Αριστοτέλης (Άπαντα) logo

Αριστοτέλης (Άπαντα)

  • 0 votes
PriceFree
CategoryBooks & Reference
Version13.11
DeveloperAutomon
AddedApr 21st, 2013
App Views
Votes0 votes
Google Rating
Ratings52

Μια συλλογή με τα Αρχαία Ελληνικά κείμενα του Αριστοτέλη (χωρίς μετάφραση) χωρισμένα σε 9 κατηγορίες, 47 βιβλία και 106 τόμους: Λογικά ή Όργανον:- Περί ερμηνείας- Κατηγορίαι- Αναλυτικών προτέρων- Αναλυτικών υστέρων Φυσικά:- Φυσικής ακροάσεως- Περί ουρανού- Περί γενέσεως και φθοράς- Μετεωρολογικά Βιολογικά:- Των περί τα ζώα ιστοριών- Περί ζώων μορίων- Περί πορείας ζῴων- Περί ζῴων κινήσεως- Περί ζώων γενέσεως Ψυχολογικά:- Περί ψυχής- Μικρά φυσικά Μεταφυσικά:- Μετά τα Φυσικά Ηθικά:- Ηθικά Ευδήμεια- Ηθικά Μεγάλα (Η γνησιότητά του αμφισβητείται)- Ηθικά Νικομάχεια Πολιτικά:- Αθηναίων Πολιτεία- Οικονομικά Τεχνικά:- Ρητορική- Περί ποιητικής Πλαστά έργα:- Μηχανικά- Φυσιογνωμονικά ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——- Ο Αριστοτέλης (384-322 π.Χ.) ήταν αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος και πολυεπιστήμονας, μαθητής του Πλάτωνα και διδάσκαλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μαζί με το δάσκαλό του Πλάτωνα αποτελεί σημαντική μορφή της φιλοσοφικής σκέψης του αρχαίου κόσμου, και η διδασκαλία του διαπερνούσε βαθύτατα τη δυτική φιλοσοφική και επιστημονική σκέψη μέχρι και την Επιστημονική Επανάσταση του 17ου αιώνα. Υπήρξε φυσιοδίφης, φιλόσοφος, δημιουργός της λογικής και ο σημαντικότερος από τους διαλεκτικούς της αρχαιότητας. ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——- Το δωρεάν ηλεκτρονικό βιβλίο έχει τις παρακάτω λειτουργίες: – Αλλαγή σελίδας με την οπτική αίσθηση ενός αληθινού βιβλίου.- Δημιουργία και διαγραφή προσωπικών σελιδοδεικτών. – Αυτόματος σελιδοδείκτης. Κλείστε το βιβλίο, και μόλις επιστρέψετε θα θυμάται που είχατε μείνει- Ποσοστό % ολοκλήρωσης του βιβλίου.- Ρολόι, για να μην ξεχνιέστε διαβάζοντας το βιβλίο.- Λειτουργία ημέρας και νύχτας.- Δυνατότητα τροποποίησης του χρώματος της γραμματοσειράς και του φόντου για πιο ξεκούραστο διάβασμα.- Αυτόματη προσαρμογή του κειμένου στο μέγεθος της οθόνης.- Δεν απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο για την ανάγνωση του βιβλίου. Καλή ανάγνωση ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——- Powered by Automonhttp://www.automon.gr Άδεια Creative Commonshttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.elA collection of Ancient Greek texts of Aristotle (without translation) divided into 9 categories, 47 books and 106 volumes: Logically or institutions:- On interpreting- Classes of- Analytical advance- Analytics Course:- Natural heard- On Sky- Regarding the existence and wear- Meteo Organic:- Of the animals stories- ANIMALS molecules- On course zῴon- On motion zῴon- ANIMALS genesis Psychologically:- On the Soul- Minor course Metaphysics:- After the course Moral:- Ethical Evdimeia- Ethical Large (The authenticity disputed)- Nicomachean Ethics Political:- Athenian- Economics Specifications:- Rhetoric- Poetics Forged projects:- Mechanical- Fysiognomonika ————————————————- Aristotle (384-322 BC) was an ancient Greek philosopher and multidisciplinary student of Plato and teacher of Alexander the Great. Along with his teacher Plato is an important form of philosophical thought in the ancient world, and teaching deeply penetrated the western philosophical and scientific thought until the Scientific Revolution of the 17th century. He was a naturalist, philosopher, creator of logic and the most important of dialects of antiquity. ————————————————- The free e-book has the following functions: – Change page with the visual feel of a real book.- Creating and deleting personal bookmarks.- Automatic bookmark. Close the book, and just return it remembers where you left off-% Of completion of the book.- Clock, not to forget reading the book.- Day and Night mode.- Ability to change the font color and background for more relaxed reading.- Automatically adjust the text size on the screen.- No internet connection is required for reading the book. Happy reading ————————————————- Powered by Automonhttp://www.automon.gr Creative Commons Licensehttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.el

App Screenshots

Other Books & Reference Apps

Русская Сказка Фролка Сидень logo

Русская Ска...

(0)
Детский Праздник Рецепт logo

Детский Пра...

(0)
Мясо Говядина Рецепты Кулинара logo

Мясо Говяди...

(0)
Пицца Домашняя Кулинария logo

Пицца Домаш...

(0)
Кулинария и Рецепты Супы logo

Кулинария и...

(0)
Мясо Свинина Кулинария Рецепты logo

Мясо Свинин...

(0)

Comments

Start typing and press Enter to search