Gdzie Jest Dziecko logo

Gdzie Jest Dziecko

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryLifestyle
Version2.4.2
DeveloperLocon Sp. z o. o.
Added
App Views210 views
Votes0 votes
Google Rating
Ratings257

Gdzie Jest Dziecko to nowatorska i jedyna w Europie us?uga lokalizacyjno-komunikacyjna, przeznaczona dla Rodziców dbaj?cych o bezpiecze?stwo swoich Bliskich. Od teraz pozwalaj?ca tak?e monitorowa? mieszkanie, dzi?ki opcji Bezpieczny Dom. Bezpieczny Dom dost?pny jest dla u?ytkowników w sieci Orange.Ze wzgl?du na wykorzystanie technologii GSM jest to us?uga dost?pna dla ka?dego, kto posiada telefon komórkowy w sieci T-Mobile, Heyah, Orange lub Plus, który jest niezb?dny do ustalenia pozycji.Przede wszystkim dzi?ki naszej us?udze: – Dowiesz si? gdzie przebywaj? bliskie Ci osoby, – Co wa?niejsze, b?dziesz wiedzie? czy s? tam gdzie powinny by?, – Obejrzysz ich pozycj? na cyfrowych mapach dost?pnych w aplikacji, – Poznasz nazw? przybli?onego miejsca ich aktualnego pobytu w wiadomo?ci SMS, – ***Bliski za pomoc? jednego przycisku powiadomi Ci? gdy b?dzie w niebezpiecze?stwie***,- ***Bliski ?atwo i szybko wy?le do Ciebie wiadomo?? wzbogacon? o zdj?cie lub video***,- ***NOWO??! B?dziesz móg? ogl?da? Twoje mieszkanie dzi?ki kamerom w ramach Bezpiecznego Domu***,- ***NOWO??! Otrzymasz automatyczny alarm SMS, e-mail oraz w aplikacji, gdy intruz spróbuje wej?? do Twojego domu (lub pies zacznie buszowa? po pokoju)***,- ***NOWO??! Nagrasz dowolny obraz z kamery i pobierzesz go na komputer! Podzielisz si? nimi ze znajomymi i rodzin?***,- ***NOWO??! Bezpieczny Dom w ramach Gdzie Jest Dziecko pozwoli Ci widzie? wszystko, co wa?ne w Twoim domu niezale?nie od tego gdzie si? teraz znajdujesz***.Where Is The Child is an innovative and unique in Europe, Location and communication service, designed for parents who care about the safety of their loved ones. From now on, allowing the monitor housing, with the option of Safe House. Safe Home is available for users on the Orange network.Due to the use of GSM technology is a service available to anyone who has a mobile phone network T-Mobile, Heyah, Orange and Plus, which is necessary to establish the position.First of all, thanks to our service:- You’ll know where you are staying close to the people,- Most importantly, you will know if they are where they should be,- Look at their position on digital maps are available in the application,- You will learn the name of the approximate location of their current residence in a text message,- *** Middle with one touch will notify you when it is in danger ***- *** Middle easily and quickly sends you a message enriched with a photo or video ***- *** NEW! You will be able to watch your house the cameras in the Safe House ***- *** NEW! ‘ll Receive an automated SMS alerts, e-mail and applications when an intruder tries to enter your home (or dog will romp around the room) ***- *** NEW! Nagrasz any image from the camera and download it to your computer! Share them with friends and family ***- *** NEW! Safe Home Where Is the child will allow you to see everything important in your home regardless of where you are now ***.

App Screenshots

Other Lifestyle Apps

Cooking Artichokes logo

Cooking Artichokes

(0)
GoaWatchman logo

GoaWatchman

(11)
3D excali GO Locker theme logo

3D excali GO Locker t...

(1)
AcuraLink Streams logo

AcuraLink Streams

(4)
AcuraLink Connect logo

AcuraLink Connect

(5)
Bollywood Gossips logo

Bollywood Gossips

(0)

Comments

Start typing and press Enter to search