Risale-i Nur Okuma Android logo

Risale-i Nur Okuma Android

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryEducation
Version2.9
Developeryukselis
Added
App Views93 views
Votes0 votes
Google Rating
Ratings6883

Risale-i Nur Okuma Android Versiyonu-Bütün Külliyat, Osmanl?ca Külliyat, Kuran, cev?en, ilmihaller, tesbihat, hizb-ül hakaik, Hizb-ül Kuran, Lugat, Tarih Çevirme, Latince ve Arapça arama, Sesli okuma, widget yapabilme…MÜH?M ?ZAHAT:1. TELEFON DURUMU ?ZN? HAKKINDA:Telefon ça?r?s? geldi?i s?rada e?er sesli dinleme yap?yorsan?z ça?r?y? cevaplay?p konu?maya ba?lad???n?z zaman çalan ses çalmaya devam ediyordu. Telefon çald???nda veya telefonla konu?urken çalan ses durdurulup, sonra kald??? yerden devam edebilmesi için, gelen veya giden ça?r? olup olmad???n? kontrol etmek gerekiyor. Bunun için de ne yaz?k ki TELEFON DURUMU ?ZN? gereklidir.-S?STEM AYARLARINI DE???T?R ?ZN?:Bu izin ekran ?????n? de?i?tirmek için gereklidir.-TAM A? ER???M?:Bu izin ses dosyalar?n? internetten indirmek için gereklidir.-SES KAYDET ?ZN?:Bu izin ses çalarken ekolayzer’?n kullanabilmesi için gereklidir.2. L?SANSLAR HAKKINDA:-"Bütün Külliyat (Osmanl?ca ve Latin Alfabeli)", "K?sa ve Uzun Lugat", "?hsan Atasoy ses dosyalar?", "Cev?en", "Hizb-ül Hakaik", "Tesbihat", Envar Ne?riyat ve Hizmet Vakf? taraf?ndan taraf?m?za verilmi? ve onlar?n izni dahilinde ne?redilmi?tir.-?lmihallerden "Ö.Nasuhi Bilmen", "Nimet-i ?slam" ve "Elmal?l? Meali" mal-i umumi hükmüne geçmi?, onlarda lisans aranm?yor.-"?afii ?lmihali"nin lisans haklar? Turan Yaz?l?ma aittir. Onlar?n ve Halil Hocam?z?n müsaadesi al?nm??t?r.-Bilindi?i üzere bu kitaplar para ile sat?lmaktad?r. Bu programda kulland???n?z kitaplar e?er elinizde yoksa sat?n alarak o ne?riyatlar?n da maddi bir zarar görmemelerine destek olabilirsiniz. Dolay?s?yla bu program? da o sat?n ald???n?z kitaplar?n hediyesi olarak kabul edebilirsiniz.

App Screenshots

Other Education Apps

iLiveMath3 – 3rd Grade logo

iLiveMath3 – 3r...

(0)
iLiveMath1234 Lite logo

iLiveMath1234 Lite

(0)
iLiveMath1 – 1st Grade logo

iLiveMath1 – 1s...

(0)
ЕГЭ 2013. Математика на 100. logo

ЕГЭ 2013. Мате...

(66)
Guide Peru logo

Guide Peru

(0)
Biosphere logo

Biosphere

(0)

Comments

Start typing and press Enter to search