Εορτολόγιο Γιορτές /Eortologio logo

Εορτολόγιο Γιορτές /Eortologio

  • 3 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategorySocial
Version2.0
Developerfundroid3000
Added
App Views1,760 views
Votes3 votes
Google Rating
Ratings57

Εορτολόγιο Ελληνικών Ονομάτων – Γενέθλια – Facebook – Αργίες – Εορτάζοντες επαφές – Παγκόσμιες Ημέρες – Αργίες – Συνοπτικά Στοιχεία Ημέρας – Εύρεση Εορτής/*********************************************************/Εορτές- Προβολή όλων των επαφών μας που εορτάζουν την τρέχουσα ημέρα- Δυνατότητα για αποστολή ευχετηρίου sms / email και τηλεφωνική κλήση, ανάλογα με τα στοιχεία που υπάρχουν καταχωρημένα στην επαφή- Δυνατότητα μαζικής αποστολής sms σε πολλούς εορτάζοντες. – Επιλογή ευχετηρίου sms από λίστα προτύπων- Ειδοποίηση για εορτάζοντες μόλις ξεκινήσει το πρόγραμμαΓενεθλια Επαφών:- Καταχώρηση-Τροποποίηση γενεθλίων- Μεταφορά επαφών με γενέθλια από την συσκευή στην εφαρμογή.- Αποστολή ευχετηρίου sms/email ή τηλεφωνική κλήση για τα άτομα που έχουν γενέθλια την τρέχουσα ημέρα- Ειδοποίηση για γενέθλια μόλις ξεκινήσει το πρόγραμμα- Εμφάνιση ζωδιου και πόσες μέρες μεσολαβούν / πέρασαν από τα γενέθλια μιας επαφής σας.- Επιλέξτε οποιαδήποτε ημερομηνία από την κορυφή της οθόνης ή σύρετε δεξιά / αριστερά την οθόνη ώστε να προβληθούν τα γενέθλια επόμενης ή προηγούμενης ημερομηνίας- Ειδοποίηση για γενέθλια επαφών μόλις ξεκινήσει η εφαρμογήFacebook:- Προβολή λίστας φίλων ανάλογα με την ημερομηνία γενεθλίων- Προβολή λίστας με εορτάζοντες φίλους- Δυνατότητα για ποστάρισμα μηνύματος στον τοίχο τους- Για τα γενέθλια έχετε σαν επιλογές να προβληθούν οι φίλοι που έχουν γενέθλια τις επόμενες 10 ημέρες, τον μήνα που είμαστε, τον επόμενο μήνα αλλά και όλο το έτος. Με την επιλογή των γενεθλίων, εμφανίζεται το ζώδιο του φίλου σας, καθώς και η ηλικία του σε περίπτωση που έχει καταχωρημένη χρονολογία γέννησης- Για τους φίλους με γιορτή, έχετε σαν επιλογή την σημερινή, την αυριανή ή την μεθαυριανή ημέρα.Παγκόσμιες Ημέρες- Προβολή των επίσημων καθιερωμένων παγκόσμιων ημερών ανά μήνα και αναλυτικές πληροφορίεςΣύνοψη Ημέρας- Συνοπτικά Στοιχεία επιλεγμένης ημέρας. Φαίνονται οι εορτές, αργίες, γενέθλια, παγκόσμιες ημέρες για οποιαδήποτε ημέρα επιθυμείτε να δείτε. Επιλέγοντας Ημερομηνία, ή σέρνοντας την οθόνη δεξιά αριστέρα μεταβαίνετε στην επόμενη ημερομηνίαΧωρίς Εορτή- Προβάλλονται όλα τα ονόματα τα οποία δεν έχουν επίσημη καθιερωμένη εορτήΕορτάζοντες Επαφών- Επιλέγοντας συγκεκριμμένη ημερομηνία, μπορείτε να ενημερωθείτε για ποιοι από τις επαφές εορτάζουν την συγκεκριμένη ημέρα.- Χρησιμοποιείστε τα βελάκια ή σύρετε την οθόνη δεξιά ή αριστερά ώστε να μεταβείτε σε επόμενη ή προηγούμενη ημέρα και να ενημερωθείτε για τους εορτάζοντες από τις επαφές την μέρα εκείνηΑργίες Έτους- Προβάλλονται οι αργίες του τρέχοντος έτους σαν προκαθορισμένη επιλογήΕύρεση Εορτής- Μπορείτε να δείτε την ή τις ημερομηνίες που εορτάζει ένα συγκεκριμένο όνομα. Εμφανίζονται όλες οι πιθανές ημερομηνίες. Widget- Περιλαμβάνονται 2 widget ( μικρού και μεγάλου μεγέθους) ώστε να επιλέξετε αυτό της αρεσκείας σας- Στο widget φαίνονται συνοπτικά γιορτές, γενέθλια επαφών, γενέθλια από facebook (εφόσον συνδεθείτε τουλάχιστον 1 φορά ώστε να ενημερωθεί η εφαρμογή με τις ημερομηνίες των φίλων σας) και παγκόσμιες ημέρες.