile ...

5(6)
Lexington Law logo

Lexington Law

4.4(23)

Comments