Navime GPS Tracker logo

Navime GPS Tracker

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryHealth & Fitness
Version2.8.2
DeveloperMariusz Wa?kowiec
Added
App Views129 views
Votes0 votes
Google Rating
Ratings307

Navime GPS Tracker zmienia Twój telefon w zaawansowany komputer podró?y i rejestrator treningów. Dzi?ki niemu mo?esz szybko i ?atwo nagrywa? trasy wycieczek, treningów oraz innych rodzajów aktywno?ci.Aplikacja posiada unikaln? funkcj? autopauzy, dzi?ki której na bie??co wy?wietlany jest czas ruchu, czas pauzy oraz ca?kowity czas trasy. Na ich podstawie generowane s? statystyki m.in. ?redniej pr?dko?ci poruszania si?. Statystyki, mi?dzyczasy i mapa trasy wy?wietlane s? na kilku czytelnych ekranach, które mog? by? w pe?ni dostosowane do w?asnych potrzeb. Dzi?ki opcji eksportu trasy do www.navime.pl zyskuje si? dodatkowo dost?p do rozbudowanych statystyk oraz mo?liwo?? dzielenia si? tras? ze znajomymi np. na Facebooku.Najwa?niejsze funkcje programu:- nagrywanie tras z podzia?em na ró?ne rodzaje aktywno?ci- zaawansowane statystyki dost?pne podczas nagrywania ?cie?ki- przesy?anie trasy "na ?ywo" do navime.pl- mo?liwo?? definiowania statystyk, które maj? by? aktualnie prezentowane- zbiorcze statystyki w dzienniku (czas, dystans) w zale?no?ci od aktualnego filtrowania wyników- g?osowy asystent treningowy- statystyki spalonych kalorii- podgl?d mi?dzyczasów poszczególnych kilometrów trasy- wykresy pr?dko?ci oraz wysoko?ci- proste cele treningowe (czas, dystans oraz tempo)- dowolnie definiowany czas opó?nienia nagrywania trasy- eksport nagranych tras do plików *.gpx- eksport nagranej trasy bezpo?rednio do navime.pl- filtrowanie tras w dzienniku po rodzaju oraz typie aktywno?ci- zestawienie miesi?czne oraz tygodniowe ostatnich aktywno?ci- zdalna rejestracja konta w navime.pl- podgl?d aktualnego poziomu sygna?u gps- zaawansowane filtrowanie b??dów wskaza? pozycji gpsStatystyki generowane podczas nagrywania maj? charakter orientacyjny i zale?? g?ównie od jako?ci sygna?u gps. Aby obliczanie spalonych kalorii dzia?a?o poprawnie, nale?y w ustawieniach poda? swój wiek, p?e?, wzrost i wag? cia?a. Spalone kalorie mog? by? wy?wietlane na bie??co podczas nagrywania, nale?y przytrzyma? palec na dowolnym boksie z ikonk? "i", a nast?pnie wybra? "kalorie". Licznik spalonych kalorii daje tylko ogólny pogl?d i nie zast?pi dedykowanych urz?dze? pomiarowych.Prosty plugin do obs?ugi Sony Ericsson LiveView pozwala na podgl?d podstawowych statystyk bez konieczno?ci wyjmowania telefonu z kieszeni. Dzi?ki temu nie traci si? cennego czasu np. podczas treningów biegowych.Dodatkowo po przes?aniu trasy do www.navime.pl zyskujesz:- dziennik treningowy z wieloma zbiorczymi statystykami- zaawansowan? prezentacj? tras gps (??cznie z kolorowaniem trasy w zale?no?ci od szybko?ci i procentowego nachylenia)- rozbudowane statystyki – interaktywne wykresy- automatyczn? prezentacj? trasy na facebooku- automatycznie lokalizacj? zdj?? na mapie rejestrowanej trasy- graficzn? porównywark? tras- rankingi u?ytkowników- automatyczny odczyt pogody- ukrywanie pocz?tków i ko?ców tras w celu ochrony prywatno?ci- automatycznie generowane stopki, na fora dyskusyjne, ze statystykami u?ytkownikaAplikacja jest ci?gle rozwijana, dlatego mog? wyst?pi? b??dy lub nieprawid?owe dzia?anie. Je?li chcesz pomóc w jej rozwoju podziel si? swoimi sugestiami na kontakt@navime.pl i nie wystawiaj od razu z?ej oceny…Szybko?? ?apania sygna?u gps oraz jego dok?adno?? nie zale?? od Navime Gps Trackera, ale od u?ywanego telefonu i aktualnie widocznej liczby satelitów. Nie ma znaczenia, czy korzysta si? z Endomondo, Sports Tracker, Runtastic, czy innego programu, poniewa? i tak korzystaj? one z tej samej funkcji systemowej. Gdy uruchomi si? kilka programów jenocze?nie, to wszystkie dostan? informacj? o lokalizacji w tym samym momencie. Aby poprawi? szybko?? ?apania sygna?u gps sugeruj? skorzystanie ze wspomagania AGPS.Tagi: gps logger, rower, bieg, bieganie, rekreacja, treningi, sport, jazda na rowerze, kalorie, spacer, ?wiczenia, pozycjonowanie GPS, licznik rowerowy, statystyki