- Στην κορυφή του widget, μπορείτε να μεταβείτε προς επόμενες ή προηγούμενες ημερομηνίες, ώστε να προβληθούν τα συνοπτικά στοιχεία εκείνης της ημέρας- Από τις ρυθμίσεις, μπορείτε να μεταβάλλεται τα χαρακτηριστικά εμφάνισης των widget (φόντο, χρώμα, διαφανές, μέγεθος και χρώμα γραμματοσειράς)To widget λειτουργεί καλύτερα όταν η εφαρμογή εγκατασταθεί στην συσκευή.Greek Names Almanac – Birthday – Facebook – Holidays – Celebrated contacts – International Days – Holidays – Summarised Data Day – Finding Feast/ ************************************************* ******** /Holidays- View all of our contacts, which celebrate the current day- Ability to send greeting sms / email and phone call, depending on the items are currently in contact- Possibility of sending bulk sms to many celebrants.- Select greeting sms from template list- Notification celebrants just start the programBirthday Contact:- Logging-Modify birthday- Transferring contacts with birthdays from the device to the application.- Send greeting sms / email or phone call for people who have birthdays on the current day- Notification birthday just start the program- Showing Signs and how many days elapse / passed the birthday of your contacts.- Choose any date from the top of the screen or drag left / right on the screen to highlight the birthday next or previous date- Notification birthday contacts only begunFacebook:- View friends depending on birthday- View list of celebrants friends- Ability postarisma message on their wall- For birthdays you like options to highlight friends who have birthdays in the next 10 days, the month we are next month and throughout the year. By choosing the birthday appears the sign of your friend, and his age when he has registered date of birth- For our friends with celebration, you like the choice today, tomorrow or the day after tomorrow day.World Days- View the official global standard days per month and detailsSummary Day- Summarised Data selected day. Shows the festivals, holidays, birthdays, global day for any day you wish to view. Choosing Date, or dragging the screen left right switch to the next dateWithout Feast- Displays all the names that have not established official holidayCelebrants Contacts- Choosing Specific date, you can check out which of your contacts are celebrating that day.- Use the arrows or drag the screen left or right to scroll to the next or previous day and check for celebrants of contacts that dayYear Holidays- Displays the holidays this year as defaultFind Feast- You can see the date or dates celebrates a particular name. It shows all the possible dates.Widget- Includes 2 widget (small and large) to choose one of your liking- The widget appear briefly holidays, birthdays contacts, birthdays from facebook (by signing at least one time to update the application with the dates of your friends) and global days.- On top of the widget, you can scroll to the next or previous dates to highlight the data summary for that day- From the settings, you can change the display characteristics of the widget (background color, transparent, font size and color)To widget works best when the application installed in the device.

App Screenshots

Other Social Apps

카카오플레이스-맛집,카페,여행지추천-KakaoPlace logo

카카오플레이스...

(573)
してるん logo

してるん

(22)
Εορτολόγιο Γιορτές /Eortologio logo

Εορτολόγιο ...

(57)
RX8Club.com Forum *BETA* logo

RX8Club.com Forum *BE...

(11)
Say it with Ruzzle logo

Say it with Ruzzle

(20)
Facebook Timely Status Updater logo

Facebook Timely Statu...

(7)

Comments

Start typing and press Enter to search