Ca si Bang Kieu AlbumNhac&Hinh logo

Ca si Bang Kieu AlbumNhac&Hinh

  • 0 votes
PriceFree
CategoryMusic & Audio
Version1.0
DeveloperApppreneurTeam
AddedApr 24th, 2013
App Views
Votes0 votes
Google Rating
Ratings1

B?ng Ki?u tên ??y ?? là Nguy?n B?ng Ki?u, sinh ngày 13/7/1973 t?i Hà N?i. Tuy anh có sách tác m?t vài ca khúc, nh?ng anh v?n ???c công chúng bi?t ??n v?i vai trò là m?t ca s? nhi?u h?n.B?ng Ki?u ???c sinh ra trong m?t gia ?ình có truy?n th?ng ngh? thu?t. Anh ?ã tham gia các ho?t ??ng v?n ngh? ngay t? lúc nh? và anh ?ã g?t hái nhi?u thành công sau này, c? trên sân kh?u trong n??c và sân kh?u n??c ngoài.B?ng Ki?u t?ng tham gia các ban nh?c Chìa khóa vàng, Hoa s?a, Qu? d?a h?u và sau ?ó anh tách ra hát solo. Anh ?ã g?t hái ???c r?t nhi?u thành công và ???c xem là m?t trong nh?ng ca s? n?i ti?ng nh?t Vi?t Nam.N?m 2002, anh ??nh c? t?i M? và k?t hôn v?i ca s? Trizzie Ph??ng Trinh. Do nh?ng phát ngôn gây tranh cãi, anh ?ã b? t??c quy?n công dân Vi?t Nam.N?m 2008, B?ng Ki?u ?ã có chuy?n quay v? Vi?t Nam ??u tiên , và hi?n là ca s? ??c quy?n c?a trung tâm Thúy Nga.Gi?ng ca B?ng Ki?u ???c x?p vào gi?ng nam cao (tenor), ???c ?ánh giá là gi?ng trong và nhi?u tình c?m. Anh thu?c l?p ca s? v?i Lam Tr??ng, Ph??ng Thanh, Minh Thu?n, M? Linh, Quang Linh.Tháng 9 n?m 2012, B?ng ki?u tr? l?i Vi?t Nam và ???c c?c Bi?u di?n ngh? thu?t c?p phép th?c hi?n liveshow trong 3 tháng, t? tháng 10 ??n thánh 12

App Screenshots

Other Music & Audio Apps

Stereophonics logo

Stereophonics

(22)
MÚSICA PARA BODAS y FIESTAS logo

MÚSICA PARA BODAS y ...

(4)
Traxsource logo

Traxsource

(16)
Dinlendirici Fon Müzikleri logo

Dinlendirici Fon M&uu...

(1527)
Deep Sleep Ringtone logo

Deep Sleep Ringtone

(4)
Saxophone Ringtones logo

Saxophone Ringtones

(13)

Comments

Start typing and press Enter to search