Android App Ratings & Reviews

Từ điển tiếng lóng (18+) logo

Từ điển tiếng lóng (18+)

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryEducation
Version20130424
DeveloperCIAO
Added
App Views17 views
Votes0 votes
Google Rating3
Ratings2
by On
Download App
Ứng dụng từ điển bao gồm các từ lóng thường được sử dụng trong đời sống hàng ngày.Chú ý: có thể chứa một số từ được xem là không phù hợp với chuẩn mực đạo đức thông thường. Nếu bạn cảm thấy bị xúc phạm khi xem nội dung của ứng dụng này, xin vui lòng ngừng sử dụng và gỡ bỏ ứng dụng ngay. Bạn cần cân nhắc trước khi quyết định sử dụng cho bản thân hoặc giới thiệu cho bạn bè. Không phù hợp với người dưới 18 tuổi.Tag: từ điển, tiếng lóng, 18+Applications dictionary includes slang commonly used in everyday life.Note: may contain some of the words are considered inconsistent with common ethical standards. If you feel offended when viewing the contents of this application, please stop using and uninstall the application immediately. You need to consider before deciding to use yourself or recommend to friends. Not suitable for persons under 18 years of age.Tag: dictionary, slang, 18 +

App Screenshots

Other Education Apps

iLiveMath3 – 3rd Grade logo

iLiveMath3 – 3r...

0(0)
iLiveMath1234 Lite logo

iLiveMath1234 Lite

0(0)
iLiveMath1 – 1st Grade logo

iLiveMath1 – 1s...

0(0)
ЕГЭ 2013. Математика на 100. logo

ЕГЭ 2013. Мате...

3.4(66)
Guide Peru logo

Guide Peru

0(0)
Biosphere logo

Biosphere

0(0)

Comments