Allegro logo

Allegro

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryShopping
Version3.0.2
DeveloperAllegro Group
Added
App Views84 views
Votes0 votes
Google Rating
Ratings7197

Aplikacja Allegro przeznaczona dla kupuj?cych. Umo?liwia szybki mobilny dost?p do najwi?kszej ilo?ci ofert w polskim Internecie. Od teraz miliony atrakcyjnych przedmiotów w najlepszych cenach znajd? si? w Twoim zasi?gu, gdziekolwiek b?dziesz. Upoluj super okazje przy pomocy Twojego smartfona lub tabletu z Androidem.Lista wybranych dost?pnych funkcji:?- dwie wersje wygl?du aplikacji dopasowanych zarówno do smartfonów i tabletów- mo?liwo?? licytowania, kupowania, wyboru sposobu dostawy oraz p?acenia bezpo?rednio z aplikacji- interaktywny ekran g?ówny na którym przejrzysz okazje, ostatnio przegl?dane przedmioty oraz to co licytujesz, kupujesz i obserwujesz- wyszukiwanie przedmiotów po kodzie kreskowym i zdj?ciu ok?adki (wybrane modele urz?dze?)- wyniki mo?esz filtrowa?, sortowa? oraz zaw??a? do kategorii w której znaleziono przedmiot- dost?p do mojego allegro (moje zakupy, moja sprzeda?, moje konto)- mo?liwo?? wystawiania komentarzy zarówno jako kupuj?cy jak i sprzedaj?cyAllegro application designed for buyers. Enables fast mobile access to the largest number of deals in the Polish Internet. From now on, millions of attractive items at the best prices will be at your fingertips, wherever you are. Hunt great occasions using your smartphone or tablet with Android.The list of selected features available:- Two versions of an application tailored appearance for both smartphones and tablets- The possibility of bidding, buying, choose the method of delivery and payment directly from the application- An interactive screen where you browsed occasions, recently viewed items, and what you bid on, buy and watch- Search for items on the bar code and removing the cover (select models devices)- The results you can filter, sort and narrow the category in which the object found- Access to my allegro (my purchases, my sales, my account)- The possibility of issuing comments as both a buyer and seller

App Screenshots

Other Shopping Apps

Aerografo Shop logo

Aerografo Shop

(1)
Amazon Shopping Lockscreen logo

Amazon Shopping Locks...

(4)
Kahan Kharidu logo

Kahan Kharidu

(6)
Love On a Hanger Boutique logo

Love On a Hanger Bout...

(1)
Grenada Yellow Pages logo

Grenada Yellow Pages

(1)

Comments

Start typing and press Enter to search