Diabetesdagboka logo

Diabetesdagboka

  • 0 votes
PriceFree
CategoryHealth & Fitness
Version1.0
DeveloperNasjonalt senter for samhandling og telemedisin
AddedMay 1st, 2013
App Views
Votes0 votes
Google Rating
Ratings3

Diabetesdagboka er et selvhjelpsverktøy for deg som har diabetes, utviklet av Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) i Tromsø. Denne appen gir deg mulighet til å registrere og lagre blodsukker, insulindosering, karbohydratinntak og fysisk aktivitet som i en vanlig dagbok. Alt som registreres i dagboka bygger opp en database som etter hvert vil kunne gi deg oversikt over tidligere hendelser og situasjoner, og dermed være til veiledning og hjelp med valg av mat og medisinering. Gjennom mange prosjekter over flere år har et forskningsteam ved NST sammen med brukerne forbedret og videreutviklet appen som har fått navnet Diabetesdagboka. Forskningen har vist at gode mobilapplikasjoner kan forbedre helsa og livskvaliteten for folk med diabetes.Diabetesdagboka lanseres nå som et resultat av denne forskningen. Videreutvikling skjer kontinuerlig i dialog med brukere fra forskningsprosjekter og Diabetesdagboka vil jevnlig oppdateres og utvides basert på disse innspill. Foreløpig finnes appen bare på norsk, men vi ser på muligheten for å oversette til flere språk.Alle tilbakemeldinger vurderes i videre utvikling og blir takknemlig mottatt.Mer informasjon om Diabetesdagboka og NST kan du finne på disse nettsidene:http://www.diabetesdagboka.nohttp://www.telemed.noFølg oss på Facebook: https://www.facebook.com/Diabetesdagboka Lagring av data: DiabetesDagboka lagrer den informasjon du legger inn om din helsetilstand kun på telefonen. Husk at du kanskje ikke vil at andre skal ha tilgang til denne informasjonen. Du kan for eksempel beskytte den ved å låse telefonen med et mønster eller en kode. Normalt lagres databasen på et sted som bare kan leses av DiabetesDagboka. Hvis du velger å eksportere databasen, vil den også kunne leses av andre applikasjoner.Diabetes Diary is a self-help tool for people who have diabetes, developed by the National Centre for Telemedicine (NST) in Tromsø. This app allows you to record and store glucose, insulin dose, carbohydrate intake and physical activity as a regular diary. All that is recorded in the diary build a database that will eventually be able to give you an overview of past events and situations, and thus be of guidance and assistance with selection of food and medication.Through many projects over several years, a research team at NST with users improved and further developed app named Diabetes diary. Research has shown that good mobile applications can improve the health and quality of life for people with diabetes.Diabetes diary is now being launched as a result of this research. Further development is continuous dialogue with users of research projects and Diabetes diary will be regularly updated and expanded based on these inputs. Currently the app is only in Norwegian, but we see the opportunity to translate into several languages.All feedback is considered in development and will be gratefully received.More information about the Diabetes Diary and NST can be found on these websites:http://www.diabetesdagboka.nohttp://www.telemed.noFollow us on Facebook:https://www.facebook.com/DiabetesdagbokaStorage of data: Diabetes diary saves the information you enter about your health condition in the phone. Remember that you may not want others to have access to this information. For example you can protect it by locking your phone with a pattern or code. Normally database stored in a place that can only be read by Diabetes diary. If you choose to export the database, it will also be read by other applications.

App Screenshots

Other Health & Fitness Apps

Muscle Builder logo

Muscle Builder

(8)
Muscle Builder logo

Muscle Builder

(8)
ニキビ予防30のレッスン~お肌ケアで大人ニキビ退治! logo

ニキビ予防30の...

(5)
ながら美容~効率良く美しく、いつでもどこでもスグできる!~ logo

ながら美容~効...

(33)
開運ストレッチ~肩こりや腰痛などカラダの悩み解消~ logo

開運ストレッチ...

(7)
Завтрак Фитнес Fitness Рецепты logo

Завтрак Фит...

(0)

Comments

Start typing and press Enter to search