trasy, ?cie?ki, cele treningowe, mapa trasy, autopauzaNavime GPS Tracker turns your phone into an advanced trip computer and logger training. With it you can quickly and easily record itineraries, training and other activities.The application has a unique feature autopauzy, which allows for real time traffic displays the time, pause time and overall route. On the basis of such statistics are generated average speed of movement. Statistics, split and route map are displayed on several screens readable, which can be fully customized to suit your needs. The option of export routes to www.navime.pl additionally gaining access to extensive statistics and the ability to share with your friends in the route such as Facebook.Key features of the program:- Record routes broken down into different types of activity- Advanced statistics available during the recording track- Transmission route "live" to navime.pl- The ability to define the statistics to be currently displayed- Overall statistics in the log (time, distance) depending on the current filter results- Voice assistant training- Statistics calories- Viewing of laps each kilometer route- Speed ??and altitude graphs- Simple training targets (time, distance and speed)- Arbitrarily defined delay time recording routes- Export routes to the recorded files *. Gpx- Export the recorded route directly to navime.pl- Route filtering in the log by the kind and the type of activity- Monthly and weekly summary of recent activity- Remote registration account navime.pl- Preview the current level of GPS signal- Advanced filtering GPS position errors of indicationsStatistics generated during recording are indicative and depend largely on the quality of GPS signals. To calculate the calories burned to work properly, you must specify your settings, age, sex, height and weight. Calories burned can be displayed in real time while recording, hold your finger on any box with the mark "and" and then select "calories". Calorie Counter gives only a general overview and does not replace a dedicated measurement devices.A simple plugin to handle the Sony Ericsson LiveView allows you to view basic statistics without having to remove the phone from your pocket. So you do not lose valuable time in training such as running.Additionally, after sending a route to www.navime.pl get:- Daily training with a number of statistics zbiorczymi- Presentation of advanced GPS routes (including routes coloring depending on the speed and incline percentage)- Extensive statistics- Interactive charts- Automatic route presentation on facebook- Location of the image automatically registered route map- A graphical comparison tras- User rankings- Automatic reading of the weather- Hide the beginnings and ends of routes in order to protect privacy- Footer automatically generated on the forums, with user statsThe application is still in development, so there may be errors or malfunctions. If you want to help in its development share your suggestions on kontakt@navime.pl and immediately expose a bad review …GPS speed signal capture and its accuracy is not dependent on Navime Gps Tracker, but on your phone and now the number of visible satellites. It does not matter whether you are using Endomondo, Sports Tracker, runtastic or any other program, because they still use the same system function. When you run a few programs jenocze?nie, all accessible information about the location at the same time. To improve the speed signal capture suggest the use of a GPS-GPS support.Tags: gps logger, bike, run, running, leisure, training, sports, cycling, calories, walking, exercise, GPS positioning, Bicycle, statistics trails, paths, training goals, map routes, autopauza

App Screenshots

Other Health & Fitness Apps

Muscle Builder logo

Muscle Builder

(8)
Muscle Builder logo

Muscle Builder

(8)
ニキビ予防30のレッスン~お肌ケアで大人ニキビ退治! logo

ニキビ予防30の...

(5)
ながら美容~効率良く美しく、いつでもどこでもスグできる!~ logo

ながら美容~効...

(33)
開運ストレッチ~肩こりや腰痛などカラダの悩み解消~ logo

開運ストレッチ...

(7)
Завтрак Фитнес Fitness Рецепты logo

Завтрак Фит...

(0)

Comments

Start typing and press Enter to search