Từ điển tiếng lóng (18+)

 In

Ứng dụng từ điển bao gồm các từ lóng thường được sử dụng trong đời sống hàng ngày.Chú ý: có thể chứa một số từ được xem là không phù hợp với chuẩn mực đạo đức thông thường. Nếu bạn cảm thấy bị xúc phạm khi xem nội dung của ứng dụng này, xin vui lòng ngừng sử dụng và gỡ bỏ ứng dụng ngay. Bạn cần cân nhắc trước khi quyết định sử dụng cho bản thân hoặc giới thiệu cho bạn bè. Không phù hợp với người dưới 18 tuổi.Tag: từ điển, tiếng lóng, 18+Applications dictionary includes slang commonly used in everyday life.Note: may contain some of the words are considered inconsistent with common ethical standards. If you feel offended when viewing the contents of this application, please stop using and uninstall the application immediately. You need to consider before deciding to use yourself or recommend to friends. Not suitable for persons under 18 years of age.Tag: dictionary, slang, 18 +

Recent Posts

Start typing and press Enter to search