Kim Bình Mai (18+) logo

Kim Bình Mai (18+)

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryBooks & Reference
Version1.0
DeveloperUNG DUNG VIET
Added
App Views266 views
Votes0 votes
Google Rating
Ratings15

Mô ta?Truy?n: Kim Bình MaiTác gi?: Ti?u Ti?u SinhTác ph?m Kim Bình Mai v?n ???c phát tri?n t? m?t s? tình ti?t trong tác ph?m Th?y H? (t? h?i 23 ??n h?i 26) c?a Thi N?i Am.N?i dung truy?n ch? y?u mô t? cu?c ??i nhi?u t?i ác và tr?y l?c c?a nhân v?t Tây Môn Khánh, hi?u T? Truy?n, là ng??i Thanh Hà, v?n là ch? m?t hi?u thu?c nh?ng không ?a ??c sách, ch? gi?i ch?i b?i phóng ?ãng, l?i k?t b?n v?i m?t b?n du côn ?àng ?i?m.Ông này ?ã có m?t v? chính và ba ng??i thi?p, nh?ng th?y Phan Kim Liên có nhan s?c, ông li?n l?p m?u gi?t ch?t ch?ng nàng là Võ ??i (trong Th?y H? truy?n ghi là Võ ??i Lang), r?i c??i nàng làm thi?p.Võ Tòng (em trai Võ ??i) báo thù, gi?t l?m ng??i khác nên Tây Môn Khánh v?n không can gì…Sau ?ó, Tây Môn Khánh còn mua Lý Bình Nhi v? làm v? l?, và gian dâm v?i ng??i h?u gái c?a Phan Kim Liên là Bàng Xuân Mai.Nh? thông ??ng v?i quan l?i, Tây Môn Khánh tr? thành m?t c??ng hào. R?i nh? nh?n Thái Kinh (m?t tr?ng th?n) làm cha nuôi, ông ???c b? làm m?t ch?c quan coi vi?c x? án trong huy?n, nên tha h? ??i tr?ng thay ?en ?? ?c hi?p dân lành. Có ti?n, có th?, ông ta l?i càng ?n ch?i phóng ?ãng, hoang dâm vô ??, ?? r?i cu?i cùng lâm b?o b?nh mà ch?t (h?i th? 80).Ti?p theo, Kim Liên và Xuân Mai (lúc này không còn Lý Bình Nhi vì ?ã ?m ch?t ? h?i 63) l?i thông dâm v?i con r? c?a Tây Môn Khánh là Tr?n Kính T?. Vi?c b? phát giác, c? hai b? Nguy?t N??ng, v? c? c?a Tây Môn Khánh, ?u?i kh?i nhà. Võ Tòng tình c? g?p Kim Liên ? nhà V??ng bà bèn gi?t ch?t (h?i 87).Ph?n Xuân Mai thì bán cho viên quan h? Chu (Chu Tú), ???c ông này yêu l?i có con nên ???c làm v? c?. G?p l?i Tr?n Kính T?, Xuân Mai gi? g?i là em, tìm cách ??a vào nhà ?? thông dâm nh? c?. Khi quan h? Chu ?i ?ánh T?ng Giang có công, ???c th?ng quan, Kính T? c?ng ???c th?ng làm tham m?u vì có d? ph?n. ??n h?i 99, Kính T? b? ?âm ch?t vì k?t oán v?i Tr??ng Th?ng. Khi quân Kim tràn vào l?n c??p, Chu Tú t? tr?n, Xuân Mai sau ?ó c?ng ch?t ??t ng?t vì dâm d?c quá ?? v?i ng??i con ch?ng là Chu Ngh?a (h?i 100).G?p c?nh n??c nhà lo?n l?c, Nguy?t N??ng d?t ??a con trai ??c nh?t c?a h? Tây Môn là Hi?u Ca tr?n ch?y. D?c ???ng, g?p m?t nhà s? cho bi?t Hi?u Ca chính là ki?p sau c?a Tây Môn Khánh, ph?i xu?t gia ??u Ph?t m?i kh?i n?n. Nghe l?i, Nguy?t N??ng bèn g?i con vào c?a Ph?t, sau tr? thành nhà s? Minh Ng?kim binh mai, nhuc bo doan, to nu kinh, truyen tinh cam hai huoc, truyen cuoi, truyen nguoi lon, nghe thuat song, nghe thuat giao tiep, ungdungviet, vegasoftIn order to keep the app 100% free, you will receive the following

App Screenshots

Other Books & Reference Apps

Русская Сказка Фролка Сидень logo

Русская Ска...

(0)
Детский Праздник Рецепт logo

Детский Пра...

(0)
Мясо Говядина Рецепты Кулинара logo

Мясо Говяди...

(0)
Пицца Домашняя Кулинария logo

Пицца Домаш...

(0)
Кулинария и Рецепты Супы logo

Кулинария и...

(0)
Мясо Свинина Кулинария Рецепты logo

Мясо Свинин...

(0)

Comments

Start typing and press Enter to search