Android App Ratings & Reviews

Yellowbrick logo

Yellowbrick

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryTravel & Local
Version3.6
DeveloperYellowbrick
Added
App Views1 views
Votes0 votes
Google Rating3.2
Ratings273
by On
Download App
Met de vernieuwde Yellowbrick parkeer-app kan iedereen voor bestemmingen in Nederland parkeeradvies opvragen. Zo zie je bijvoorbeeld waar je in de buurt gratis kunt parkeren. Daarnaast kun je als klant van Yellowbrick besparen op parkeerkosten.Met Yellowbrick kun je makkelijk parkeren op straat maar ook bij de parkeerfaciliteiten van Q-Park, met de P+ pas. Hiermee kun je in 95 parkeergarages en 52 P+R terreinen terecht. Je kunt al in meer dan 80 gemeentes gebruik maken van Yellowbrick en er komen er steeds meer bij! Meer informatie op: www.yellowbrick.nl/waar-werkt-hetVanaf nu geen parkeerboetes en weggegooide euro’s meer. Je parkeert gewoon supersnel met je mobiele telefoon. En als je weg wilt, stop je de tijd weer met je smartphone. Bricken, noemen we dat. # HANDIGE FUNCTIES- GPS parkeren- Gratis parkeeradvies (zoek gratis parkeerplekken in de buurt), ook voor niet klanten- Houd overzicht en voorkom verrassingen. Wanneer je stopt met parkeren, krijg je direct een melding over de daadwerkelijk gemaakte kosten- Makkelijk kenteken wisselen en onthouden- Handig voor bezoek; internetparkeren. Je kan met deze app parkeergeld betalen voor jouw visite.- Laat zien dat jij een bricker bent! Geef via social media je vrienden korting op Yellowbrick.With the new Yellow Brick parking app anyone can request parking advice for destinations in Netherlands. For example, you see where you can park for free. Near Additionally, you can save as a customer of Yellow Brick on parking costs.With Yellow Brick you can easily park on the street but also in the parking Q-Park, with the P + pass. Allows you in 95 garages and 52 P + R sites correctly. You can already more than 80 counties use Yellow Brick and there are more and more! More information at: www.yellowbrick.nl / where-the-worksFrom now on no parking fines and discarded dollars more. You can park just fast with your mobile. And if you want to leave, you stop the time with your smartphone.Bricken, we call it.# CONVENIENT FUNCTIONS- GPS parking- Free parking advice (looking for free parking nearby), also for non customers- Keep track and avoid surprises. When you stop parking, you get immediate notification of the actual costs- Easy registration and exchange remember- Convenient for visiting, internet parking. You can use this app to pay for parking your visit.- Show that you're a bricker! Give your friends through social media off Yellow Brick.

App Screenshots

Other Travel & Local Apps

Travel To Barcelona logo

Travel To Barcelona

0(0)
Going logo

Going

5(5)
Mumbai Highlights Guide logo

Mumbai Highlights Gui...

0(0)
Toledo Highlights Guide logo

Toledo Highlights Gui...

0(0)
Brussels Travel Guide logo

Brussels Travel Guide

0(0)
Oxontime logo

Oxontime

3.9(14)

Comments