Wezwij Pomoc SOS-24h logo

Wezwij Pomoc SOS-24h

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryTransportation
Version1.0.7
DeveloperSIMTO
Added
App Views10 views
Votes0 votes
Google Rating
Ratings9
Wezwij pomoc SOS-24h to innowacyjna, bezpieczna i bardzo intuicyjna aplikacja, która stanie się dla Ciebie tak samo ważna jak koło zapasowe, gaśnica czy trójkąt ostrzegawczy w Twoim samochodzie. Wyposażona m.in. w kompletny taryfikator mandatów i punktów 2013. To ogólnopolska pomoc drogowa SOS-24h w Twoim smartfonie. Wsparcie w każdej awaryjnej sytuacji. Działa całą dobę. Nie jest istotne w jakim towarzystwie masz ubezpieczenie - zawsze pomożemy. Dla kogo? - dla kierowców indywidualnych, - flot pojazdów oraz - dla każdego kierowcy, który znalazł się w sytuacji, w której oczekuje na pomoc i chce poczuć się bezpiecznie. Wezwij Pomoc SOS-24h powstało z myślą o sytuacjach z jakimi mamy do czynienia podczas użytkowania samochodów. Nieoczekiwane zdarzenia: awaria, wypadek - powodują wzrost emocji, w których nie działamy racjonalnie, optymalnie i skutecznie. Nie wiemy: gdzie zadzwonić, gdzie jesteśmy? itp. Kobieta w podróży. Przebita opona - wielu Panów poradzi sobie z tym samodzielnie, ale już Panie szukają pomocy prosząc przypadkowych kierowców. Zazwyczaj to działa, ale często generuje poczucie zagrożenia. Zatankowane niewłaściwe paliwo? W nowoczesnym dieslu nie wystarczy odkręcić kranik, aby spuścić paliwo. Często w takiej sytuacji potrzebne jest połączenie z komputerem auta. Istnieją wyspecjalizowane służby, które problem mogą rozwiązać nawet na miejscu - wystarczy użyć aplikacji Wezwij Pomoc SOS-24h. Kolizja, wypadek - to wyjątkowe emocje. Jak pomóc ofiarom? Jak precyzyjnie powiadomić, gdzie jesteśmy? Jak się zachować? Odpowiedzią jest Wezwij Pomoc SOS-24h w Twoim smartfonie - z poradnikami, lokalizacją GPS i usprawnieniami podczas rozmów ze służbami ratowniczymi. Kompleksowa obsługa zdarzenia. Awaria - potrzebny warsztat, holowanie, diagnostyka lub wymiana części - w wielu przypadkach wystarczy mobilny warsztat, jeśli awaria jest poważniejsza, skierujemy Cię do najbliższego sprawdzonego przez nas warsztatu. Czy wiesz, że każdemu ubezpieczonemu kierowcy przysługuje auto zastępcze? Takie i podobne informacje znajdziesz w aplikacji Wezwij Pomoc SOS-24h w sekcji Poradniki. To tylko niektóre ze scenariusze w jakich nieocenionym wsparciem dla każdego kierowcy jest Wezwij Pomoc SOS-24h. Ponadto Wezwij Pomoc SOS-24h zapewnia monitoring usługi, co jest niezwykle ważne w przypadku rozliczeń z firmą ubezpieczeniową. Aplikacja umożliwia dopasowanie (personalizację) dzięki możliwości wypełnienia profilu kierowcy. Wypełniając go znacznie rozszerzasz wachlarz korzyści: - aplikacja będzie automatycznie dobierać odpowiedni serwis do zaistniałej sytuacji - natychmiast zlokalizuje miejsce, w którym oczekujesz na pomoc - to szczególnie ważne przy kontakcie ze służbami ratowniczymi - przypomni Ci o ważnych datach - przeglądu technicznego, terminie opłaty ubezpieczenia, polisy OC/AC, badaniach instalacji LPG itp. - pomoże przy zakupie odpowiednich części dla Twojego samochodu. Pełna lista funkcji Wezwij Pomoc SOS-24h: - telefony alarmowe 112, 997, 998, 999, SOS-24h - lokalizacja GPS (miasto, ulica, numer) - poradniki jak prowadzić rozmowę z operatorem - holowanie - naprawa ogumienia - dostawa paliwa - wymiana paliwa - otwieranie pojazdu - rozruch awaryjny - warsztaty mechaniczne - auto zastępcze - udzielanie pierwszej pomocy - pełna wersja taryfikatora mandatów 2013 (razem kwoty mandatów oraz punkty) - limity prędkości w Polsce - przypomnienia o przeglądzie technicznym i ubezpieczeniu OC- latarka Wezwij Pomoc SOS-24h - korzyści:- gwarantuje poczucie bezpieczeństwa w podróży- redukuje stres w sytuacji awaryjnej- redukuje czas uzyskania pomocy- zapewnia najniższe ceny usług- zapewnia optymalny wybór usługodawcy- zapewnia dostęp do kompletnej listy usług motoryzacyjnych- alternatywa dla drogiego AssistanceAplikacja nie wysyła SMSów premium!SMS (zwykły) jest używany, gdy nie jest dostępne połączenie z internetem.Call for help SOS-24 is an innovative, secure and very intuitive application that you will be as important as the spare wheel, fire extinguisher and warning triangle in your car. Modern conveniences including a complete schedule of charges fines and points to 2013.Is a nationwide roadside assistance SOS-24 in your smartphone. Support in any emergency situation. Have the whole day. It does not matter what company you have insurance - always help. For who?