Verlofdagen.nl

 In

U heeft een account binnen Verlofdagen.nl nodig op gebruik te kunnen maken van deze app.Verlofdagen is een app voor het indienen van verlofverzoeken en het monitoren van ingediende verlofverzoeken. Ook kan met de app verzuim worden gemeld bij de werkgever mits de werkgever daar toestemming voor geeft.De meest gangbare functionaliteiten binnen Verlofdagen.nl direct benaderbaar vanaf uw mobiele telefoonWerknemers- Overzicht van de gekregen, verbruikte en nog beschikbare budgetten- Overzicht van lopende verlofverzoeken als ook de reeds afgehandelde verzoeken- Heel eenvoudig, waar je ook bent, direct via de telefoon verlof aanvragenManagers- Managers hebben een duidelijk en overzichtelijk beeld van alle openstaande verlofverzoeken en kunnen deze direct via de telefoon afhandelen.Voor meer informatie: http://www.verlofdagen.nlYou need an account within Verlofdagen.nl need to be able to use this app.Leave is an app to submit leave requests and monitor submitted leave requests. Also, with the default app to be reported to the employer if the employer give permission.The most common functionalities within Verlofdagen.nl directly accessible from your mobile phoneEmployees- Overview of the received, consumed and available budgets- Overview of current leave requests as well as those already completed requests- Very simple, wherever you are, directly over the phone leave requestsManagers- Managers have a clear and comprehensive picture of all outstanding leave requests and can handle directly over the phone.For more information: http://www.verlofdagen.nl

Recent Posts

Start typing and press Enter to search