heyah konto logo

heyah konto

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryCommunication
Version1.0
Developerheyah
Added
App Views1,569 views
Votes0 votes
Google Rating
Ratings249

Korzystaj swobodnie z bezpłatnej aplikacji heyah konto. Sprawdzaj aktywne taryfy i usługi, stan swojego konta oraz najnowsze oferty w heyah i heyah mix. Nie przejmuj się kosztami, bo transmisja danych podczas używania aplikacji heyah konto na terenie Polski jest darmowa. Z aplikacji możesz korzystać we wszystkich taryfach dostępnych w heyah:- nowa heyah,- taryfa pakietowa,- heyah mix na doładowania,- równa taryfa w heyah mix.Za pośrednictwem heyah konto w każdej chwili sprawdzisz:- stan swojego konta,- datę ważności konta,- nazwę taryfy, z której korzystasz,- swój numer telefonu. "moje konto"Sprawdź:- saldo swojego konta,- datę ważności konta.Jeśli korzystasz z aktywnej oferty Telefon bez umowy lub taryfy MIX sprawdź:- brakującą wartość zadeklarowanych doładowań w ofercie,- datę, do kiedy doładowania powinny być zrealizowane. "usługi"- sprawdź status podstawowych usług telekomunikacyjnych (włączona/wyłączona),- zlecaj zmiany statusu usługi,- zmieniaj taryfy na koncie."oferty"- sprawdź status promocyjnych ofert, aktywnych na Twoim koncie (włączona/wyłączona),- zlecaj aktywację wybranej promocji. "doładowania"Doładuj konto kodem spod zdrapki na kuponie doładowującym.Oczekujemy na twoje sugestie i pomysły pod adresem Mobile_Apps@heyah.plKorzystaj free app freely heya account. Inspect active tariffs and services, the status of your account and the latest heya heya and mix.Do not worry about the cost, because the data transmission when using the application heya account on Polish territory is free.On the application, you can use all the tariffs available heya:- New heya,- Tariff packet,- Heya mix the charge,- Equal to the fare in heya mix.Heya through an account at any time by check:- The status of your account,- The expiry date of the account- The name of the tariff you are using,- Your phone number.                                "My Account"Check it out:- The balance of your account,- The expiry date of the account.If you are using an active offer phone without a contract or tariff MIX check out:- Declared missing value top-ups on offer,- The date by when the charge should be made.              "Services"- Check the status of basic telecommunications services (on / off),- Qualified personnel may change the status of services,- Change the fare to your account."Deals"- Check the status of promotional offers, active in your account (on / off)- Order the activation of the selected promotion.          "Boost"Buy credit from scratch code on the coupon doładowującym.We look forward to your suggestions and ideas at Mobile_Apps@heyah.pl

App Screenshots

Other Communication Apps

messaggi in bottiglia chat logo

messaggi in bottiglia...

(2)
message in a bottle chat logo

message in a bottle c...

(1)
Voice Mate – Cheap VoIP Call logo

Voice Mate – Ch...

(13)
Epic MAR logo

Epic MAR

(2)
Tok-Tok! Communicator logo

Tok-Tok! Communicator

(0)
BridgeCall logo

BridgeCall

(17)

Comments

Start typing and press Enter to search