- Individual drivers,- Fleets of vehicles and- For each driver who found himself in a situation which is expected to help and wants to feel safe. Call for help SOS-24 was created for situations we face when using the car. Unexpected events: failure, accident - cause an increase in emotions, which do not act rationally, optimally and efficiently. Nie know: where to call, where are we? etc. Kobieta on the go. Flat tire - many men can handle this yourself, but Mr. seek help asking random drivers. Usually this works, but it often generates a sense of danger. Fueled the wrong fuel? The modern diesel is not enough to remove the faucet to drain the fuel. Often in this situation need a computer connected to the car. There are specialized services that can solve the problem, even on the spot - just use the application call for help SOS-24. Collision, an accident - it is a unique emotion. How to help the victims? How precisely tell where we are? How to behave? The answer is to get help SOS-24 in your smartphone - with guides, GPS location, and improvements in talks with the emergency services. Full service event. Failure - need shop, towing, diagnosis or replacement of parts - in many cases just a mobile workshop, where failure is more serious, we will direct you to the nearest tested by our workshop. Did you know that everyone is entitled to the insured driver auto replacement? These and other applications, refer to the call for help SOS-24 in the Books section. This is just some of the scenarios in which an invaluable support for each driver's call for help SOS-24. Call Ponadto Pomoc SOS-24 provides monitoring services, which is extremely important for the settlement with the insurance company. The application allows adaptation (personalization) due to the ability of the driver profile. Filling it greatly extends the range of benefits:- The application will automatically choose the appropriate service to the situation- Instantly locate where expects the help - especially important in contact with the emergency services- Remind you of important dates - technical review within insurance fees, liability insurance / AC LPG studies, etc.- Assist with the purchase of the relevant parts for your car. For full features get help SOS-24: - Emergency numbers 112, 997, 998, 999, SOS-24- GPS location (city, street, number)- Guides as well as a conversation with the operator- Towing- Repair of tires- Supply of fuel- Refueling- Opening of the vehicle- Emergency start- Mechanical workshop- Auto replacement- First aid- The full version of the rank of seats in 2013 (including the amount of seats and points)- Speed ​​limits in Poland- Reminders reconditioned and liability insurance- Flashlight Call for help SOS-24 - benefits:- Provides a sense of security on the road- Reduce the stress in an emergency- Reduces the time for help- Provides the lowest prices of services- An optimal choice of provider- Provides access to a complete list of automotive services- An alternative to expensive AssistanceThe application does not send premium SMS messages!SMS (normal) is used when there is an Internet connection available.

App Screenshots

Other Transportation Apps

My Car Parking logo

My Car Parking

(18)
Volkswagen of Cherry HIll logo

Volkswagen of Cherry ...

(0)
allSPEED Speedometer Ultimate logo

allSPEED Speedometer ...

(3)
Speedometer logo

Speedometer

(1727)
Portafare logo

Portafare

(4)

Comments

Start typing and press Enter to search